Latest News

Friday, February 16, 2018

စစ္ပဲြမ်ား၏ အနာဂါတ္(၃)


ညဴကလီယား ခ်ိန္ခြင္လ်ာ တည္ျငိမ္မႈကုိေနာက္ထပ္ ျခိမ္းေျခာက္ႏူိင္တဲ့ အလားအလာ
တခုကေတာ့ ညဴကလီယား Control and Command system ေတြကုိ cyber က
တဆင့္ တုိက္ခုိက္လာႏူိင္မူ နဲ့ ျဂဳိလ္တုဖ်က္လက္နက္မ်ား အသုံးခ် တုိက္ခုိက္လာႏူိင္မႈ
တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ျဂဳိလ္တုဖ်က္ လက္နက္မ်ားကုိႏူိင္ငံၾကီးမ်ားက အထူုးတလည္ စိတ္၀င္တစား
ရိွေနၾကသည္။ ထုိလက္နက္မ်ားျဖင့္ ညဴကလီယားျဖင့္ တုိက္ခုိက္ႏူိင္စြမ္းကုိ ယာယီ ဟန္႔တား
ထားႏူိင္သည္ဟု ယုံၾကည္ထားၾကျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ အေရးၾကီးဆုံး အားသာမူက
တုိက္ခုိက္လာသူသည္ မည္သူမည္၀ါးမွန္းမသဲကဲြ၍ တဖက္မွ မည္သုိ႔ တုန္႔ျပန္ရမည္ကုိ
မေရရာ မေသခ်ာ ျဖစ္သြားေစႏူိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အနည္းဆုံးေတာု လူသားမ်ား အေနျဖင့္ ညဴကလီယားအႏၱရာယ္ အရိပ္မုိးၾကီးေအာက္တြင္ ေနသားက်ေနျပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ Artificial Intelligence (AI) ႏွင့္ deep learning တုိ႔ တီထြင္မႈ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာပါက စစ္ပဲြမ်ား ဆင္ႏႊဲႏူိင္မည့္ ပုံစံ ႏွင့္ လူအမ်ား၏ ခံယူခ်က္ကုိ တမ်ဳိးတဖုံ ေျပာင္းလဲလာ
ေစႏူိင္ေပသည္။


ထုိသုိ႔ နည္းပညာမ်ား တုိးတက္လာမႈေၾကာင့္အဓိက စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္လာရႏူိင္စရာ ရွိသည္
ကေတာ့ မိမိတုိ႔ဘာသာ ဆုံးျဖတ္ႏူိင္စြမ္း ရွိတဲ့Autonomous Weapon System (AWS)
ေပၚေပါက္လာႏူိင္မႈ ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းလက္နက္မ်ားက၎တုိ႔ အား ဖန္တီးသူ ထိမ္းခ်ဳပ္
သူမ်ား ရဲ့ အမိန္႔ကုိ နာယူစရာမလုိပဲ လူမ်ားကုိ မိမိသေဘာႏွင့္ မိမိ သတ္ျဖတ္ႏူိင္ေပသည္။

ယခုအခါ အဆုိပါ စက္ရုပ္ လူသတ္သမား မ်ား ေပၚေပါက္လာမည့္အေရးကုိ ပိတ္ပင္ရန္ ႏူိင္ငံ
တကာတြင္ ကမ္းပိန္းမ်ား ဆင္ႏႊဲကာ အေရးဆုိလာေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။ စတီဗင္ ေဟာ့ကင္း၊ အီလြန္ မပ္စ္၊ ဒီမီ ဟာဆာဗီ အပါအ၀င္ AI ကၩမ္းက်င္သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္က AWS လက္နက္ျပဳိင္ပဲြ
ၾကီး ပိတ္ပင္ရန္ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ပိတ္ပင္ရန္ ျဖစ္ႏူိင္ဖြယ္ မရွိလွေသာ္လည္း လူသားမ်ား အေနျဖင့္ အဆုိပါ ကုိယ္
ပုိင္ဆုံးျဖတ္ႏူိင္စြမ္း ရွိေသာ စက္ရုပ္မ်ားအားမည္သုိ႔ ထိမ္းခ်ဳပ္ရမည္။
ထိမ္းခ်ဳပ္ႏူိင္မူ အတုိင္းအတာ ေပၚ မူတည္ျပီး အဆင့္မ်ား ခဲြျခားႏူိင္ေရး
တုိ႔ အေပၚ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးသတ္မွတ္လာၾကဖုိ႔ ရွိေပသည္။

