Latest News

Saturday, February 10, 2018

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး - ​ေဆာင္​းပါး

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး - ​ေဆာင္​းပါး

စစ္ၿပီး၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ကိုရေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ရင္ က်ဆံုးသူရဲေကာင္းေတြကို သစၥာေဖာက္ရာသာ က်မည္။                      (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)လူမ်ားသည္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးခြင့္ရရွိေရးကို အေျခခံ လ်က္ ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရး ခိုင္ၿမဲေအာင္ေဆာင္ရြက္ကာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အစီအမံမ်ားျဖင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခိုင္ၿမဲေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးဘာသာ စကား၊  က်ား၊ မ အယူဝါဒမခြဲျခားဘဲ ျပည္ေထာင္ အခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌   ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္း စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။

ထုိေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ကုလသမဂၢသည္ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုၿခံံဳေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္လိုခဲ့ ပါလွ်င္ ႏုိင္ငံႀကီးငယ္မေရြး သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစ ရန္ ဂ႐ုျပဳသင့္ေၾကာင္း  ၁၉၄၇  ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ က   က်င္းပသည့္    ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညီလာခံႀကီး၌  ေအာက္ပါ အတုိင္း အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေပါင္းစံု ကုလသမဂၢ
''ယခုအခါ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု ကုလသမဂၢကို တည္ေထာင္ၿပီးသည္မွာ မွန္၏။ ယင္းသမဂၢ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း မြန္ျမတ္ေထာပနာ ၾသဘာေပးထုိက္ပါေပ၏။ ႏုိင္ငံေပါင္းစံု ကုလသမဂၢသည္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ ကမၻာ့လံုၿခံဳေရးအတြက္  ထိထိ  ေရာက္ ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္လို ခဲ့ပါလွ်င္ ႏုိင္ငံႀကီးငယ္  စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္း ေသာ အတန္းအစားခြဲျခားျခင္းတို႔ကို  ပေပ်ာက္ ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ၾကေပၿပီ''။

ထို႔အျပင္   အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက   ''ကမၻာေပၚတြင္ အားလံုးေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ပူးေပါင္းဆက္ဆံျခင္း   မျပဳႏိုင္သေရြ႕ ကာလပတ္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ၿမဲေအာင္ လုပ္ျခင္းငွာ  စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္'' ဟု လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ႔အျမင္ကို အဆုိပါ သူ႔မိန္႔ခြန္းတြင္ ေထာက္ျပထားပါသည္။

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးသည္ ကမၻာ့ၿငိမ္းေရး ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျငင္းခံုမႈမ်ားျဖစ္ပြားကာ ရင္ၾကားမေစ့ျဖစ္ေနသည့္   ႏုိင္ငံမ်ားအေရး  တြင္ ဖ်န္ေျဖေစ့စပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို   ထိခိုက္ေစရန္အေၾကာင္း ေပၚေစမည့္ ေဒသမ်ားကို ကုလသမဂၢႏုိင္ငံငယ္ မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေစ ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာ ေဒသ မ်ားသို႔ အထူးအဖြဲ႕မ်ား  ေစလႊတ္ရန္  စီးပြားေရး အကူအညီမ်ားေပး၍  လည္းေကာင္း၊ ကမၻာသူ ကမၻာသားတို႔အား  စီးပြားေရးကပ္ပ်က္မ်ား မဆိုက္ေရာက္ေစရန္  လည္းေကာင္း ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္စသျဖင့္ လမ္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္ကို အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔မွသာ ကမၻာ့ေဒသအားလံုးတြင္   လြတ္လပ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေရးတို႔ကို  ဖန္တီး တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း   ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း  ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ႏွင့္ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားလည္း  ေတာင္းလိုက္ပါ ေၾကာင္း  ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ အသင္းႀကီး၏ အစည္းအေဝး၌ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ပါေစ
''ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးက တည္ေဆာက္ရမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အၿမဲတမ္းရွင္သန္ေသာ ဖန္တီး ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ပါေစ။ ကမၻာ့ေဒသ အားလံုးမွာ လြတ္လပ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေရးတို႔ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ ႏိုင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ပါေစ၊ ၿပီးေတာ့ ဘယ္အခါ ဘယ္အေျခအေနမွာမဆို သခ်ဳႋင္းေျမရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမ်ဳိး မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ဆုေတာင္းလိုက္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿဗိတိန္လူမ်ဳိး၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးနဲ႔ လူမ်ဳိးအားလံုး တန္းတူညီတူပါဝင္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အားလံုးလက္တြဲၿပီး ေရရွည္္တည္တံ့ၿပီး ျပည့္စံု ၾကြယ္ဝတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္သြား ၾကရမယ္။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔   ဆိုရာမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း    သခ်ဳႋင္းေျမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကမၻာေပၚမွာ လြတ္လပ္ ေရး၊ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရး တို႔ကို တည္ေဆာက္ေပးမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္''

