Latest News

Friday, April 6, 2018

ေက်ာက္ျဖဴ သည္ တရုတ္ အတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ မဟာဗ်ဳဟာ က်ေသာ ျမဳိ႕ ျဖစ္လာရသနည္း

ေက်ာက္ျဖဴ သည္ တရုတ္ အတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္    မဟာဗ်ဳဟာ က်ေသာ ျမဳိ႕ ျဖစ္လာရသနည္း

ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ ကမ္းေျချမဳိ႔ ကေလး
ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴ  ျမဳိ႔ တြင္ China Harbour Engineering Co အပါအ၀င္ CITC  Group Corp. မွ လုပ္ငန္းၾကီး ႏွစ္ခု ကုိ ကန္ထရုိက္
ရရွိလာခဲ့သည္။ ပထမ လုပ္ငန္းက ပင္လယ္
နက္ ဆိပ္ကမ္း တူးေဖၚေရးႏွင့္ ဒုတိယ ကား
အထူးစီးပြားေရး စက္မႈဇုံ (Special Economic Zone) တည္ေဆာက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ဆိပ္
ကမ္းပရုိဂ်က္ အတြက္ တန္ဖုိးကား ေဒၚလာ ၇.၃ ဘီလီယံ ျဖစ္ျပီး SEZ အတြက္ ေဒၚလာ ၂.၇ ဘီ
လီယံ ျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္အရ တည္
ေဆာက္ေပးသည့္ အတြက္ CITC အေနျဖင့္
ႏွစ္ငါးဆယ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိျပီး ေနာက္ထပ္
၂၅ ႏွစ္ သက္တမ္းတုိးခ်ဲ့ ခြင့္ လည္း ရရွိခဲ့သည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြး
ျခင္းမ်ားကို Belt and Road အစီအမံမ်ား မတုိင္
မီကပင္ စတင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိပ္ကမ္း
တူးေဖၚေရး ပရုိဂ်က္ ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ ကူမင္း
အား ဆက္သြယ္ေပးမည့္ မီးရထားလမ္း ေဖါက္
လုပ္ေရး တုိ႔အား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကပင္ MOU ေခၚ
နားလည္မႈ စာခၩန္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့
ၾကျပီးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၁
ေနာက္ပုိင္း တရုတ္ျပည္၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္
ပါတ္သက္၍  ျမစ္ဆုံဆည္ စီမံကိန္းကုိ
ရပ္တန္႔ ျပစ္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ၂၀၁၂ တြင္ လက္ပန္
ေတာင္ ေၾကးနီသတၲဳတြင္းအား အၾကမ္းဖက္
ကန္႔ ကြက္လာခဲ့ျပီးေနာက္ ႏူိင္ငံတြင္း ႏူိင္ငံေရးအရဆတ္ဆတ္ထိမခံ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္
အရွိန္အဟုန္ တန္႔သြားခဲ့ရသည္။၂၀၁၄ တြင္
မီးရထားလမ္းအတြက္ နားလည္မႈ စာခၩန္လႊာ
အား ဖ်က္သိမ္းျပစ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဆိပ္ကမ္း
တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ SEZ စီမံကိန္းက ဆက္
လက္ အသက္၀င္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္
တုိးတက္မႈ က ေႏွးေကြးေနျပီး ၂၀၁၇ ေအာက္
တုိဘာလတြင္သာ ဆိပ္ကမ္း ပုိင္ဆုိင္မူ ႏွင့္
ပါတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္ ကုိ ျပန္လည္
ေရးဆဲြ လာႏူိင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ သေဘာတူညီ
ခ်က္ အသစ္အရ CITC မွ ယခင္ ရရွိထား
ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈ ၈၅% မွ ၇၀% အထိ ေလ်ာ့ခ်
ေပးခဲ့ရသည္။ SEZ အတြက္ မူ ယခုထိ ဆက္
လက္ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

တရုတ္တုိ႔ က ေက်ာက္ျဖဴ  စီမံကိန္းအား မျဖစ္
မေန အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ဆက္လက္
ရည္မွန္းထားၾကသည္။ ေက်ာက္ျဖဴ သည္ ၎
တုိ႔ ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလီယံ အကုန္အက်ခံ တည္
ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေရနံ ပုိက္လုိုင္းမ်ား စတင္ရာ
ျမဳိ႕ လည္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္
ေရနံ ပုိက္လုိင္း တည္ေဆာက္ေရးကိုမူ အျခား
ပရုိဂ်က္မ်ားလုိ႔ မဟုတ္ပဲ ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္
ေနသည့္ ၾကားမွ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက
သည္။

