Latest News

Sunday, May 20, 2018

ျမန္မာ စီးပြားေရး အရွိန္ျမင့္လာေနသည္ကုိ ကမၻာဘဏ္ အသိအမွတ္ ျပဳျပီ


အဆုိပါ သတင္း အား မည္သည့္ ကမၻာ အထင္ကရ သတင္းစာမ်ားမွ ဘဂၤါလီ မူဆလင္ အေရး
ေလာက္ ေရးၾကီးခြင္က်ယ္ လုပ္ ေဖၚျပျခင္း မခံရေသာ္လည္း ျပည္တြင္းရွိ Frontier သတင္း
ကမူ တခမ္းတနား ေဖၚျပထားခဲ့ပါတယ္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပတြင္ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ားရွိေနေသာ္ျငားလည္း တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး
သည္ ဦးေမာ့လာေနျပီ ျဖစ္၍ ယင္းႏွင့္ အတူုျဖစ္ေပၚလာႏူိင္သည့္ သတိထားစရာမ်ားကုိ
ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းသြားသင့္ေၾကာင္း။ သုိ႔ိမဟုတ္က စီးပြားေရး ေလာက တြင္ ခံယူလာ
ေသာ အျမင္မ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္မ်ား ထိခုိက္လာႏူိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့
ပါတယ္။

ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားလုိက္သူကေတာ့ ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ ကေမၻာဒီယား ဆုိင္ရာ ကမၻာဘဏ္ ညြန္
ၾကားေရးမႈး မစၥက္ အယ္လင္ ဂုိးလ္းစတိန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
ရန္ကုန္တြင္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္လုိက္ေသာ Myanmar Economic Monitor (MEM) ဖြင့္ပဲြမွာ ေျပာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

GDP တုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ ယမန္နွစ္က ၅.၉%မွ ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၆.၅% အထိ ျမင့္
တက္လာခဲ့ျပီး ေငြေၾကးေဖါင္းပြမူႏႈန္းသည္၅.၅% အထိ က်ဆင္းလာခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္
ဘ႑ာေရး ႏွင့္ ျပည္ပ ေငြေပးေငြယူ ရွင္းတမ္းမ်ားလည္း တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့ေၾကာင္း
ႏွင့္ ပုိ႔ကုန္ ျမင့္မား တုိးတက္လာမႈႏွင့္ ျပည္ပတုိက္ရုိက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီး၀င္လာမႈ
ေၾကာင့္ က်ပ္ေငြေစ်းႏႈန္း လည္း အနည္းငယ္ခုိင္မာမႈရွိလာတယ္လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။

စီးပြားေရး ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္၊တည္ေဆာက္ပုံ၊ အေနအထား ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ marcroeconomics တြင္လည္း အားတက္စရာမ်ား ေတြ႔လာရေၾကာင္း သူမက ေျပာၾကားခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာမွာ အစုိးရ အေနျဖင့္ေရရွည္ တည္တံေအာင္ ထိမ္းသိမ္းထားႏူိင္
မည့္ Myanmar Sustainable Development Plan ကုိ အျပီးသတ္ ေရးဆဲြေနျပီ ျဖစ္၍ ယင္း
သည္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ တုိးတက္မႈ အရွိန္ ျမင့္မာေစေရး၊ ဘ႑ာေရး က႑.ေခတ္မွီ ေစေရး ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းႏူိင္ေရး တုိ႔တြင္ ပလက္ေဖါင္းတခုသဖြယ္ အသုံးခ်ႏူိင္လိမ့္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာဆုိသြားခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာဘဏ္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ GDP တုိးတက္လာျခင္းသည္ လယ္ယာက႑ရွိ သီးႏွံ
ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ အပုိင္းတြင္ ျပန္လည္နာလံထူလာခဲ့ျခင္း၊ စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္း
ေဆာင္ရည္ တုိးတက္လာျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈအပုိင္းတြင္ တုိးတက္ခုိင္မာလာခဲ့ျခင္းမ်ား
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖၚျပထားပါတယ္။
သုိ႔ေသာ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းပုိင္းတြင္ အနည္းငယ္ ေႏွးေကြးသြားမႈ ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ
ဖက္တြင္ မေရရာ မေသခ်ာမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

၂၀၁၈-၁၉ တြင္ GDP တုိးတက္မူသည္ ၆.၈%အထိ ေရာက္ရွိလာဖြယ္ ရွိျပီး ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ
ႏူန္းသည္လည္း ၄.၉% အထိ က်ဆင္းဖြယ္ ရွိေနတယ္ လုိ႔ အစီရင္ခံစာမွာ ခန္႔မွန္းေဖၚျပထား
ပါတယ္။ ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္း လုိေငြျပမႈသည္GDP ရဲ့ ၄.၇% ကုိ ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းထား
ႏူိင္ဖြယ္ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏူိင္သည့္ အရာမ်ား တုိးျမင့္မ်ားျပားေနသည့္ၾကားမွ စီးပြားေရး တုိးတက္မူမ်ား
အား အေပါင္းလကၡဏ ေဆာင္ေသာ အရွိန္ကုိဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္းထားႏူိင္ေရး အတြက္
တသမတ္တည္း ရွိမည့္ မူ၀ါဒ မ်ားႏွင့္ Macroeconomics ျဖင့္ ဖန္တီးေပးႏူိင္မည့္
၀န္းက်င္ေကာင္းတခု ျဖင့္ လူထု အကိ်ဳးျပဳ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ပုိင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္
ေပၚေရး ရည္မွန္းထားရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမန္မာႏူိင္ငံ ဆုိင္ရာ ကမၻာဘဏ္ ထိတ္တန္း ေဘာဂ
ေဗဒ ပညာရွင္ မစၥတာ ဟား အင္နန္ ဘက္ခ္္က အၾကံျပဳသြားခဲ့ပါတယ္။ါတယ္။

ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကမၻာကုန္သြယ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကမၻာကုန္စည္ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
အတက္အက် လ်င္ျမန္လာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္အၾကားတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ရခုိင္
အၾကပ္အတည္း ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကအစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေႏွးေကြးေန
သည္ဟု ခံယူလာမႈ မ်ား ရွိေနသျဖင့္ ျပည္ပတုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အပါအ၀င္ ရင္းႏွီး
ျမဳပ္ႏွံမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး တုိးျမွင့္လာေအာင္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္သင့္တယ္လုိ႔လည္း ေျပာဆုိခဲ့
ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post