Latest News

Saturday, May 20, 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရ ခက္ခဲတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနဆဲလား

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရ ခက္ခဲတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနဆဲလား

ဂြ်န္ေနာ့သ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နွစ္ခန္႔ကတည္းက ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေျမပံု၊ ျဂိဳလ္တုမွ ရိုက္ကူးသည့္ရုပ္ပံုမ်ား ၀ယ္ယူစုေဆာင္းခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေၾကာင္း ေလ့လာေမးျမန္းျခင္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ကမၻာပတ္လာသူျဖစ္ျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံတြင္ သူၾကဳံေတြ႕ရသည္မ်ားကို နွစ္သက္သည္။

သူသည္ ကေနဒါနိုင္ငံ တိုရန္တိုအေျခစိုက္ Northquest သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ျပီး ၎တို႔သည္ တံခါးဖြင့္လိုက္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဆဲြေဆာင္မႈေနာက္လိုက္ပါၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားအနက္တခု ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရင္နီွးျမွပ္နံွသည့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လြန္စြာေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ား၊ စစ္တပ္နွင့္ပတ္သက္မႈရွိျပီး သီးျခားသဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ၾကီးစိုးရာေနရာသို႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရသကဲ့သို႔ျဖစ္ျပီး တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဥပေဒဟူ၍ပင္ အလ်ဥ္းမရိွေခ်။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရးဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အလ်င္ျမန္ဆံုးဆိုေသာ နိုင္ငံမ်ားအနက္မွတခုျဖစ္ျပီး ယမန္ နွစ္က ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ GDP သည္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္ျပီး ယခုနွစ္တြင္ ၉ ဒသမ ၃ ရာခိုင္နႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာေနရာဌာနသည္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ သြားရည္ယိုစရာပင္။ ခန္႔မွန္းေျခ ေရႊတန္ခိ်န္ ၆၀ ခန္႔ျဖင့္ ေဆာက္တည္ထားသည့္ ေရႊေရာင္တဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေနသည့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးကို ၾကည့္ပါ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ အထင္ကရ သမိုင္းမွတ္တိုင္၊ ကံေကာင္းျခင္းလက္ေဆာင္သဖြယ္ ရိွေနသည္။

''တကယ့္ ေရႊျပားေတြနဲ႔ တည္ထားတာဗ်။ ေရႊစကၠဴလိပ္ ေတြမဟုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္းမွာတူးေဖာ္လို႔ရတဲ့ ေရႊေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီေရႊေတြထြက္တဲ့ ေျမေအာက္ေရႊသိုက္ေတြ ရိွကိုရိွရမယ္''ဟု မစၥတာေနာ့သ္ က ေျပာသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားျခင္းကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ ကေနဒါနိုင္ငံက ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ေသာအခါ စတင္လႈပ္ရွားရန္ မစၥတာေနာ့သ္ အသင့္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွလာျပီး သီတင္းပတ္အနည္းငယ္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ေနာက္တၾကိမ္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာျပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစင္းငွား၊ ဘူမိေဗဒပညာရွင္အခ်ဳိ႕ကိုငွာရမ္းျပီး ခ်ဳိင့္ခြက္မ်ားေတာထေနသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လမ္းမ်ားအတိုင္း ခရီးထြက္ပါေတာ့သည္။

''ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကယ္စိတ္၀င္းစားမိတဲ့အရာေတြ ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္''ဟု ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာလည္း ေပၚထြက္လာသည္။ ကမၻာ့နိုင္ငံအမ်ားစုနွင့္မတူသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေခတ္နွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ သတၱဳတြင္းဥပေဒမရိွေသးပါ။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအေနနွင့္ ၎တို႔လုပ္ကိုင္လိုသည့္ေျမနွင့္ပတ္သက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားမသဲကဲြျခင္း၊ အခြန္အခနႈန္းထားကို အတိအက် မသိရျခင္း၊ Royalties ေခၚ ေျမရွင္ထံေပးရမည့္ အခြန္အခမည္၍မည္မွ် ေသခ်ာစြာမသိရျခင္းအျပင္ ျပည္ပပညာရွင္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခြင့္ရိွမရိွကိုပင္ သဲသဲကဲြကဲြ မသိရျခင္းတို႔နွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ၃ နွစ္ခန္႔ၾကာျပီးေနာက္ ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ား မရွင္းလင္းေသးပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းေရးဆဲြ၍ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပထားေသာ္လည္း စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ သဘာ၀သယံဇာတတူးေဖာ္ရာမွ ရရိွမည့္အခြန္အတုတ္ကို မည္သို႔ခဲြေ၀သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ျပီး အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို အတည္မျပဳနိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ရိွသည္။ ရင္းနီွးျမွပ္နံွလိုသူမ်ားကလည္း ေသခ်ာဂဏမသိရသည့္ စီမံကိန္းတခုအတြက္ ေငြလံုးေငြရင္းမတည္ရန္ လက္တြန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မစၥတာေနာ့သ္သည္လည္း ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရိွသည္။

