Latest News

Tuesday, August 8, 2017

Myanmar Journalism Institute (MJI) ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။


သတင္းစာပညာ ကို စိတ္၀င္စားပါသလား ? 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ သတင္းစာဆရာအျဖစ္ အသက္ေမြးလိုပါသလား ?
Myanmar Journalism Institute (MJI) ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
Myanmar Journalism Institute·Monday, July 17, 2017
 .............................................................................................
    က်ပ္ သိန္း (၂၀) ေပးရတဲ့ ဒီပလိုမာ သင္တန္းကို က်ပ္ (၅) သိန္းေပးျပီး တက္ေရာက္လိုပါသလား?

    ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ သို႔ အေရာက္လွမး္ခဲ့လိုက္ပါ။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) မွ အရည္အေသြးျမင့္ Multi-Media သတင္းစာပညာကို ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ စံခ်ိန္၊စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သတင္းစာပညာကို အေျခခံမွ စတင္ကာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ သင္တန္းျပီးဆံုးရင္ ပံုႏွိပ္၊ ရုပ္သံ၊ ေရဒီယို၊ အြန္လုိင္းစသျဖင့္ Multi-Media သတင္းေထာက္ တစ္ဦးအျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔အစည္း (UNESCO) အသိအမွတ္ျပဳ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မ်ားကို ျပည္တြင္းမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား သာမကဘဲ ျပည္ပမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါ လာေရာက္သင္ၾကားျပသေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ စာေတြ႕သာမကဘဲ ပစၥည္းကိရိယာအစံုအလင္ျဖင့္ လက္ေတြ႕ပိုင္းကိုပါ သင္ၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလအတြင္း သင္တန္းသားမ်ား သတင္းခန္းအေတြ႕အႀကံဳကို လက္ေတြ႕သိရွိေစရန္ အတြက္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သတင္းတိုက္ၾကီးမ်ားတြင္ အလုပ္သင္သတင္းေထာက္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၁၁ လၾကာ အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ရမည့္ သင္တန္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားမည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ …
 ၁။အေျခခံသတင္းစာပညာ
 ၂။ေရဒီယိုသတင္းေပးပို႕ျခင္း
 ၃။သတင္းဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း
 ၄။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ
 ၄။ရုပ္သံ သတင္းေပးပို႕ျခင္း
 ၅။သတင္းစာက်င့္၀တ္၊ မီဒီယာဥပေဒ
 ၆။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
 ၇။ သတင္းသရုပ္ေဖာ္ေဆာင္းပါးေရးသားျခင္း
 ၈။ဗီဒီယိုကင္မရာ၊ အသံဖမ္းစက္၊ ကင္မရာ စသည္တို႕ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳနည္းမ်ား
 ၉။ သတင္းတုိက္မ်ားတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း
၁၀။ CV ေရးသားျခင္းႏွင့္ Presentation
၁၁။ ရက္ရွည္ ခရီးထြက္ သတင္းလိုက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ၿပီး သင္ခန္းစာအားလံုးကို စာေတြ႕သာမက လက္ေတြ႕ကိုပါ ဦးစားေပး သင္ၾကားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္တန္းကာလ မွာ ၁၁ လ ျဖစ္ၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ တနလၤာ မွ ေသာေၾကာေန႕ အထိ ငါးရက္ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ကေတာ့ နံနက္ ၉ နာရီခဲြ မွ ညေန ၄ နာရီအထိ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး အေျခခံပညာအထက္တန္း ၿပီးဆံုးရမည္ ျဖစ္ၿပီး သတင္းစာပညာကို စိတ္၀င္စားသူမ်ားကို ဦးစားေပးေခၚယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္တန္းေၾကး မွာ သိန္း ၂၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အရစ္က်ေပးသြင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္လည္း ထားရွိေပးထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ပမွ လာေရာက္ရမည့္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ အေဆာင္မ်ား စီစဥ္ထားရွိေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အထူးအေလးေပးစဥ္းစားေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ Link တြင္ ေလွ်ာက္လႊာ Form ကို Download ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး communications@mjimyanmar.org သို႕ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ျပန္လည္ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
https://www.dropbox.com/sh/o9uia1r6...
သင္တန္းေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ား ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ ႏွင့္ အတူ ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္သံုးခုမွ မိမိႏွစ္သက္ရာတစ္ခုကို Essay ေရးသားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ ႏွင့္အတူ ပူးတြဲေပးပို႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မတူကြဲျပား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား
(၂) ျမန္မာျပည္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ျပႆနာ
(၃) အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ထပ္မံသိရွိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိပါက ဦးစိုးေဇာ္ေမာ္ ဖုန္း - 09786232400 သို႕ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
MJI အေၾကာင္း
ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသည္ (Myanmar Journalism Institute – MJI) မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အမီွအခုိ ကင္း၍ လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လတြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ႔သည့္ အသင္းအဖဲြ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာဦးသီဟေစာသည္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀ွမ္း ျပည္နယ္နွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအႏွံ႔တုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ သတင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဘံုအက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိနုိင္ေစရန္ ရည္သန္၍ အသင္း၀င္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာက္ရြက္ေနပါသည္။

No comments:

Post a Comment