အာဇာနည္မ်ား
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔ နံနက္က ေရႊတိဂံုကုန္းေတာ္ အလယ္ပစၥယံကုန္းေျမျမင့္၌ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ က်ဆံုးခဲ့ရေသာ အာဇာနည္မ်ား အား သတိတရေလးစားေသာအားျဖင့္ ယာယီ ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူ၍ အေလးျပဳခဲ့သည့္ အခမ္း အနား၌ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက   ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း  က်ဆံုးခဲ့ရသည့္  ရဲေဘာ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိခဲ့ရာ   လူငယ္မ်ားလည္းပါဝင္ ေၾကာင္း၊ စစ္ၿပီး၍ (ျမန္မာ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရၿပီး) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ကို ရေအာင္မလုပ္ႏိုင္ပါ က က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကေသာ  သူရဲေကာင္းမ်ားကို သစၥာေဖာက္ရာသာ     က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္  ပတ္သက္၍    သူ႔အျမင္ကို  ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးဆံုးေသာ အခါ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီး  ခိုင္မာေတာင့္တင္းလာ ေစရန္ စနစ္တက်  ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဖဆပလသည္ အမ်ဳိးသားတပ္ေပါင္းစုျဖစ္သည့္အတိုင္း ဖဆပလ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ကို နားလည္လက္ခံမွသာ စုစုစည္းစည္းရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးသို႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက   ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဖ်က္ဆီးဆံုးဝါဒသည္  ဖက္ဆစ္ဝါဒသာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းဝါဒရွိေနသေရြ႕  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လည္းမတည္ၿမဲႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ ဝါဒကို ကမၻာမွာ ပေပ်ာက္ေစရန္ လုပ္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီဝါဒသာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း အားေပး ေၾကာင္း စသျဖင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္   ၾသဂုတ္လက  စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္   ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ အစည္းအေဝးတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ ျပေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီဝါဒ
''ယခုအခါၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဖ်က္ဆီးဆံုး ဝါဒဟာ ဖက္ဆစ္ဝါဒျဖစ္လို႔  ဒီဝါဒသာ ကမၻာမွာ ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္ရွိေနရင္ စစ္ျဖစ္ဦးမွာမို႔ ဒီဝါဒပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ ဒါေတြရွိ ေနသမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ  မတည္ၿမဲႏုိင္ဘူး။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ လႈပ္လႈပ္ႏွင့္ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ဝါဒ  ကမၻာမွာ   ပေပ်ာက္ေရးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာ  ထည့္ထား တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီမိုကေရ စီဝါဒကိုသာ  ေခတ္စားေအာင္လုပ္ရမယ္။ ဒီမုိကေရစီဝါဒသာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ တယ္။ ဒီဝါဒသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို  အားေပးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီဝါဒကိုသာ ရည္ရြယ္ရတယ္''
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္   အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး   ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက စစ္ႀကီးၿပီး၍  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ကိုရေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္ရင္းက်ဆံုးသြားသည့္ သူရဲေကာင္းမ်ား ကို သစၥာေဖာက္ရာ က်မည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဘယ္အခါ ဘယ္အေျခအေနမ်ဳိးမွမဆို သခ်ဳႋင္း ေျမရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိးမျဖစ္ပါေစနဲ႔ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီဝါဒသာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအားေပးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဝါဒကို ေခတ္စားေအာင္လုပ္ရမည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း စသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍  သူ႔အျမင္၊ သူ႔အယူအဆမ်ားျဖင့္ တင္ျပရင္း မၾကာေသာအခ်ိန္ကာလတြင္ က်င္းပ မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးအား ႀကိဳဆို လိုက္ရပါသည္။    
ဇြဲသန္းသွ်င္း (သံုးဆယ္)ျမန္​မာ့အလင္​း

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post