အဆုိပါ ပုိက္လုိင္းအား China National
Petroleum Corporation (CNPC)  ႏွင့္ ျမန္မာ့ ေရနံ နဲ့သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းတုိ႔မွ ၂၀၁၀ ႏွင့္
 ၂၀၁၅ အၾကား တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။
တရုတ္ အစုိးရ ပုိင္ CNPC က ရွယ္ယာအမ်ားစု
ကုိ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍
ပုိက္လုိင္းကုိ စတင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကျပီး ႏွစ္စဥ္
တရုတ္ျပည္သုိ႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ကုဗမီတာ
သန္း ၁၂ ဘီလီယံ ခန္႔ တင္ပုိ႔ ႏူိင္ခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ ႏွစ္ခန္႔ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ျပီး
 ၂၀၁၇ ဧျပီလ တြင္မွ
ေရနံ ပုိက္လုိင္းကုိ အသုံးျပဳ ႏူိင္ခဲ့သည္။ တႏွစ္
လ်င္ ေရနံစည္ ၂၂ သန္း ခန္႔ တင္ပုိ႔ႏူိင္မည္ဟု
သတင္းမ်ား က ဆုိသည္။ အဆုိပါ ပမာဏ
သည္ ၂၀၁၆ အတြင္း တရုတ္ျပည္ တင္သြင္းခဲ့
သမ်ေသာ ေရနံ ပမာဏ၏ ၆% ခန္႔ ရွိေပသည္။

ဘီဂ်င္း အေနျဖင့္ ၎၏ ေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀
ဓါတ္ေငြ႔ မ်ား အား မလကၠာ ေရလက္ၾကားအား
အသုံးျပဳ၍ တင္ပုိ႔ ေနရျခင္းကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏူိင္ေရး
မဟာဗ်ဳဟာ ေျမာက္ ၾကဳိးပမ္းမႈ တစိတ္တပုိင္ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလာပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေရလက္ၾကား
အား ပိတ္ျပစ္ရန္ ျခိမ္းေျခာက္လာႏူိင္မည့္
အေရး အား ေရွာင္ရွားႏူိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ ၌ ပင္လယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းတည္
ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္ အဖုိ႔ ၎တုိ႔၏
ကုန္းတြင္းပုိင္း ျပည္နယ္မ်ား အား စီးပြားေရး နဲ့ မဟာဗ်ဳဟာ အရ အေရးပါလာေစရန္
သိသာေသာတြန္းအား
တရပ္ ျဖစ္လာႏူိင္ေပသည္။ ဥေရာပ၊ အေရွ႔
အလယ္ပုိင္း၊ အာဖရိက ႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔ မွ
သေဘၤာလမ္းမွ ၀င္လာေသာ ကုန္
စည္မ်ားအား ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္းမွတဆင့္
ကုန္းလမ္းခရီးျဖင့္ ယူနန္ ျပည္နယ္သုိ႔ ပုိေဆာင္
ႏူိင္မည္ ျဖစ္ရာ ခရီး မုိင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ
သက္သာသြားမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလထဲတြင္ တရုတ္
သမၼတ ႏွင့္ ႏူိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔ မွ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ ကူ
မင္းအား ဆက္သြယ္ေပးမည္ တရုတ္-ျမန္မာ
စီးပြားေရး စၾကၤ္န္ အသစ္တခု ထူေထာင္ရန္
သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသာ္
လည္း လမ္းေဖါက္လုပ္ေရး နွင့္ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့
ေသာ မီးရထားလမ္း တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ ပါ၀င္
ႏူိင္ဖြယ္ ရွိေပသည္။ ထုိအခါ တြင္ တရုတ္ျပည္
ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာတြင္ အခ်က္အျခာ
ျဖစ္သည့္ မႏၱေလးသည္ အဆုိပါ စၾကၤန္လမ္းမ
ၾကီး၏ ၾကားစခန္း ျဖစ္လာေပမည္။

