Latest News

Friday, February 9, 2018

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အကယ္ဒမီ ဆန္ခါတင္စာရင္း ႀကိဳတင္ေၾကညာေပးရန္လိုအပ္ - ေဆာင္းပါး

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အကယ္ဒမီ ဆန္ခါတင္စာရင္း ႀကိဳတင္ေၾကညာေပးရန္လိုအပ္ - ေဆာင္းပါး

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒သစ္က  ''¤င္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ  ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားတုိ႔ ပါဝင္သည့္  ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပေရး ကိစၥ ကို  ဦးစားေပး  ေဆာင္ရြက္မည္''ဟု  ေျပာဆုိသည့္အတိုင္း  ႐ုပ္ရွင္ ညီလာခံ ႀကီးကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားဇာတ္႐ံုႀကီး၌ ခံ့ညားထည္ဝါ စြာ က်င္းပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အလုပ္အမႈေဆာင္
အဖြဲ႕သစ္
အဆိုပါ  ႐ုပ္ရွင္ညီလာခံႀကီးတြင္ အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ားမွ ၈၆ ခ်က္ကို မွတ္ တမ္းတင္အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ေသာ္ လည္း အႀကံျပဳခ်က္ ေလးခ်က္ကိုသာ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခ်က္   ရယူႏုိင္ခဲ့ သည္ ျဖစ္ရာ က်န္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ သစ္အေနျဖင့္     ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
ဤတြင္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားတခ်ဳိ႕ ကလည္း ''ညီလာခံကေန  ေျပာင္းလဲမႈ ေတြ     ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း''    ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ံုး၏  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္ ဆုိေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္ေပၚထြက္ေန သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ''၂ဝ၁၇ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုေပးပြဲတြင္ သတ္မွတ္ ထားေသာ အကယ္ဒမီဆုအားလံုးေပး ရန္ အကယ္ဒမီဘုတ္အဖြဲ႕ကို တုိက္တြန္း သြားမည္''ဟု ေျပာဆုိျခင္းကို စာေရး သူအေနျဖင့္     ႀကိဳဆုိေထာက္ခံပါ ေၾကာင္းအျပင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လည္း ေရးသားတင္ျပလုိပါသည္။
ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ျပည္သူႏွင့္အတူ ရွိေန ေစရန္အတြက္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အကယ္ဒမီ ထူးခြၽန္ဆုေပးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို  ျပည္သူမ်ား ၏ အသံမ်ားအရ တင္ျပလိုပါသည္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က အကယ္ဒမီစာရင္း ဝင္  စုစုေပါင္း ၃၃ ကား ရွိခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ တြင္ ပိုမုိမ်ားျပားလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ေၾကာင္း  သိရသည္။   ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေလာကသားမ်ားအတြက္  ႀကီးမားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲ ပြဲဆူျခင္း မျဖစ္ရေလ ေအာင္ ယခုပိုမုိ ဂ႐ုစုိက္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဆန္ခါတင္ဆုစာရင္း
အကယ္ဒမီဆု ဆန္ခါတင္အမည္ စာရင္းတင္မကဘဲ  ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ဆန္ခါတင္ဇာတ္ကားမ်ား၏ အမည္ စာရင္းကုိ   ႐ုပ္ရွင္ခ်စ္ျပည္သူမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္း အလ်င္းမရွိခဲ့ပါ။ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ကို      ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးစြာ အားေပးေနေသာ ျပည္သူေတြထံ အသိ ေပးထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳသည္ကို သတိ ထားမိခဲ့သည္။         ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုမ်ားသည္ ျပည္သူ ေတြႏွင့္မသက္ဆုိင္၊    ျပည္သူႏွင့္အတူ ရွိမေနဘဲ    ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္း အ႐ံုး (သို႔မဟုတ္) အကယ္ဒမီ ေရြးခ်ယ္ ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည့္  အေန အထားအျဖစ္ ေတြ႕ရသည္။
အကယ္၍ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ဆန္ခါ တင္ဇာတ္ကားအမည္စာရင္း၊ ဆန္ခါတင္   အကယ္ဒမီဆုရသူမ်ား အမည္စာရင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးခဲ့ပါက  ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးႏွင့္   အကယ္ဒမီ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တုိ႔အေနျဖင့္ ျပည္သူ မ်ားထံမွ   အသံမ်ား၊  ေဝဖန္မႈမ်ား၊ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ားကို အျပဳသေဘာျဖင့္ ၾကား သိခြင့္ရၾကပါမည္။  ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ေပးထားမႈမ်ားအေပၚ  ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့ဆုိ႐ုိးစကားျဖစ္သည့္  ''ေဘး က ၾကည့္ေတာ့   ပုိျမင္တယ္''   ဆိုေသာ စကားအတုိင္း   မိမိကိုယ္တိုင္   မျမင္ မေတြ႕  မၾကားမိသည့္ကိစၥမ်ားကုိ ျမင္ ေတြ႕ ၾကား သိခြင့္မ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ႏွင့္ အကယ္ဒမီေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ယင္းကိစၥကုိ   ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ခ်စ္ေသာ ျပည္သူႏွင့္အတူ ျပည္သူေတြ ႀကိဳတင္ ခ်ိန္ဆ ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖစ္ရေလေအာင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး  အေရြ႕ဆီသို႔ တြန္းပုိ႔ေပး ႏိုင္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါမည္။