အျခားက႑မ်ားတြင္ ရင္းနီွးျမွပ္နံွလိုသူမ်ားနည္းတူ သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ တံခါးဖြင့္မႈအေပၚထားရိွခဲ့သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးမ်ား ကုန္ခန္းသြားေလျပီ။ နွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ တံခါးပိတ္ထားခဲ့သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ကာလတိုအတြင္း ေျဖရွင္းမေပးနိုင္ဆိုသည့္ အမွန္တရား၏ ဓားစာခံမ်ားျဖစ္သြာၾကေလျပီ။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အနည္းငယ္သာက်န္ရိွေတာ့ေသာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္သစ္မ်ားအနက္မွတခုျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း လုပ္ငန္းကိုင္ငန္း မ်ားအေနနွင့္ ခက္ခက္ခဲခဲစြန္႔စား၍ ေလ့လာရဦးမည္ျဖစ္သည္။

''အေျခခံအေဆာက္အအံုအေနအထားေတြက ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္ဗ်။ စည္းၾကပ္မႈေတြက မရွင္းလင္းဘူး၊ တသမတ္တည္းမရိွဘူး။ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္စနစ္က လုပ္ရကိုင္ရခက္တယ္။ ရံုးခန္း၊ အိမ္ခန္းေဈးေတြက အဆမတန္ျမင့္မားတယ္။ ေရေျမာင္းစနစ္ေတြဟာလည္း နွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကအတိုင္းပဲဆိုေတာ့ မိုးတြင္းမွာဆို ေရကဒူးအထိျမဳပ္တယ္။ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္းေတာ့ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး''ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အၾကံေပးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Tractus Asia မွ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ ေဂ်ာ့ရႊာဘေရာင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာတံခါးပိတ္ထားျခင္းကို ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ ရုတ္တရက္ အဆံုးသတ္လိုက္ျပီးေနာက္ နိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရး ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား၏ အာရံုစိုက္မႈရရိွခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တကၠဆက္ျပည္နယ္ပမာဏခန္႔ က်ယ္၀န္းျပီး လူဦးေရ ၅၁ သန္းခန္႔ရိွသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္းနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရိွျပီး ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္တန္းနွင့္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ကပၸလီပင္လယ္တို႔က ျခံရံထားသည္။ ျမန္မာသည္ တခိ်န္က အာရွတိုက္၏ စပါးကီ်ဟု တင္စားေခၚေ၀ၚျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ကမၻာ့ ဆန္တင္ပို႔မႈအမ်ားဆံုး နိုင္ငံတခုျဖစ္သည္။ သဘာ၀သယံဇာတေပါၾကြယ္၀သျဖင့္ တရားမ၀င္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္ကူးျခင္း အၾကီး အက်ယ္ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရိွသကဲ့သို႔ ကေနဒါနိုင္ငံသား Robert Friedland လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေၾကးနီတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတခုလည္း ရိွေနသည္။

ေဆာလ်င္စြာ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ ေအာင္ျမင္မႈရလ်က္ရိွသည္။ ကိုကာကိုလာ၊ ကားလ္စ္ဘာ့ခ္တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စက္ရံုမ်ား ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနသည္။ သို႔နွင့္တိုင္ ကမၻာ့လုပ္ငန္းၾကီးမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း မရိွေသးေခ်။ McDonald’s, KFC, Starbucks, 7 Eleven တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မရိွေသးပါ။ မၾကာေသးမီက Tony Roma’s စားေသာက္ဆိုင္တဆိုင္ ရန္ကုန္တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈ မထိုးေဖာက္နိုင္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရန္ကုန္သည္ အေနာက္တိုင္းအမွတ္သေကၤတမ်ားကို ေတြ႔ျမင္နိုင္သည့္ အထီးတည္းျမိဳ႕ ျဖစ္သည္။

''အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဆႏၵေတြ အမ်ားၾကီးရိွေနတယ္။ 'နိုင္ငံျခား သားေတြကို ဘာေၾကာင့္ေခၚသြင္းလာသလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လုပ္စားစရာ မရိွေအာင္ လုပ္ေနတာလား…' ေန႔စဥ္ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီလိုေမးခြန္းမ်ဳိးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္''ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္၏စီးပြားေရးအၾကံေပး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။ ယင္းအျပင္ ၎တို႔၏အျမတ္အစြန္း ရရိွေနမႈကို မစြန္႔လႊတ္လိုေသာ ခရိုနီစီးပြားေရးကလည္း ရိွေနျပန္ေသးသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံစုစုေပါင္းၾကြယ္၀မႈ၏ ၈၀ ရာခိုင္နႈန္းသည္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုလုပ္ကိုင္သည့္ ပုဂၢလိကစီပြားေရးသမားမ်ား၏ လက္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔တည္းမဟုတ္ စစ္တပ္၏လက္ထဲတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ရိွေနျပီး တခါတရံထို ၂ ခုအၾကား ခဲြျခားရန္ပင္ ခက္ခဲသည္ဟု PS Business School တည္ေထာင္သူ ကိုမ်ဳိးမင္းက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။

''စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးေတြ ဒီမွာေကာင္းေကာင္းၾကီး အေျခခိုင္ ျပီးသားပါ။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားဟာ ေနရာသစ္တခုကို ၀င္လာတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔အားလံုးဟာ အင္မတန္ပါးနပ္ၾကျပီး တခ်ဳိ႕အပိုင္းေတြမွာ ေစ်းကြက္ကို သူတို႔ပဲလုပ္နိုင္ေအာင္ အပိုင္ကိုင္ထားျပီးျဖစ္တယ္''ဟု ႐ုိးမဘဏ္မွ အမႈေဆာင္အရာရိွ ဟယ္လ္ဘိုရွာက ေျပာသည္။

ဘဏ္မ်ားကို အေၾကြးကတ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစ္ျပီး ေငြစကၠဴမ်ားကိုသာ အဓိကထားသံုးစဲြေနေသးရာ ေငြထုပ္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ႐ုိးမဘဏ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစင္း ၆၀ သီးသန္႔ထားရိွရသည္။ ဘဏ္ဖြင့္ခိ်န္ကိုလည္း ယေန႔တိုင္ ၉ နာရီမွ ၃ နာရီအထိသာ သတ္မွတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

''ဘဏ္ဖြင့္ခိ်န္ကိုျပင္ရမယ့္အစား ျပည္ပဘဏ္ ၉ ခုကို ေခၚသြင္းလာတယ္။ နွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေလာက္လုပ္ရမယ့္ ဖံြ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ၅ နွစ္နဲ႔လုပ္ေနတာဆိုေတာ့ ကေမာက္ကမေတြကေတာ့ ရိွတာေပါ့''ဟု ၎က ေျပာသည္။

အတိုခ်ဳံးေျပာရလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရခက္ခဲသည့္ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္ဟု ကေနဒါ-အာဆီယံစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေကာင္စီဥကၠ႒ ၀ိန္းဖားမားက ေျပာသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ကေနဒါအေျခစိုက္လုပ္ငန္း လက္ခ်ဳိးေရတြက္၍ရေသာ္လည္း အျခားျပည္ပကုမၸဏီမ်ားနည္းတူ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ ေအာ္တ၀ါမွ ကြန္ပ်ဳတာကြန္ရက္ခိ်တ္ဆက္မႈပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ Optelian သည္ ၎တို႔ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရိွသည္။

