Latest News

Wednesday, July 26, 2017

စားသုံးသူကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည့္ ေဖာ္မယ္လင္အႏၲရာယ္

စားသုံးသူကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည့္ ေဖာ္မယ္လင္အႏၲရာယ္

သားသတ္႐ုံမွ ရရွိလာေသာ ေသြးမ်ားကို ဆားႏွင့္ ေရထည့္ကာ ျပဳတ္ၿပီး ေသြးခဲျဖစ္လာသည့္အခါ ပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္အထားခံေစရန္ ေဖာ္မယ္လင္ထည့္ စိမ္ထားေသာ ပဲေသြး(ေခၚ)အမဲေသြးမ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသည္။ ေစ်းကြက္ထဲေရာက္လာသည့္ ပဲေသြး(ေခၚ)အမဲေသြးမ်ားကို ပဲေသြးေၾကာ္၊ ပဲေသြးခ်က္၊ ပဲပင္ေပါက္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေၾကာ္ေလွာ္ျခင္း၊ မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ အုန္းႏုိ႔ေခါက္ဆဲြမ်ားတြင္ ထည့္ကာ စားသုံးလာၾကသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုေက်ာ္ၾကာျမင့္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပဲေသြး(ေခၚ)အမဲေသြးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳထားေသာ ေဖာ္မယ္လင္ကိုမူ မည္သူမွ် သတိျပဳမိျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ပဲေသြး၏တန္ဖိုးသည္ တစ္တုံးလွ်င္ ၅၀ က်ပ္မွ အျမင့္ဆုံး ၇၀ က်ပ္အထိသာရွိသျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္ဟင္းလ်ာတစ္ခုအျဖစ္  အ ေျခခံလူတန္းစားမ်ား ေန႔စဥ္စား သုံးေသာ ဟင္းအမည္တစ္မ်ဳိးဆုိ လည္း မမွားႏုိင္ေပ။ သို႔ေသာ္လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ေဖာ္မယ္လင္အသုံး ျပဳထားေသာ ပဲေသြး(ေခၚ)အမဲ ေသြးကို တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ အားနည္းေနပါသည္။

စားသုံးသူမ်ားနည္းတူ အ စားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ ကဲမႈဦးစီးဌာနသည္လည္း ေစ်း ကြက္အတြင္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ရန္ ၀န္ထမ္းအင္အားလုံေလာက္ မႈ မရွိျခင္း၊ ဘ႑ာေငြလိုအပ္ခ်က္ ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ေနေသာ အစားအေသာက္မ်ား ကိုသာ စစ္ေဆးႏုိင္ၿပီး ေစ်းမ်ား အတြင္း ထုပ္ပုိးထားျခင္းမရွိဘဲ ခင္းက်င္းေရာင္းခ်ေနေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို စစ္ေဆးႏုိင္ ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ယခုအစုိးရသစ္လက္ထက္ ေရာက္သည့္အခ်ိန္မွသာ ၀န္ထမ္းအင္အားျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ် ေနေသာ အစားအေသာက္မ်ားကုိ နမူနာေကာက္ယူစစ္ေဆးခဲ့ကာ စားသံုးရန္မသင့္သည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္း၊ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည့္နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

စစ္ေဆးမႈထဲတြင္ အဆုိးဆုံးေတြ႕ရွိမႈသည္ ပဲေသြး(ေခၚ)အမဲေသြးျဖစ္သည္။ ပဲေသြးသည္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီ က်န္းမာေရးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္လုိင္စင္ရယူျခင္းမရွိဘဲ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ တရားမ၀င္လုပ္ ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စက္႐ုံႏွင့္တည္ေနရာ အတည္တက်မရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပဲေသြးမ်ားတြင္ ေဖာ္မယ္လင္ပါေသာ္လည္း ေစ်း အတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ ပစၥည္း မ်ားကိုသာ သိမ္းဆည္းဖ်က္ဆီး ႏုိင္ၿပီး ပင္ရင္းလုပ္ငန္းမ်ားအထိ ပါ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္ ခက္ခဲ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းသည္ ေဖာ္မယ္လင္အသုံးျပဳထားေသာ ပဲေသြးမ်ားစြာကိုေတြ႕ရွိေသာ္ လည္း တစ္ဆင့္ခံ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းသည္မ်ားမွာမူ စက္႐ုံတည္ရွိရာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမရွိသည့္အျပင္ FDA ၏ ေနာက္ေယာင္ခံ စစ္ေဆးမႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အလုပ္႐ုံမ်ား  ေခတၱပိတ္သိမ္းထားျခင္း၊ အလုပ္႐ုံေနရာေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