ဤတြင္   ကၻာ့အဆင့္ျဖစ္သည့္   ေဟာလိဝုဒ္၏ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ (၈၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အကယ္ဒမီဆု၊  ေအာ္စကာ ဆုေပးပဲြကုိ ေစ့ငုတင္ျပလုိပါသည္။ အဆုိပါ ဆုေပးပဲြမတုိင္မီ တစ္လခန္႔အလုိတြင္ ဆန္ခါတင္အားလုံးကုိ        ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ     ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ အျပင္   အဆုိပါ   ဆုေပးပဲြတြင္ အခမ္း အနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္သူကုိပါ တစ္ပါတည္း ႀကိဳတင္ေၾကညာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔  ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ျခင္းသည္   ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈအျဖစ္ ယူဆၿပီး ထြက္ေပၚလာမည့္ ေစာဒကတက္ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိလည္း ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေသာ လကၡဏာျဖစ္သည့္အျပင္      ေဝဖန္ ေစာဒကတက္မႈ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ မရွိဟုလည္း တစ္ထစ္ခ် ခံယူထားၾကပုံရ သည္။
လတ္တေလာ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ သတင္းျဖစ္ေပၚမႈမ်ားတြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ (၇၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊကၻာလုံး ႐ုပ္ရွင္ ထူးခြၽန္ဆုေပးပဲြအတြက္   လ်ာထား ေသာ ဆန္ခါတင္ဆု  စာရင္းမ်ားကုိ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္ ကတည္း ကပင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကယ္လီဖုိး နီးယားျပည္နယ္ ဗီဗာလီေဟးလ္ နာမည္ ေက်ာ္ ေဟာလိဝုဒ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားက ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးခဲ့သည္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။
အဆုိပါ     ဆန္ခါတင္ႀကိဳတင္ ေၾကညာသည့္ ထူးခြၽန္ဆုမ်ား အေန ျဖင့္ ထူးခြၽန္ဆုအမ်ားဆုံး ဇာတ္ကား မ်ား၊  ဘက္စုံသုံးႏုိင္ငံျခား  ဘာသာ စကား႐ုပ္ရွင္ဆု၊ ေတးဂီတဆု၊ ႐ုပ္သံ ဖန္တီးမႈ  ႐ုပ္ရွင္ဆု၊   အေကာင္းဆုံး အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီး ဇာတ္ေဆာင္ ဆုမ်ား ပါဝင္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေရြ႕တစ္ခု
ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သည္  ျမန္မာတစ္မ်ဳိး သားလုံးႏွင့္  သက္ဆုိင္သည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလုံး  ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာျဖစ္ရေလေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံးႏွင့္    အကယ္ဒမီဆု ေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕တုိ႔အေနျဖင့္  ဆန္ခါ တင္ ဇာတ္ကားစာရင္းအျပင္ ဆန္ခါ တင္သ႐ုပ္ေဆာင္ဆုႏွင့္  အျခားဆုမ်ား ကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္မထားဘဲ   ရဲရဲဝံ့ဝံ့ျဖင့္  ပြင့္လင္းစြာ ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္သင့္သည္ ဟု အႀကံျပဳလုိသည္။ သုိ႔မွသာ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္သည္ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္အတူရွိၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေရြ႕တစ္ခု ေပၚ ထြက္လာသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ သည္။
ထုိ႔အျပင္  ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆု အကယ္ဒမီဆုသည္  ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေလာကအတြက္ အျမင့္မားဆုံး ျဖစ္ရာ အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ရာမွာလည္း ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းကို တစုိက္ မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္   ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားစစ္စစ္မ်ားျဖင့္သာ ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသား မဟုတ္ဘဲ အျခားပုဂိၢဳလ္မ်ား ပါဝင္လာ ျခင္းမွာ ''လူမ်ားပဲြမစည္'' အေျခအေန ကုိသာ   ဆုိက္ေရာက္ေစသည္ဟု ေစတနာေကာင္းျဖင့္ အႀကံျပဳေရးသား ရပါေၾကာင္း။     ။
ခင္ေမာင္ေသာ္(ကမာရြတ္)ျမန္​မာ့အလင္​း

No comments:

Post a Comment