''ေကာ္ပိုေရးရွင္လုပ္ငန္းၾကီးေတြဘက္ကၾကည့္ရင္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတာက နိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈနဲ႔ ဥပေဒဆိုင္ရာမေသခ်ာမႈေတြပါ။ အဲဒီ ၂ ခုက စီးပြားေရးအေျခခ်လုပ္ကိုင္ဖို႔ အင္မတန္ခက္ခဲတဲ့ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္''ဟု Jane Goodland Institute မွ CEO ျဖစ္သူ Peter Biro က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ကေနဒါနိုင္ငံက ကူညီေျဖရွင္းေပးနိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရိွေနပါသည္။

“လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ဆိပ္ကမ္းနဲ႔လွ်ပ္စစ္မီးစတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတတ္ေရးမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားၾကီးရိွတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္မီးမလံုေလာက္မႈျပႆနာ အၾကီးအက်ယ္ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ အဲဒီေနရာေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ ကြ်မ္းက်င္မႈနဲ႔ ပစၥည္းအေထာက္အပံ့ေတြ ကေနဒါနိုင္ငံမွာ အလံုအေလာက္ ရိွျပီးသားျဖစ္တယ္''ဟု Export Development Canada မွ စင္ကာပူ နိုင္ငံဆိုင္ရာအၾကီးအကဲ ခ်ာ၀မ္လ်ဴးက ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အထက္ပါအခက္အခဲမ်ားစြာနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလင့္ကစား အေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း လ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚေနသည္။ အဓိက ျပႆနာမွာ ျမန္မာအစိုးရက ေရွ႕ဆက္မသြားလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာအတြက္ ရုန္းကန္းၾကိဳးပမ္းမည့္လူ မရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္အထိ ရန္ကုန္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္ျခင္း နွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျပီး ၎တို႔သည္ ယခုအခါ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈသည္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုသည္ဟု မဆိုနိုင္ေသာ္ျငား အဓိကျမိဳ႕ ၾကီးမ်ားနွင့္ နယ္ျမိဳ႕အခ်ဳိ႕တြင္ 3G ကြန္ရက္ ရရိွေနျပီျဖစ္သည္။

''မယံုနိုင္ေလာက္တဲ့နႈန္းနဲ႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနတယ္။ ဒီနိုင္ငံဟာ ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ ပိတ္ထားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စည္းၾကပ္မႈေတြကို ေကာင္းမြန္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အလ်င္အျမန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနတာကေတာ့ တကယ့္ကို ခ်ီးက်ဳးစရာပါပဲ''ဟု မစၥတာ ဘေရာင္းက ေျပာသည္။

ဥကၠာဦး
ရည္ညႊန္း - The Globe and Mail

(မွတ္ခ်က္ - ၂၀၁၅ ေမ ၂၀ ရက္ေန႔က News Watch ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ အခ်ိန္အားျဖင့္ ၂ ႏွစ္တာကာလၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အျပည့္အ၀မဟုတ္သည့္တိုင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအစိုးရထံမွ NLD အစိုးရက လက္ေျပာင္းရယူထားသည္။ ထို ကာလအေျပာင္းအလဲအတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာမ်ားက ေျပာင္းလဲ၍ မည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားက ယခင္အတိုင္းရွိေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေထာက္႐ႈႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။)

- ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္တို႔က ျမန္မာနိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ ၂၀၁၇ တြင္ ၇.၇ % ၀န္းက်င္၊ ၂၀၁၈ တြင္ ၈ % ၀န္းက်င္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

- McDonald’s, KFC, Starbucks, 7 Eleven တို႔အနက္ KFC ၀င္ေရာက္လာ၊ ရန္ကုန္တြင္ Tony Roma’s ဆရာစံလမ္းဆိုင္ကို ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာကတည္းက ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။

- သတၱဳတြင္းဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသး။

- လွ်ပ္စစ္မီးမလံုေလာက္မႈျပႆနာ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသး။

- ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ Credit Card ရယူႏိုင္သည္ဆိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လြယ္ကူျမန္ဆန္မႈမရွိေသး။

- ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၇ လပိုင္းမွ ၁၀ လပိုင္းအတြင္း ျပည္ပဘဏ္ေလးခုကို ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပည္ပဘဏ္ ၁၃ ခု လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားသည္။ သို႔ေသာ္ Detailed Banking လုပ္ခြင့္ မျပဳ။

- ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ 4G ခ်ိတ္ဆက္မႈ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရရွိေနျပီျဖစ္သည္။

News Watch

No comments:

Post a Comment