ထိမ္းခ်ဳပ္ႏူိင္မူ အတုိင္းအတာကုိ in the loop, on the loop, out of the loop ဟူ၍ သုံးမ်ဳိး
သုံးစား ခဲြျခားလာခဲ့သည္။

in the loop ဆုိသည္ကား စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္လူသား က အေ၀းမွ အျမဲလုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနျပီး အေရးပါ
ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ ခ်မွတ္ေပးႏူိင္မည္ ျဖစ္သည္။ on the loop ဟူသည္
ကား လူသားမ်ား အေနျဖင့္ အျမဲေစာင့္ၾကည့္စရာ မလုိေသာ္လည္း အခ်ိန္မေရြး ၀င္ေရာက္
စြက္ဖြက္ႏူိင္သည့္ အေနအထားကုိ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ out of the loop သည္ကေတာ့
စက္ရုပ္မ်ားအား စတင္အသုံုးျပဳလုိက္ခ်ိန္မွစ၍လူသားမ်ား ပါ၀င္ႏူိင္ခြင့္ မရွိေတာ့ပဲ စက္ရုပ္မ်ား
ကသာ ဆုံးျဖတ္ လုပ္ကုိင္သြားေတာ့မည္ဟုသတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အေနုာက္တုိင္း စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ အသုိက္အ၀န္ုးမ်ားကေတာ့ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ မွန္သမ်
တြင္ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒသမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ on the loop system ကုိ ပုိမုိလုိလား
လ်က္ ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ တီထြင္သည့္ႏူိင္ငံတုိင္းက ထုိသုိ႔ ရုိးသားမႈ ရွိၾကမည္မဟုတ္ပဲ
အသာစီးရေရး အတြက္ ၎တို႔ ၾကဳိက္သည့္စနစ္ကုိ အသုံးခ်လာႏူိင္သည့္ အႏၱရာယ္လည္း
ရွိႏူိင္ေနျပန္သည္။

အဆုိပါ နည္းပညာမ်ားအား ကမၻာတ၀ွမ္း ထုတ္လုပ္အသုံးျပဳေနၾကျပီ ျဖစ္ျပီး အမ်ားစုမွာ အရပ္
ဖက္ တြင္ အသုံးခ်ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ေရွ႕ေလ်ာက္ ျပန္႔ပြားလာဖုိ႔သာ ရွိေနရေပသည္။

၂၀၁၄ တြင္ ပင္တဂြန္မွ "Third Offset Strategy" ေခၚ ျပန္လည္ ထိမ္းညွိေရး တတိယ
ေျမာက္ မဟာဗ်ဳဟာ ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ေပသည္။ အဆုိပါ မဟာဗ်ဳဟာအရ စက္ရုပ္မ်ား
AWS ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရယူႏူိင္ေရး တုိ႔တြင္ ရန္ဖက္မ်ား ထက္ ပုိမုိလ်င္ျမန္
စြာ ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်ႏူိင္ျခင္းျဖင့္ စစ္ေရးအရ အားသာမႈကုိ ျပန္လည္ရယူ
ႏူိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အေနာက္အုပ္စု အေနျဖင့္ စစ္ေရးနည္းပညာတြင္ တဦးတည္း လက္၀ါးၾကီး
အုပ္ကာ အသာစီးရေနမႈ မ်ူိး မည္သည့္အခါမ်ျပန္လည္ရရွိႏူိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု
အေကာင္းဖက္က ရႈ႕ုုျမင္တတ္ၾကသူမ်ားကပါယုံၾကည္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အဆုိပါ မဟာဗ်ဳဟာ ကုိ တြန္းအားေပးခဲ့သူ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ကာ
ကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ေရာ္ဘတ္ ၀ပ္ ကမူအေနာက္ႏူိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ စစ္ေရးအရ အသာစီး ရေနမႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ေမြးထုတ္ေပးလုိက္ေသာ လူမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္ေခ်ပ ေျပာဆုိခဲ့ေပသည္။ အရင္စစ္ပဲြမ်ားတြင္အျမဲလုိ အေရးပါသည့္ က႑မွ ေနရာယူခဲ့သူ
မ်ားသည္ လူသားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ၎၏ေျပာဆုိမႈသည္ စိတ္ေျဖသာႏူိင္စရာေတာ့ ျဖစ္
ခဲ့ရေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ တထစ္ခ် ယူဆထား၍ကမူ မျဖစ္ႏူိင္ေတာ့ေပ။
လွစိုးေ၀

ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

No comments:

Post a Comment