‘‘ပဲေသြးေတြက အခုပင္ရင္း တစ္ခုကိုေတာ့ ေတြ႕လို႔ပိတ္လုိက္ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သြားစစ္ ေတာ့ လုပ္ေနတဲ့သူေတြေရာ၊ ၀န္ ထမ္းေတြေရာ မရွိဘဲ အလုပ္႐ုံ တစ္ခုလုံးကို ပိတ္ထားတာေတြ႕ တယ္။ ဒါကသတင္းရလို႔ ေရွာင္ သြားၾကတယ္လို႔ ထင္တယ္။ အခု စစ္ၿပီးတဲ့ ပဲေသြးလုပ္ငန္းႏွစ္ခုလုံး က စည္ပင္မွာ တရား၀င္လုိင္စင္ မယူဘဲ ထုတ္ေနတာပါ’’ဟု ရန္ ကုန္တုိင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲမႈဌာနဦးစီးအရာ ရွိ ေဒါက္တာၿဖိဳးမာန္သက္ဦးက ရွင္းျပသည္။

‘‘ပဲေသြးထဲမွာ ေဖာ္မယ္လင္ ပါတယ္ဆိုတာ မသိဘူး။ အရင္ ကလည္း ေၾကာ္စားတာရွိသလို အုန္းႏုိ႔ေခါက္ဆဲြစားရင္လည္း အ ၿမဲထည့္စားျဖစ္တယ္။ ပဲေသြးက ၅၀၀ ဖုိးကို ၁၂ တုံးရတာဆိုေတာ့ တန္ဖိုးအေနနဲ႔ ၾကည့္ရင္လည္း သက္သာတယ္ေလ’’ဟု သာေက တၿမိဳ႕နယ္ေန ေဒၚျမင့္ျမင့္လႈိင္က ေျပာသည္။

ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း အစား အေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲ ေရးဦးစီးဌာနက ပဲေသြးႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္းသာမ က ပင္ရင္းအထိလုိက္လံဖမ္းဆီး အေရးယူေနျခင္းေၾကာင့္ ပဲေသြးထုတ္လုပ္သူအခ်ဳိ႕သည္  လုပ္ငန္း မ်ားကို ပိတ္သိမ္းထားျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ပဲေသြးျပတ္လပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္မွာ တစ္ပတ္ခန္႔ရွိေနေၾကာင္း ပဲေသြးေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ သိရ သည္။

‘‘ပဲေသြးေတြက ႏွစ္ရက္၊ သုံးရက္ေလာက္ရွိၿပီ။ ပစၥည္းပ်က္ေန တာ။ စက္႐ုံကိုဖုန္းဆက္ေတာ့ လည္း မကုိင္တာကမ်ားေနတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုတာေတာ့ မသိဘူး’’ ဟု သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပဲေသြး၊ ပဲျပားႏွင့္ ပဲပင္ေပါက္ေရာင္းခ်သူ မ၀င္းမာက ေျပာသည္။

