Latest News

Friday, February 16, 2018

စစ္ပဲြမ်ား၏ အနာဂါတ္ (၂)

အင္အားၾကီး ႏူိင္ငံမ်ားအၾကား စစ္ပဲြၾကီးမ်ားျဖစ္လာရန္ အလားအလာ မရွိေသာ္လည္း ထုိ႔:ထက္ တဆင့္နိမ့္ပုံစံ ျဖစိေသာ စစ္ေရးအရ ယွဥ္ျပဳိင္မႈမ်ားက ဆက္ရွိေနအုန္းမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ယခုအခါ ရုရွား ႏွင္ တရုတ္ႏူိင္ငံမ်ားက စစ္ေအးတုိက္ပဲြျပီးဆုံးခ်ိန္ကစျပီး ႏူိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာ
တြင္ အေမရိကန္တုိ႔ ၾကီးစုိးေနမႈကုိ လက္ခံလုိျခင္း အလ်င္းမရွိေတာ့တာေၾကာင့္ အေမရိကန္
မ်ား ကမကထ ျပဳ ဖန္တီးထားတဲ့ ႏူိင္ငံတကာစံခ်န္စံႏႈန္းမ်ားကုိ အျပင္းအထန္ စိမ္ေခၚလာေန
ၾကျပီ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔ တရား၀င္ရပုိင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ယူဆထားေသာ အကိ်ဳးစီး
ပြားမ်ားကုိ ရယူႏူိင္ေရး လုိအပ္လ်င္ စစ္အင္အားသုံးဖုိ႔ အသင့္ျပင္ဆင္ျပီး ျဖစ္သည္ကုိလည္း
မၾကာမီ ကျပသလာခဲ့ၾကျပီး လည္း ျဖစ္သည္။

ရုရွားတုိ႔က ကရုိင္းမီယားကုိ က်ဳးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ခဲ့ၾကျပီး ယူကရိန္းတြင္လည္း အေျခအေန
မ်ား တည္ျငိမ္မႈ မရွိေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။
တရုတ္ကလည္း.စစ္ေရးအရ အသုံးျပဳရန္ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္အတြင္း ကၩန္းမ်ား ျပဳ
လုပ္ ဖန္တီးလာခဲ့ၾကျပီး ေဒသတြင္းရွိ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား အင္အားျဖင့္
ေျဖရွင္းရန္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ျပသခဲ့ၾကျပန္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းက အေမရိကန္မွျခိမ္းေျခာက္ အႏူိင္က်င္ခံရေသာ ၎တုိ႕၏
မဟာမိတိမ်ားကုိ အင္အား ျဖန္႔က်က္ႏူိင္သည့္အေမရိကန္၏ စစ္အင္အားကုိ တန္ျပန္ႏူိင္ရန္
စစ္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ တုိးခ်ဲ့ႏူိင္ေရး အတြက္ ႏွစ္ႏူိင္ငံ
စလုံးက ေငြေၾကးမ်ား ပုံေအာ္ သုံးစဲြလာခဲ့ၾကသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တုိးျမွင့္လာျခင္းာသည္ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ အသုံုးအႏူန္းျဖင့္ဆုိက
A2/AD ဟု အတုိေကာက္ ေခၚသည့္ Anti-Access/Area Denial ျဖစ္သည္။ အနီးစပ္ဆုံး
ျပန္ဆုိရပါက ၀င္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ေရးႏွင့္ဧရိယာ ထိမ္းခ်ူဳပ္မႈ ျငင္းပါယ္ေရး လုိ႔ ဆုိႏူိင္ေပသည္။

