Latest News

Friday, February 16, 2018

က်မတိုု ႔လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း နွင္႔ သက္ငယ္မုုဒိမ္း(ဇင္မာေအာင္)သက္ငယ္မုုဒိမ္း ကိစၥ အပါအဝင္ မုုဒိမ္း မွုု ျဖစ္ရပ္ေတြ နဲ႔ ပက္ သက္လိုု ႔ ၾကီးေလးတဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးဖိုု ႔ သက္ငယ္မုုဒိမ္း မွဳ က်ဴးလြန္တဲ႔ သူေတြဆိုု ေသဒဏ္ေပးဖိုု႔ လက္မွတ္ေရးထိုုးေတာင္းဆိုု တဲ႔ လွဳပ္ရွား မွဳေတြ ကိုုလည္းျမင္ေတြ ႔ ရပါတယ္။ အဓိက - နားလည္လုုိက္တာ ကေတာ႔ - မုုဒိမ္းမွဳ ဆိုုတာကိုု ရြံရွာ ဆန္႕က်င္ တဲ႔ အေၾကာင္း လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းက ျပသေန တာပဲလိုု႔ နားလည္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ - သက္ဆိုုင္ရာ နိင္ငံေတာ္ ယႏၱယားေတြျဖစ္တဲ႔ - ရဲ နဲ႔ တရားစီရင္ေရး ကိုု ရည္ရြယ္ျပီး ၾကီးေလးတဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေတြကိုု ရည္ရြယ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ မွာ ေမးခြန္းေမး - အဆိုု တင္ ေစခ်င္တဲ႔ ဆႏၵေတြ နဲ႔ ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္ လွဳပ္ရွားေနၾကတာကိုု အမ်ားစုု ေတြ႔ ရပါတယ္။ သေဘာက - State Institution ေတြရဲ ႔အားနဲ႔ မုုဒိမ္း မွဳ ေတြ ကိုု ၾကီးေလးတဲ႔ ျပစ္ဒဏ္က်ေရာက္ေစခ်င္တဲ႔ သေဘာလိုု႔ ဆိုုရမွာပါ ။ ဒီေနရာ မွာ - ရည္ရြယ္ခ်က္ က ဘာလဲ ။ လွဳပ္ရွား မွဳ တစ္ခုု မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ႔ နည္းနာနဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိဖိုု႔လိုုအပ္လွပါတယ္။

ဥပမာ - သက္ငယ္မုုဒိမ္းမွဳေတြ ကိုု ေသဒဏ္ က်ေစ လိုု႔ လႊတ္ေတာ္ ၾကီး က ဥပေဒ ျပဳ လုုိက္ျပီ ဆိုုပါစိုု႔ - အမွန္ တကယ္ ပဲ မုုဒိမ္း မွဳ ေတြ - သက္ငယ္ မုုဒိမ္းမွဳ ေတြေလ်ာ႔ နည္း သြား မယ္ လိုု႔ ေသခ်ာပါရဲ ႔လား ။
မိမိ ကာမ စိတ္ ကိုု - မွန္ကန္ တဲ႔ထိမ္းေက်ာင္း မွဳ မလုုပ္နိုု္င္တဲ ႔ ၊ - - တဲ ႔ ၊ -- တဲ ႔ - -- လူသားတစ္ ေယာက္ အတြက္ အျပင္းထန္ဆံုု း ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္း ဟာ - ေသဒဏ္ ဆိုု တာ အခါခပ္သိမ္း မွန္ ကန္ရဲ ႔လား ။ စဥ္းစားဖိုု ႔ေကာင္းတဲ႔ ကိစၥပါ။

ဒါ႔ အျပင္ - မနွစ္ ကပဲ သက္ငယ္ မုုဒိမ္း မွဳ ေတြ ျပစ္ဒဏ္ ကိုု ႏွစ္ (၂၀)အထိ ခ် မွတ္ နိင္တယ္ ဆိုုတာ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ နဲ ႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွာ ကိုုယ္စား.လွယ္ေတြ ရဲ႔ဝန္ၾကီး ႒ာန ကိုု တိုုက္တြန္းတဲ႔ ေမးခြန္း နဲ႔ အဆိုုေတြအရအတည္ျဖစ္ခဲ႔ တာပါ။ အႏွစ္ (၂၀) ဆိုု တာ ေျပာရရင္ - တစ္သက္ တစ္က်ြန္းပါ။
ေနာက္တခုု စဥ္းစားစရာက - ဥပေဒ ေတြကိုု လက္ေတြ႔ က်င္႔သံုုး အေရး ယူ ေနရတဲ႔-
ျပည္ထဲ ေရး ဝန္ၾကီး႒ာန ရဲ ႔ - ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္အတြင္း မုုဒိမ္းမွဳ ျဖစ္ပြားခဲ႔ တဲ႔ အေျခအေန နဲ႔ ျဖစ္ပြားတဲ႔အေၾကာင္း အရင္း ႏွင္႔ေရွာင္ ၾကဥ္ ရမည္႔အခ်က္ မ်ား ဆိုုတဲ႔ Facts & Figure ျပည္ထဲေရး ရဲ ႔ေဖစ္႔ဘြတ္ စာမ်က္နွာ မွာ ထြက္လာပါတယ္။