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအ ေနျဖင့္ ရသည့္လစာျဖင့္ တန္ဖိုး အနည္းဆုံးေပးရသည့္ အစားအ ေသာက္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ ယူစားေသာက္ေနရခ်ိန္တြင္ မသမာေသာ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က အဆုိပါအခြင့္အေရးကို အသုံးခ်ကာေစ်းသက္သာစြာ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္သည့္ ဓာတုေဆး၀ါး မ်ားကို အစားထိုးသုံးစဲြလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ ရလာေသာ အမဲေသြးမ်ားကို အခဲ ျဖစ္ေအာင္ျပဳတ္ၿပီး ရက္ၾကာရွည္အထားခံေစရန္ ေဖာ္မယ္လင္မ်ား ကို အသုံးျပဳကာ ထုတ္လုပ္လာ ေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန  တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘မုန္႔ဖတ္တို႔၊ ပဲျပားတို႔က စက္႐ုံရွိတယ္။ သူတုိ႔ကိုယ္ပုိင္အ မွတ္တံဆိပ္ေတြ ရွိတယ္ဆိုေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ နာမည္ကို အထိခုိက္မခံ ဘူး။ ပဲေသြးက်ေတာ့ တံဆိပ္မရွိ ဘူး။ ဘယ္ကထုတ္ေနမွန္းလည္း မသိဘူး။ ပဲေသြးေတြရဲ႕ သဘာ၀ က ၂၄ နာရီေလာက္ပဲ ခံတယ္။ ၂၄ နာရီေက်ာ္ရင္ အေရာင္ေတြ ျပယ္တယ္။ ေၾကတယ္။ ပုပ္ကုန္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဖာ္မယ္လင္ ကို အသုံးျပဳလာတယ္။ အခုအခ်ိန္ ထိ ပဲေသြးမွာ ေဖာ္မယ္လင္ပါေန တုန္းပဲ’’ဟု ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳးက ေျပာသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ေဖာ္မယ္ လင္ကို လူေသေကာင္မ်ား ပုပ္ သိုးျခင္းမရွိဘဲ ၾကာရွည္ခံေစရန္ စိမ္သည့္ေနရာတြင္ အသုံးျပဳျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ အင္းဆက္ပိုးမ်ား၊ ယင္ေကာင္မ်ားႏွိမ္နင္းျခင္း၊ ပိုး သတ္ျခင္း၊ ၾကမ္းခင္း၊ သေဘၤာ မ်ားႏွင့္ သိုေလွာင္႐ုံမ်ား သန္႔ရွင္း ေရးျပဳလုပ္သည့္ေနရာ၌ အသုံးျပဳေသာ ဓာတုပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေဖာ္မယ္လင္ကို အသား၊ ငါး၊ ပင္လယ္စာ၊ ဟင္း သီးဟင္းရြက္၊ အသီးအႏွံ၊ တုိ႔ဟူး၊ ပဲေသြး၊ ပဲျပားႏွင့္ မုန္႔ဟင္းခါးဖတ္ မ်ားတြင္ အစားအေသာက္မ်ား တာရွည္ခံပစၥည္းအျဖစ္ လဲြမွား စြာအသုံးျပဳလာေၾကာင္း အစား အေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲ ေရးဦးစီးဌာနက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကစ တင္ကာ ေစ်းကြက္နမူနာေကာက္ယူစစ္ေဆးခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဖာ္မယ္လင္အသုံးျပဳထား ေသာ ငါး၊ အသားႏွင့္ ပင္လယ္ စာမ်ား၏အသားမ်ားသည္  ေရာ္ဘာ ကဲ့သို႔မာေတာင့္ေနျခင္း၊ ေၾကးခံြမာေက်ာေနျခင္း၊ ငါးညီႇနံ႔မရွိျခင္း၊ ယင္မနားျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ခဲြျခားႏုိင္သလို ပဲျပား၊ ပဲေသြးႏွင့္ မုန္႔ဖတ္မ်ား မာတင္းေနျခင္း၊ ၂၄ နာရီေက်ာ္သည္အထိ ပုပ္သိုးပ်က္စီးမႈမရွိျခင္းတို႔ကိုၾကည့္ၿပီး ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူစားသုံးရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနကတုိက္တြန္းထားသည္။

ေဖာ္မယ္လင္အသုံးျပဳထား ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ အသီး အႏွံမ်ားကို မစားမီတစ္နာရီခန္႔ ေရစိမ္ထားျခင္း၊ အသီးအရြက္ မ်ားကို မခ်က္ျပဳတ္မီ ဆားေရျဖင့္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ေရစိမ္ၿပီးမွ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ ငါးမ်ားကို ဆားေရတြင္ တစ္နာရီခန္႔ေရစိမ္ထားျခင္းျဖင့္ ေဖာ္မယ္လင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖယ္ရွားႏုိင္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ရွလကာရည္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ေသာ ေရထဲတြင္ အစားအေသာက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ ေရစိမ္ထားပါက ေဖာ္မယ္လင္ကုိ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဖယ္ရွားႏုိင္ ေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲမႈဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း) ေဒါက္တာဇင္ ဇင္ႏြယ္က အႀကံျပဳထားသည္။

‘‘ေဖာ္မယ္လင္က ေရမွာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပ်ာ္၀င္တယ္။ ေရနဲ႔စိမ္လုိက္ရင္ေတာ့ အျပင္ကို စိမ့္ၿပီးထြက္သြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပမာဏကေတာ့နည္းသြားမယ္။ မုန္႔ဟင္းခါးဖတ္လုိဟာမ်ဳိးက ေတာ့ ဒီတုိင္းတုိက္႐ုိက္စားလုိက္ တာ။ ပဲျပား၊ ပဲေသြးကေတာ့ မက်က္တက်က္ေၾကာ္တဲ့အတြက္ ေဖာ္မယ္လင္က်န္ႏုိင္တယ္။ အရင္က ေတာ့ ေဖာ္မယ္လင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိပ္ၿပီးမၾကားမိဘူး။ အရင္ႏွစ္ ေတြကတည္းကလည္း သုံးခဲ့ႏုိင္ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳးက ရွင္းျပသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္မယ္လင္အစား ႏုိင္ငံတကာ အစားအေသာက္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း သုေတသနအဖဲြ႕က တရား၀င္သုံး စဲြခြင့္ျပဳထားသည့္ မႈိ၊ အေရာင္ျဖဴ ေစျခင္း၊ ဗက္တီးရီးယားေပါက္ ဖြားမႈႏွင့္ အခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္းတို႔ကုိ ကာကြယ္ရန္ Benzoic Acid, Ben-zoyl Peroxide ႏွင့္ Sorbic Acid တို႔ကို အသုံးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း FDA ဌာနခဲြဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာထြန္းေဇာ္က အႀကံျပဳ ထားသည္။

 ေဖာ္မယ္လင္အသုံးျပဳထား ေသာ အစားအေသာက္ကို စား သုံးမိပါက ဗုိက္နာျခင္း၊ ပ်ဳိ႕အန္ ျခင္း၊ ၀မ္းသြားျခင္း၊ သတိလစ္ေမ့ေျမာျခင္းစသည့္ လတ္တေလာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကို ခံစားရႏုိင္သလို ေရရွည္ စားေသာက္မိပါက ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္း၊ အစာအိမ္၊ အဆုတ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း၊ အသည္းေျခာက္ျခင္း၊ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ေသြးကင္ဆာျဖစ္ျခင္းတုိ႔အျပင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း ဆုိးရြားစြာထိခိုက္ေစႏုိင္သည္ဟု ဆုိ သည္။
အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ သူမ်ား စည္းကမ္းမဲ့စြာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားသူ မ်ားျပားလာၿပီး ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး သို႔ တက္ေရာက္ကုသလာေသာ ကင္ဆာေရာဂါလူနာအေရအ တြက္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ ၂၀၁၅ က ကင္ဆာျဖစ္ပြားသူ ၉,၀၀၀ ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ တြင္ ၉,၂၀၉ ဦးအထိ ရွိလာခဲ့သည္။

ထိုအထဲတြင္ အစာအိမ္ကင္ ဆာ၊ အစာအိမ္ေဟာင္းကင္ဆာ၊  အူမႀကီးကင္ဆာႏွင့္ အဆုတ္ကင္ ဆာတုိ႔က အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တာဝန္ခံဆရာဝန္ေဒါက္တာခင္သိဂႌျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘အရင္ကဆို အစာအိမ္ ေဟာင္းကင္ဆာဆုိတာ မရွိဘူး။ ဒီေရာဂါေတြက အခုေနာက္ပိုင္း မွ ျဖစ္လာတာ။ ဒါေတြက ကလီ စာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေရာဂါေတြဆုိ ေတာ့ မသန္႔ရွင္းတဲ့အစားအ ေသာက္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာ တယ္လို႔ေတာ့ ျမင္မိတယ္။ အခု အခ်ိန္မွာ အစားအေသာက္ေတြ ကလည္း ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ထုတ္လုပ္လာတာလည္း အမ်ားႀကီးရွိေန တယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

ယင္းသို႔ က်န္းမာေရးထိခိုက္ မႈမ်ား မရွိေစရန္ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲမႈဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီး ဌာန၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ တီက်န္းမာေရးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာန၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာ န၊ ေမြးျမဴေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူး ေပါင္းကာ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ အစားအေသာက္မ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိ၊ မရွိ ယခုႏွစ္အတြင္း ေစ်းမ်ားအတြင္း လုိက္လံစစ္ေဆးေနၿပီး ဆုိင္ပိတ္သိမ္းအေရးယူမႈအျပင္ တရားစဲြဆို ေထာင္ခ်သည္အထိ ေဆာင္ ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တစ္ႏုိင္ ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ရွိ ပင္ရင္းလုပ္ငန္းႏွစ္ခုကိုသာ ပိတ္သိမ္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး အျခားေဒသမ်ား တြင္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးမႈ အားနည္း ေနျခင္းက အဆုိပါ ေဒသ၌ ေနထုိင္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးစိုးရိမ္စရာအေျခအေနျဖစ္ေနသည္ဆုိသည့္အခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနဆဲျဖစ္ကာ FDA ၏ စစ္ေဆးအေရးယူႏုိင္မည့္ အတုိင္းအတာကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီလိုဆက္လက္ေရာင္းခ် မႈ မရွိေစဖို႔အတြက္ ေစ်းကြက္ေစာင့္ ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းလုပ္ငန္းေတြကို လည္း ဆက္ၿပီးလုပ္သြားမယ္။ အ ခုစစ္ေဆးၿပီးတာေတြကိုလည္း ေနာက္ထပ္ စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ သြားမယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးအၿမဲတမ္းစစ္ ေဆးမႈ လုပ္ေနရင္ေတာ့ ေစ်း ကြက္ထဲမွာ ေပ်ာက္သြားမွာပါ’’ဟု ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳးက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ စားသုံး ရန္ မသင့္ေသာအစားအေသာက္ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ခံ၀န္ကတိထုိး ျခင္း၊ ဆုိင္ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ပစၥည္း သိမ္းဆည္းျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အျပင္ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံစစ္ ေဆးခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ေရာင္း ခ်ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါက အမ်ဳိး သားအစားအေသာက္အက္ဥပ ေဒပုဒ္မ ၂၈ အရတရား စဲြဆုိေထာင္ခ်သည္အထိ ျပဳလုပ္မည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

7Day News

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post