Latest News

Saturday, July 15, 2017

အိႏိၵယတြင္ ဇာတ္နိမ့္တစ္ဦးက သမၼတသစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရရန္ အေျခအေနေကာင္းေန

အိႏိၵယတြင္ ဇာတ္နိမ့္တစ္ဦးက သမၼတသစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရရန္ အေျခအေနေကာင္းေန

အိႏိၵယတြင္ ဇာတ္အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ ႏွိမ္ခံထားရေသာ Dalit မွမ်ဳိးႏြယ္၀င္တစ္ဦးသည္ အာဏာရပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရႏိုင္မႈႏွင့္အတူ သမၼတသစ္ျဖစ္လာရန္ အေျခအေနေကာင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။ အသက္ ၇၁ ႏွစ္ရွိ ရမ္နက္ကိုဗင္းသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီ၏အာဏာရ ဘရာသီယာဂ်နသာပါတီ၏ သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။
   
ယင္းသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အထိ အိႏိၵယသမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ေကအာနာရာယာနန္ၿပီးလွ်င္ ဇာတ္နိမ့္တစ္ဦးက အေဆာင္အေယာင္ရာထူးမွ်သာျဖစ္ေသာ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရမႈျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္တြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ မိုဒီအတြက္လည္း ယင္းရလဒ္သည္ ကာလရွည္ၾကာ အဖက္မတန္ဟု ဆက္ဆံခံခဲ့ရသည့္ အဓိကက်ေသာ မဲဆႏၵရွင္အစုအေ၀းကို အေရးႀကီးသည့္ သတင္းစကားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
   
လူဦးေရသန္း ၂၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေသာ Dalit လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ အိႏိၵယတြင္ အဆင္းရဲဆံုးသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး လူမႈပတ္၀န္းက်င္ျပင္ပမွ လူမ်ားအျဖစ္အစဥ္အလာအရ ေခ်ာင္ထိုးခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ဥပေဒမ်ားအရ ကာကြယ္ေပးထားေသာ္လည္း ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ထူေျပာေနခဲ့ၿပီး Dalit မ်ဳိးႏြယ္၀င္မ်ားသည္ ပညာေရးႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားရရွိမႈတြင္ အၿမဲတမ္းဆိုသလို ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
   
Dalit မ်ဳိးႏြယ္၀င္တစ္ဦးပင္ျဖစ္ေသာ အတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေမးရာကူးမားအား တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနေဟာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရွိ ဘီဟာျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းျဖစ္သူ ဘီေဂ်ပီႏိုင္ငံေရးသမား ကိုဗင္းက အႏုိင္ရႏိုင္ေစရန္ ကူညီျခင္းျဖင့္ မုိဒီသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအား ရရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။
   
ကိုဗင္းသည္ လယ္သမားတစ္ဦး၏သားျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေျခဘ၀ေနာက္ခံရွိသည္။ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ခုိက္ေရးသမား ဘာဘူဂ်က္ဂ်ီဗန္ရမ္၏ သမီးျဖစ္သူ ကူူးမားသည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးေလာကသို႔ စတင္မ၀င္ေရာက္မီ သံတမန္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယ၏ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီး ပါလီမန္ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကိုဗင္းအားဘီဂ်ီပီပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အတုိက္အခံမ်ားက ကူးမားအားေရြးခ်ယ္ခဲ့မႈသည္ Dalit ၏မဲမ်ားအားရရွိရန္ မုိဒီ၏ႀကိဳးပမ္းမႈအား တန္ျပန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္ခံခဲ့ရသည္။
   
Dalit မ်ားႏွင့္ ဘီေဂ်ပီ၏အမာခံေထာက္ခံသူ ဟိႏၵဴမ်ား၏မဲမ်ားေၾကာင့္ မိုဒီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ ဥတာပရာေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဘီဟာကဲ့သုိ႔ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေလးသာေစခဲ့သည္။ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံရွိေသာ အိႏိၵယတြင္ Dalit မ်ဳိးႏြယ္မ်ားသည္ ေထာက္ခံမဲရရွိႏုိင္မႈ၏ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမဲ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ Dalit မ်ားက ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း ၎တုိ႔၏မ်ဳိးႏြယ္ထဲမွ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ သမၼတတစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္ စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲေဆာင္ယူေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိကုိ သိရွိလိုေနၾကသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment