Latest News

Friday, February 9, 2018

ေျမယာဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပ

ေျမယာဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပ

မႏၱေလး/ေဖေဖာ္ဝါရီ၉

အထက္ျမန္မာျပည္ကုိယ္စားျပဳျပဳလုပ္မည့္ေျမယာျပဳျပင္ေရ းေဆြးေႏြးပဲြကုိပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္မႏၱေလးျမိိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ႕ျပီျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာတံခြန္ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာသမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (မႏၱေလးတုိင္း)ထံကသိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ၇ရက္ေန႕ႏွင့္၈ရက္ေန႕တုိ႕တြင္မႏၱေလးျမိဳ႕၌အထက္ျမန္မာျပည္ကုိယ္စားျပဳေျမယာဥပေဒျပင္ဆင္ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးပဲြကုိလယ္သိမ္းခံေတာင္သူမ်ား ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူေပါင္းကာက်င္းပခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္.။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာတံခြန္ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာသမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(မႏၱေလးတုိင္း)ဥကၠဌဦးလင္းထင္စုိးက''လယ္သိမ္းခံေတာင္သူေတြကေတာ့ဥပေဒကိစၥေတြကုိေသေသခ်ာခ်ာေဆြးေႏြးႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။အဲဒါေၾကာင့္ဥပေဒပညာရွင္ေတြနဲ႕ေဆြးေႏြးမွုလုပ္ခဲ႕ျပီ ။ေျမယာပေဒမွာဘာေေတြလုိေနတယ္ဘာလုိ႕ကန္႕ကြက္ရတယ္ဆုိတာကအစအခ်က္အလက္အျပည့္အစုံနဲ႕တင္ျပေတာင္းဆုိမွုေတြလည္းလုပ္ေဆာင္သြားမွာ''ဟုေျပာသည္။

၂၀၁၂လယယာေျမဥပေဒႏွင့္လယ္ယာေျမဥပေဒကုိျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း၂၀၁၇ ၂၀၁၂ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႕ခဲြေရးဥပေဒႏွင့္၂၀၁၇ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႕ခဲြေရးဥပေဒၾကမ္း၂၀၁၇ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွုမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမားျပည္သူလူထု၏ေျမယာမ်ားကုိထပ္မံသိမ္းယူရန္ဦးစားေပးေရးဆဲြထားသည့္အတြက္ေတာင္သူလယ္သမားျပည္သူလူထုသေဘာဆႏၵႏွင့္ေျဗာင့္ေျဗာင့္ၾကီးဆန့္က်င္လ်က္ရွိေနေသာေၾကာင့္ထုိဥပေဒမ်ားေရးဆဲြေဆြးေႏြးမွုမ်ားကုိခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းရင္းလုိအပ္ေၾကာင္းေရွ႕ေနဦးသိန္းသန္းဦးကေျပာၾကားသည္။
၂၀၁၂ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႕ခဲြေရးဥပေဒႏွင့္၂၀၁၇ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႕ခဲြေရးဥပေဒၾကမ္းသည္ေတာင္သူလယ္သမားျပည္သူလူထုကုိက်ဴးေက်ာ္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္းေျမယာအေရးကူညီေဆာင္ရြက္သူမ်ားတက္ၾကြလွုပ္ရွားသူမ်ားစသည့္အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအားအေရးယူႏုိင္ေနျခင္းႏွင့္နဝတအစုိးရလက္ထက္ကျပည္သူလူထု၏ေျမမ်ားကုိမတရားသိမ္းယူရန္လုပ္ေဆာင္ရဲသည့္အမိန္႕ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိျပန္လည္အသက္သြင္းထားသည့္အတြက္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၎ကဆက္ေျပာသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းသည္ေျမယာအခ်ဳပ္အျခာအဏာကုိျပည္ထဲေရးသုိ႕လဲြအပ္ထားျပီးေျမယာမ်ားထပ္မံသိမ္းယူရန္ႏွင့္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားအာဏာပုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ေရးဆဲြထားသည့္ဥပေဒျဖစ္ေသာေၾကာင့္လက္ရွိအေကာင္အထည္ေခၚေဆာင္ရႊက္ေနေသာအမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိထိခုိက္ေစႏုိင္ျပီးပဋိပကၡျဖစ္လာေစႏုိင္သည့္အတြက္၎ဥပေဒအားဖ်က္သိမ္းေပးေစရန္လုိေၾကာင္းတက္ေရာက္လာသူမ်ားကေဆြးေႏြးသည္။

မႏၱေလးျမိဳ႕ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ရတာနာပုံတကၠသုိလ္သြားလမ္းေပၚရွိျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာတံခြန္ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာသမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(မႏၱေလးတုိင္း)ရုံးတြင္က်င္းပမည့္ေျမယာဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးပဲြသုိ႕ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အရပ္ဘက္လူမွုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားေတာင္သူလယ္သမားအေရးကူညီေဆာင္ရႊက္သူမ်ားႏွင့္ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားစုစုေပါင္းဦးေရ၄၀၀ေက်ာ္ခန္႕တက္ေရာက္ခဲ႕ၾကသည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပဲြသုိ႕မႏၱေလးတုိင္းအတြင္းရွိစဥ္ကူး မတၲရာမိတီၳလာ ျပင္ဦးလြင္ သာစည္ စဥ့္ကုိင္ သပိတ္က်င္းႏွင့္ငါးဇြန္ျမိဳ႕နယ္တုိ႕မွလယ္သိမ္းခံေတာင္သူမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ကာေဆြးေႏြးခဲ႕ျပီးရရွိလာမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည့္သူလႊတ္ေတာ္ႏွင့္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႕ထံသုိ႕ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။မႏၱေလးတုိင္း မေကြးတုိင္းစစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသမ်ားအတြင္းမတရားသိမ္းယူထားေသာသိမ္းဆည္းေျမမ်ားကုိအျမန္ဆုံးလက္ေရာက္ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခံရေသာေတာင္သူမ်ားကုိအျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္လက္ရွိတရားစဲြဆုိထားရေသာေတာင္သူမ်ားကုိအျမန္ဆုံးရုတ္သိမ္းေပးရန္မႏၱေလးတုိင္းမေကြးတုိင္း စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသမ်ားတြင္ေျမယာအေရးလွုပ္ရွားေနေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွသိရသည္။

ေက်ာ္လင္းႏုိင္

No comments:

Post a Comment