သက္ငယ္ မုုဒိမ္းမွဳ ပိုုမိုု ျဖစ္ပြားရတဲ႔အေၾကာင္း အရင္း ေတြ အေပၚ မွာေပးတဲ႔မွတ္ခ်က္ ေတြ ကိုုၾကည္႔ ရင္ - က်မ တိုု႔ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပူစရာ ေကာင္းပါတယ္။
မုဒိမ္း မွဳ က်ဴးလြန္ တဲ႔ သူ ဟာ သူ႕မွာ ဘာေၾကာင္႔က်ဴး လြန္ ရပါတယ္ လိုု႔ ေလ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခြင္႔ရွိပါသလား ။ က်မ အျမင္နဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ ကေတာ႔ - ဂုုဏ္သိကၡာ ရွိတဲ႔ လူတေယာက္ ဟာ အျခား လူတစ္ ေယာက္ ရဲ ႔ခႏၶာ ကိုုယ္ ကိုု ကာယကံ ရွင္ အလိုု မတူပဲ မည္သည္႔ အေၾကာင္းေၾကာင္႔ နဲ႔ မွ ကာမ ရယူ ခြင္႔ ရွိ တယ္ လိုု႔မယံုု ၾကည္ပါဘူး ။ ဘယ္လိုု ဝတ္စားထား လိုု႔ ၊ အခ်ိန္ မေတာ္ အျပင္ထြက္ လိုု႔၊ အေျခအေနေပး လိုု႔ ၊ Non sense ပါ ။ ဒီလိုု - ခ်ြင္းခ်က္ ေတြေၾကာင္႔ - က်မ တိုု႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း က Rapists ( မုုဒိမ္းေကာင္ေတြ) ကိုု အပစ္ တင္ဖိုု ႔ရွဳံ ႔ခ် ဖိုု႔ ေမ႔ ျ႔ပီး - မုုဒိမ္း မွဳ က်ဴး လြန္ခံရသူ (Victims)ေတြအေပၚမွာ ပဲ- မိဘက မေစာင္႔ေရွာက္ လို ႕ ၊ည အခ်ိန္မေတာ္ အျပင္ ထြက္ လိုု႔၊ ဘယ္လိုုဝတ္စားထား လိုု႔ ၊ ဘာျဖစ္လိုု႔ ညာျဖစ္ လိုု႔ နဲ႔ ဆင္ေျခေပးျပီး မိန္း ကေလး ငယ္ေတြ၊အမ်ိဳးသမီးေတြ ရဲ ႔ေနမွဳ ထုိုုင္မွဳ ေတြအေပၚ မွာ ပဲ အာရံုု ထားေနသ၍ဘယ္ ေလာက္ျပစ္ဒဏ္ၾကီး တဲ႔ ဥပေဒ ေတြျပ႒န္း ျပ႒ာန္း မုုဒိန္းမွဳေတြ ေလ်ာ႔သြားမွာ မဟုုတ္ပါဘူး ။

မုုဒိမ္း မွဳ က်ဴးလြန္ သူ မုုဒိမ္းေကာင္ေတြကိုု ျပစ္တင္ ရွဳ ံ႔ခ် ဖိုု႔ လူ႔ အသုုိင္းအဝုုိင္းက ဖယ္က်ဥ္ဖိုု႔ ၊ ကိုုယ္႔ကိုု ကိုု္ယ္ မုုဒိမ္းေကာင္ ျဖစ္ရမွာ ေၾကာက္ လာတဲ႔ အထိ -လူ မွဳအသိုုင္း အဝိုုင္း ထဲ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ နက္နက္ရွိဳင္းရွဳိုုင္း ျဖစ္လာတဲ႔အထိ ၊ State Institution ေတြရဲ ႔ အေတြးအယူေတြကိုု ေျပာင္းလဲလာနိင္သည္အထိ က်မတိုု ႔ စနစ္တက် လွဳပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ နုုိင္မွ သာလွ်ုုင္ Rape caseေတြကိုု - တစံုုတရာ ေလ်ာ႔ခ် နိုု္င္ လိ္မ္႔မယ္ လိုု႔ ယံုု ၾကည္ ေနေၾကာင္း ပါ။

နည္းနည္းေလာက္ ေျပာၾကည္႔ ပါ ။

မုုဒိမ္း မွဳ ဟာ မုုဒိမ္း မွဳ ပါ ။ အဝတ္ အစား ေၾကာင္႔၊ အေျခအေနေၾကာင္႔- ဘာေၾကာင္႔ ညာ႔ ေၾကာင္႔- ဘာဆင္ေျခ မွ မလိုုပါဘူး ။

ယဥ္ေက်း တဲ႔ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းဟာ မုုဒိမ္းမွဳ နဲ႔ မုုဒိမ္းေကာင္ က ဘယ္လိုုအေၾကာင္းမ်ိဳးနဲ႔ မွ အျပစ္က ေန ကင္းလြတ္ခြင္႔ မေပးပါဘူး ။
ဇင္မာေအာင္

No comments:

Post a Comment