၎တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္က အေမရိကန္ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ စစ္ပဲြဆင္ႏြဲရန္မဟုတ္ပဲ ေနာက္
ေနာင္ ျဖစ္လာလတၲံေသာ အေမရိကန္တုိ႔၏၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားသည္ အရင္လုိ
အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ႏူိင္ျခင္း မရွိေတာ့ပဲစြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ရမည့္အျပင္ ေငြကုန္ေၾကး
ၾက လြန္စြာ မ်ားေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္းျဖင့္ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတုိ႔အဖုိ႔စစ္ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အၾကား
အေနအထားျဖစ္ေသာ မီးခုိးေရာင္ ဇုံ ( grey zone) တခု ဖန္တီးကာ ပုိမုိခ်ယ္လွယ္ႏူိင္ခြင့္ ရရွိ
ၾကမည္လည္း ျဖစ္ေပသည္။

Grey Zone တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ စစ္အင္အား ကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျပသယုံ
သာ ျပသျခင္းျဖင့္ အင္အားၾကီးရန္သူႏွင့္ စစ္ပဲြၾကီး အသြင္ ကူုးေျပာင္းသြားသည္အထိ မျဖစ္ပဲ
ႏူိင္ငံေရးအရ အက်ဳိးအျမတ္ထြက္ရန္ႏွင့္၊ နယ္ေျမအသာစီးရရွိႏူိင္ ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း
လည္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားတြင္တြက္ခ်က္ခ်ိန္ဆရျခင္း၊ ၾသဇာအရွိန္အ၀ါ သက္
ေရာက္ႏူိင္္မႈ ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈအားအဓိပၸါယ္ ႏွစ္မ်ဳိး ယူဆႏူိင္မႈ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ေနေပသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ grey zone တည္ေဆာက္ လာျခင္းမ်ားႏွုင့္ အတူ Hybrid Warfare ဆုိသည့္
အေခၚအေ၀ၚလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။ အဓိပၸါယ္အားျဖင့္ အမိ်ဳးမ်ဳိး ကဲြျပားစြာ
ဖြင့္ဆုိခဲ့ၾကေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအားျဖင့္ႏူိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္တခု ရရွိေရး အတြက္
စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ သံတမန္ေရး၊ ေထာက္လွမ္းေရး အပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္မႈ မကင္းေသာ လုပ္
ရပ္မ်ားပါ မခ်န္ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳ လာခဲ့ျခင္းကုိဆုိလုိသည္။

ဤေနရာတြင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာရသည္က အင္အားၾကီးႏူိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္
၎တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ တုိက္ရုိက္စစ္ပဲြ မဆင္ႏႊဲပဲ အဘယ္
ေၾကာင့္ အခုလုိ သြယ္၀ုိက္၍ ျပဳလုပ္ေနၾကရသနည္းဆုိသည္ပင္။ ထုိအေျဖကား ရွင္းလွ
ေပသည္။ ညဴ ကလီယား အႏၲရာယ္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း စစ္ေအးတုိက္ပဲြ ကာလတေလ်ာက္လုံုး "အေၾကာက္တရားျဖင့္ အျပန္ာအလွန္ ထိမ္းကြပ္ထားေရး" ဆုိသည္ကားယခင္ကကဲ့သုိ႔ တသမတ္တည္း တည္ျငိမ္မႈရိွလိမ္မည္ ဟူ၍ကား အတတ္ေျပာလုိ႔ မရေသးေပ။

