Latest News

Wednesday, August 2, 2017

ဧရာဝတီတုိင္းအတြင္း တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္မႈကိစၥ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနအား ေလးမ်က္ႏွာအမတ္ ေမးျမန္း

ဧရာဝတီတုိင္းအတြင္း တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္မႈကိစၥ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနအား ေလးမ်က္ႏွာအမတ္ ေမးျမန္း

သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း တရားမဝင္နည္းျဖင့္ ခုိးထုတ္မႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ပါရွိေနေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂ရက္က ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္   ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ဦးစုိးသန္းက ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

"ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ေနာက္ဘက္ျခမ္း သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းနယ္ေျမထဲမွာ ေတာနက္ထဲအထိ လမ္းမႀကီးႏွင့္လမ္းသြယ္ေတြေဖာက္ၿပီး သစ္န႔ဲ မီးေသြးကို ညစဥ္ထုတ္ယူလ်ွက္ရိွေနပါတယ္။ ဝါးေတာကြင္းေခ်ာင္း၊ လဲခုံေလးေခ်ာင္း၊ လဲခုံႀကီးေခ်ာင္းေတြဟာ အဓိက သစ္ထုတ္ယူတ့ဲ ေခ်ာင္းေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီေခ်ာင္းေတြက လက္က်န္သစ္ရိွေနေသးတ့ဲ ေတာနက္ထဲအထိ လမ္းေတြကိုဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားေၾကာင္း" ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ဦးစိုးသန္းက သစ္ဝါးခိုးထုတ္ယူသည့္လမ္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေျပာသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္းက သစ္ေတာမ်ားထဲမွ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို အစိုးရက ဥပေဒျဖင့္ ပိတ္ပင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဧရာဝတီတုိင္း၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ အေနာက္႐ိုးမေတာင္ေၾကာတစ္ေလ်ာက္တြင္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈမရွိဘဲ တရားမဝင္ ခုိးထုတ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းက ဆုိသည္။

"သစ္ခိုးထုတ္သူ၊ မီးေသြးဖုတ္သူေတြန႔ဲ သာေပါင္းစကၠဴစက္႐ုံအတြက္ လိုအပ္တ့ဲဝါးေတြကို အရင္းက ခုတ္ယူခ့ဲတ့ဲအတြက္ ေတာင္ကတုံးေတြ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာေနပါတယ္။ အခိ်န္မီထိေရာက္စြာ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ရင္ ႏိုင္ငံပိုင္သယံဇာတေတြ ဆုံး႐ွံဳးရမည့္အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပါ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးရမွာ။ ဒီေဒသမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတ့ဲ သစ္ေတာရဲ စတ့ဲ တာဝန္ရိွတ့ဲပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဥပေဒအတိုင္း မေဆာင္ရြက္ဘဲ သူတို႔ပါ ပါဝင္ပတ္သက္ ထုတ္ယူေနတယ္ဆိုတာကို သိရပါတယ္။ ေဒသခံသစ္ထုတ္ယူေနသူေတြ အဆိုအရ သစ္လွည္း တစ္စီးကို သစ္ေတာဝန္ထမ္းကို ၁၅၀၀၀ ရဲကို ၁၅၀၀၀ ေပးၿပီးထုတ္ယူေနပါသည္။ စရဖ တို႔ကလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ လာေရာက္ေတာင္းယူေနတယ္ဆိုတာကို သိရပါတယ္”ဟု ဦးစုိးသန္းက ဧရာဝတီတုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ယင္းကိစၥကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ ရွိမရွိ တုိင္းအစိုးရကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

၎၏ ေမးခြန္းအေပၚ ဧရာဝတီတုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီး ဦးဘဟိန္းကျပန္လည္ေျဖဆိုရာ "ပဲ႐ုိးမ ဆယ္ႏွစ္အျခား႐ိုးမေတြတစ္ႏွစ္ ရပ္ဆိုင္းထားရိွထားပါတယ္။ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္ေနမႈဖမ္းဆီးႏိုင္ေရး လစဥ္ စီမံခ်က္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တရားမဝင္သစ္ထုတ္မွဳ ၂၁မွဳ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။ တရားမဝင္သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား တားဆီးကာကြယ္ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ဖမ္းဆီးေရးစီမံခ်က္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နယ္ေျမဝန္ထမ္းမ်ား ေ႐ွာင္တခင္ လွည့္လည္ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္ျခင္း လိုအပ္လ်င္ တိုင္းခ႐ိုင္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားစုဖြဲ႔ၿပီး ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္ျခင္းလွ်က္ရိွပါတယ္”ဟု ေျဖဆိုခ့ဲသည္။

လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပဲခူး႐ိုးမမွ ၁၀ႏွစ္ သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီး အျခား ရွမ္း႐ိုးမ၊ ရခုိင္႐ိုးမမ်ားမွ တစ္ႏွစ္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္႐ိုးမေတာင္ေပၚရွိ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းအက်ယ္အဝန္းမွာ ဧရိယာစတုရနိးမိုင္ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ လူေနေဒသနီးပါးက်ယ္ဝန္းသည္ဟု သိရသည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment

Blog Archive