ေက်ာက္ျဖဳ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းသည္ တရုတ္
ျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိေသာ္လည္း ျမန္္မာ
ဘက္အဖုိ႔ ထုိ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးမွ
အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိေရးသည္ SEZ ျဖစ္ထြန္းလာ
မႈ အေပၚ မူတည္ေနရသည္။ SEZ အတြင္း
တုိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္ စက္မႈ စီမံကိန္း
မ်ား အေကာင္ အထည္ မေဖၚႏူိင္ပါက ေက်ာက္
ျဖဴ သည္ ယူနန္ သုိ႔ ကုန္စည္တင္ပုိ႔ ရာ လမ္း
ေၾကာင္း ၏ ကုန္တင္ကုန္ခ် စခန္းတခုသာ
 ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တုိင္းျပည္
စီးပြားေရးအား တြန္းအားေပး ျမွင့္တင္ႏူိင္ရန္ SEZ ပရုိဂ်က္ သုံးခုကုိ ေဖၚေဆာင္ေရး ၾကဳိးပမ္း
လာခဲ့သည္။ ထုိသုံးခုထဲတြင္ သီလ၀ါရွိ ဂ်ပန္တုိ႔
ဦးေဆာင္ေသာ SEZ သာ အေကာင္အထည္
ေဖၚ လည္ပါတ္ႏူိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ေနာက္တခု ျဖစ္ေသာ ထုိင္း-ဂ်ပန္ ဖက္စပ္
ေဆာင္ရြက္မည္ ထား၀ယ္ ပရုိဂ်က္သည္ အျမဲ
လုိ ဘ႑ာေရး ျပသာနာမ်ား ရွိေနျပီး တေရြ႕ေရြ႕
ျဖင့္သာ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

တတိယ ပရုိဂ်က္က ေက်ာက္ျဖဴ ပင္ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ ေက်ာက္ျဖဴ  SEZ သည္ ေနာက္ပုိင္းမွ
စတင္လာခဲ့သည့္အျပင္ ရန္ကုန္ ႏွင့္လည္း ေ၀း
ကြာေနရသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား အား ဆဲြ
ေဆာင္ႏူိင္မည္လား ဆုိသည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္
ရမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေပသည္။

ျပည္တြင္းတြင္သာမက အိႏၵိယ အပါအ၀င္
အေနာက္ႏူိင္ငံမ်ားက ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္းအား
တရုတ္မွ စစ္ေရးအရ အသုံးခ်လာမည္ကုိ စုိးရိမ္
မကင္း ျဖစ္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္
မာ အရပ္ဖက္ အစုိးရ ႏွင့္ စစ္တပ္မွ ႏူိင္ငံ၏
အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ဆတ္ဆတ္ထိ မခံၾက
ရာတြင္ ထင္ရွားၾကေသာေၾကာင့္ ႏူိင္ငံျခား စစ္
စခန္းတခု ရွိလာမည့္ အေရးကုိ လက္ခံၾကမည္
မဟုတ္ေပ။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံတြင္လည္း ထုိ
ကဲ့သုိ႔ ႏူိင္ငံျခား တပ္မ်ား ျဖန္႔ၾကက္ခ်ထားမႈကုိ
ျပတ္ျပတ္သားသား တားျမစ္ထားခ်က္ ပါရွိ
သည္ဟု သိရသည္။ ထုိ႔အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴ
သည္ ဂ်ီဘူတီ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ရွိ ဂြာဒါ ကဲ့သုိ႔
တရုတ္ ေရတပ္စခန္းတခု ျဖစ္လာဖြယ္ရာ မရွိ
ေပ။ သုိ႔ေသာ္ သီရိလကၤာရွိ တရုတ္ပုိင္ ဆိပ္
ကမ္းမ်ားကုိ တရုတ္ ေရတပ္ မွ စစ္ေရယာဥ္မ်ား
၀င္ေရာက္ ရပ္နားမႈ ရွိေသာ္လည္း ဤသည္က
လည္း စုိးရိမ္စရာ အျဖစ္ ေရာက္လာဖုိ႔ မရွိေပ။

အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔က်က် စုိးရိမ္ဖုိ႔
ေကာင္းသည္က တရုတ္၏ အေၾကြးမ်ား မ်ားျပား
လာေနျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ အႏၱရယ္
မ်ားေလာက္ေအာင္ ျမန္မာအေပၚ ေမာင္းတံၾကီး
သဖြယ္ အသုံးျပဳလာမည့္ အေရးပင္ ျဖစ္သည္။