အေမရိကန္ ႏွင့္ ရုရွားတုိ႔က ၎တုိ႔ ၍ ညဴ ကလီယားတပ္ဖဲြ႔ မ်ားကုိ အၾကီးအၾကယ္ အကုန္အက်
ခံကာ အင္အား ျဖည့္တင္းလ်က္ ရွိၾကေပသည္။တရုတ္ကလည္း ၎တုိ႔၏ ညဴ လက္နက္မ်ားကုိအစြမ္းကုန္ တုိးခ်ဲလာေနေပသည္။ ထုိ႔ အတြက္ညဴ လက္နက္မ်ားသည္ ယခုရာစုႏွစ္အကုန္ထိေတာ့ ရွိေနအုန္းမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ပူတင္ႏွင့္ ေဒၚနယ္ ထရန္႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံုးကသူ႔ နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ညဴ ကလီယား လက္နက္
မ်ားကုိ ဓါးမ်ား အလား တရမ္းရမ္း လုပ္ေနၾကေပသည္။ လက္ရွိ ညဴ လက္နက္မ်ား ထိမ္းခ်ဳပ္
ေရးကလည္း ဖြာလန္က်ဲ ေနတဲ့ အဆင့္ေရာက္ေနေပသည္။ စစ္ေအးတုိက္ပဲြၾကီး အတြင္းက
ကမၻာပ်က္ေစေလာက္သည့္ ညဴ လက္နက္မ်ားကုိ အသုံးမျပဳေရး တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္
နားလည္မႈ ရွိရွိ နဲ့ သေဘာတူထားခဲ့ၾကတဲ့လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ားအား လည္း မည္သူကမ်
အေရးတယူ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ရန္ ကုိလည္းစိတ္မ၀င္စားၾကေတာ့ေပ။

ရုရွား ႏွင့္ တရုတ္တုိ႔ အစုိးရိမ္ၾကီး စုိးရိမ္ေနၾကသည္ အေၾကာင္းက အေမရိကန္တုိ႔ ၏ နည္း
ပညာ ပုိင္းဆုိင္ရာ တုိုးတက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ညဴ လက္နက္မ်ားျဖင့္ စတင္တုိက္ခုိက္စရာ
မလုိပဲ သူတုိ႔ တြင္ရွိ ညဴ လက္နက္မ်ားအားစတင္ ျခိမ္းေျခာက္လာမည့္ အေရးပင္ ျဖစ္
သည္။ ၎တုိ႔ စုိးရိမ္ေနသည္မွာလည္း ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းရွိေပသည္။ အေမရိကန္တုိ႔
က ထုိကဲ့သုိ႔ ျခိမ္းေျခာက္ႏူိင္ရန္ Conventional Prompt Global Strike (CPGS) နည္းပညာ
ကုိ စမ္းသပ္တီထြင္ေနသည္မွာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ပင္ ရွိသြားျပီ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ CPGS နည္းပညာသည္ သမရုိးက် ထိပ္ဖူးမ်ားသုံး၍ အသံထက္ ငါးဆ ျမန္ေသာ ႏူန္း
ျဖင့္ ျပစ္မွတ္ကုိ လြန္စြာတိက်စြာ ျပစ္ခတ္ႏူိင္စြမ္းအားပင္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ထိပ္ဖူးမ်ားက
ထူထပ္စြာ ျဖန္႔ခ်ထားေသာ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးစနစ္ကုိပင္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏူိင္စြမ္း
လည္း ရိွမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ထိပ္ဖူးမ်ားက ျဂိဳလ္တုဖ်က္လက္နက္မ်ား ႏွင့္ ရန္သူ ျဖန္႔က်က္ခ်ထားေသာ A2/AD Command and Control nodes မ်ားကုိ ျပစ္မွတ္ထားႏူိင္သျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီယား ကဲ့သုိ႔ႏူိင္ငံမ်ား၏ ညဴ ကလီယား
စခန္းမ်ား ႏွင့္ အေရးပါေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ခုိေအာင္းရာေနရာမ်ားက ျပစ္မလဲြ အေနအထား ေရာက္လာဖုိ႔ ရွိေနေပမယ့္ ခုထိေတာ့ ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္ ရုရွား ႏွင့္
တရုတ္က CPGS ကုိ ေနာက္ဆုံးေပၚ ဒုံးက်ည္ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားျဖင့္ အေျခယုိင္ေအာင္
ျပဳလုပ္ႏူိင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိလာၾကျပီးအလားတူ လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏူိင္ဖုိ႔ ၾကံစည္ေနၾကျပန္
ေပသည္။
လွစိုးေ၀

ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post