တရုတ္၏ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ အၾကီးအက်ယ္ ရင္ႏွီး
ျမဳပ္ႏွံလာမႈမ်ားက ကမၻာေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ား
တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္လာေနေပသည္။ ဥပမာ ျပရက ေမာ္လဒုိက္ ကၩန္းႏူိင္ငံကေလး
အား ၎တုိ႔ အက်ဳိးရွိရာ ႏူိင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး
တုိ႔ တြင္ လုိက္ေလ်ာလာေစရန္ ဖိအားေပးလာ
ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာအစုိးရ မွ ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္းအတြက္
၃၀% ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရွိသျဖင့္ ေဒၚလာ ၂.၂ ဘီလီ
ယံ ခန္႔ စုိက္ထုတ္က်ခံရဖုိ႔ ရွိသည္။ SEZ  တြင္
လည္း ၅၀% ခန္႔ ပုိငိဆုိင္ထားျပန္ရာ အဆုိပါ
ပရုိဂ်က္ ႏွစ္ခုအတြက္ စုစုေပါင္း စုိက္ထုတ္ရ
မည့္ ေငြမွာ ေဒၚလာ ၃.၅ သန္း ဘီလီယံ ခန့္
ရွိသည္။ ယင္း ပမာဏ သည္ တႏူိင္ငံလုံး
ထုတ္ကုန္ စုစုေပါင္း၏ ၅% ခန္႔ ရွိေနေပသည္။
အဆုိပါ ေငြေၾကး ပမာဏ ကုိ ျမန္မာ အစိုးရမွ
စုိက္ထုတ္ေပးႏူိင္ျခင္း မရွိက တရုတ္ဆီကပဲ
ေခ်းယူရဖုိ႔ ရွိေနေပသည္။

တရုတ္တုိ႔ စီးပြားေရးအရ လႊမ္းမုိးလာမည့္
အေရးအား ျမန္မာတုိ႔က နဂုိကတည္းက စုိးရိမ္
ေနခဲ့ၾကျပီးလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္
ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးကုိ ကန္႔
ကြက္လာၾကသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွးေကြးေနခဲ့
ရသည္။ ၂၀၁၀-၁၁ တြင္ အရပ္သား အစုိးရ ကုိ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရသည့္ အဓိက
အေၾကာင္းရင္းမွာလည္း ဂ်ပန္ ႏွင့္ အေနာက္ႏူိင္
ငံမ်ားက စီးပြားေရး ဆက္လက္ ဒဏ္ခတ္ေနမႈ
မ်ားေၾကာင့္ တရုတ္အား အလြန္အကၩံ အားကုိး
လာေနရသည့္ အျဖစ္မွ ကင္းေ၀းႏူိင္ရန္ ျဖစ္
ေပသည္။

ေလာေလာဆယ္ တြင္ တရုတ္သည္ စီးပြားေရး
အရ အဓိက က်ေသာ အခန္းမွ ရွိေနေသာ္
လည္း အလြန္အကၩံ လႊမ္းမုိးေနမႈမ်ဳိး ေတာ့
မရွိေသးေပ။ ဂ်ပန္ကလည္း ျမန္္မာ အား လူး
သာ လြန္႔သာ ရွိႏူိင္ေစရန္ ကူညီလ်က္ ရွိေနေပ
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်ာက္ျဖဴ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ
လာမည့္ ေၾကြးျမီ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးကုိေတာ့
ေစာင့္ၾကည့္သင့္လွေပသည္။

အထက္တြင္ ဆုိခဲ့သလုိ ေက်ာက္ျဖဴ သည္
ယူနန္ ႏွင့္ အျခားေသာ ကုနိးတြင္းပုိင္း ေဒသ
မ်ား အလ်င္အျမန္ ဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္လာေစရန္
တရုတ္တုိ႔ အတြက္ မဟာဗ်ဳဟာအရေရာ စီးပြား
ေရး အရပါ အထူးတန္ဖုိုးထားရမည့္ ေနရာ
ျဖစိေပသည္။ ထုိ႔အတြက္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း
တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ မီးရထားလမ္း ဆက္
သြယိ ေဖါက္လုပ္ႏူိင္ေရးသည္ တရုတ္တုိ႔
အတြက္ အဓိကက်လာ ရေပသည္။

ျမန္မာ အဖုိ႔ ကေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴ  SEZ ေအာင္
ျမင္မွသာ အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားရေပေတာ့မည္။

လွစိုး​ေ၀

ရည္ညြန္း။ ။ "Kyaukypu: Connecting China
to Indian Ocean" written by Gregory B. Poling for Center For Strategic & Internatiomal Studies (CSIS)
March 2018

No comments:

Post a Comment