Latest News

Thursday, May 11, 2017

စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရွ႕အလားအလာ

စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရွ႕အလားအလာ

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရ တက္လာခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ တစ္ႏွစ္တာကာလ ေက်ာ္လြန္လာခဲ့သည့္အခါ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အားမလို အားမရျဖစ္ေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာၾကသည္။ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ား ကိုယ္တုိင္ကလည္း စီးပြားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္ေသးေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ မိမိတို႔သည္ အဂတိလုိက္စားမႈ အနည္းဆံုး အစိုးရျဖစ္ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က မၾကာမီကေျပာၾကားခဲ့ေသာ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ဆုေတာင္းစကားတြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ အခင္းအက်င္းမ်ားအရ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလာႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ပါရွိခဲ့သည္။

တစ္ပါတီစနစ္၊ အာဏာရွင္စနစ္မ်ားမွ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးသို႔ ကူးေျပာင္းၾကသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းက ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေရးမွာ ေသခ်ာၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယခင္စနစ္ေဟာင္းက အလုပ္ျဖစ္ေနၾကၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို လက္မခံလိုေသာ အခိုင္အမာျဖစ္ေနၿပီး အင္အားစုမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ ကန္႔လန္႔တုိက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ စနစ္ေဟာင္းအေမြျဖစ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာမ်ားကိုသာမက မိမိတို႔ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ေပးလုိက္သည့္ လူထု၏ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းျမင္ေတြ႕လိုေသာ အလိုဆႏၵေစာမႈကိုပါ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ထိုခရီးၾကမ္းခ်ီတက္ပြဲမွာပင္ အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ အာဏာရွင္စနစ္သုိ႔ ျပန္လည္ ေလွ်ာက်သြားၾကရသည္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံကဲ့သို႔ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ဳိးတြင္ပင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာတို႔ကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံသည္ ဆိုဗီယက္အုပ္စု၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ စက္မႈအဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေနေစကာမူ အေျခအေနမွန္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရန္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အစိုးရသစ္သည္ ျပည္သူအမ်ားက တစ္ခဲနက္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ အစိုးရျဖစ္ခဲ့သည့္ ကံေကာင္းျခင္း လက္ေဆာင္ႏွင့္အတူ ငတ္မြတ္ေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ကိုပါ တစ္ပါတည္းရင္ဆိုင္လိုက္ရသည္။ ယခင္ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက သူတို႔အာဏာရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ထားၿပီးသည္ႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိႏွင့္ၿပီး လက္ေရြးစင္မ်ားကိုပါ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္လာႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အစိုးရသစ္မွာ ထိုသို႔အခြင့္အလမ္းမရွိခဲ့ပါ။ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ ပါတီစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူ အမ်ားအျပားကို စနစ္တက် သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး အခ်ိန္အခါပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထိတိုင္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ United State Instiute of Peace and the Albright Stonebridge Group တြင္ အႀကီးတန္းအၾကံေပး အရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ယူေနသည့္ မစၥတာဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သူတာ၀န္ၿပီးဆုံး၍ ျပန္လည္ မထြက္ခြာမီကပင္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအေနျဖင့္ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမား ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည္ကို ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း သူ၏ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သူက စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား အေသးစိတ္ ခ်ျပေရး၊ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲဥပေဒမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရး စသည္တို႔ကို အဆိုပါေဆာင္းပါးတြင္ ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာဟီ႐ိုတိုအူဇူမိႏွင့္အတူ လုိက္ပါလာခဲ့ၾကသည့္ ဂ်ပန္စက္မႈႏွင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကလည္း စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပအၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အခြန္စနစ္မရွိျခင္း၊ ျပည္တြင္းေနထုိင္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ မူပိုင္ခြင့္ျပႆနာ၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈ အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ပါ၀င္ကူညီသြားမည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္သည္ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရထက္ သာလြန္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတကာမွ ကူညီမည့္မိတ္ေဆြမ်ား အားတက္သေရာ ရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ နီးကပ္ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေနၿပီး အနာဂတ္အတြက္ အလားအလာမ်ား ေကာင္းမြန္ေနသည္။ ေက်းလက္ေဒသ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ပညာေရးက႑ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရး၊ ၿမိဳ႕ျပစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ဆက္သြယ္သည့္ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ တိုးတက္ေရး၊ စက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပ အေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကေငြေၾကးက႑ တိုးတက္မႈ ရွိေစေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေရး၊ က်န္းမာေရးက႑ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ခုတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘတ္ ဂ်က္လိုေငြ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ နိမ့္က်မႈတို႔က ႏိုင္ငံ၏တိုးတက္ေရးအတြက္ ပကတိ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ၀န္ခံခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၀န္ႀကီးက သီအိုရီမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ပကတိ လက္ေတြ႕ အေျခအေနအရ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ကိစၥမ်ားကို ယထာဘူတက်က် ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈ၊ ျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး နိမ့္က်မႈမ်ားသည္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လယ္ယာက႑ တစ္ဧက အထြက္ႏႈန္း နိမ့္က်ေနေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ယူနစ္ ကုန္က်စရိတ္မွာလည္း ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး စရိတ္မွာလည္း ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ေနသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာ ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူ အသီးသီးက အားနည္းခ်က္ကို လက္ရွိ အေျခအေနမွန္အတိုင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာၾကျခင္းက အလားအလာေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္လာသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈအခ်ဳိ႕ကို ေဆာင္ရြက္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔အၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ကာလတိုလုပ္ငန္း ၁၈ ခ်က္ ကာလရွည္လုပ္ငန္း ၁၀ ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဒု၀န္ႀကီးျဖစ္သူက ေျပာဆိုထားသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ စတင္တာ၀န္ယူစဥ္ကပင္ မလိုအပ္ေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ယခင္က ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ မ်ားျပားလွေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ သြားလာစရိတ္၊ ဧည့္ခံစရိတ္မ်ား အပိုျဖဳန္းတီးျခင္း မျပဳရန္ လမ္းညႊန္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဧည့္သည္မ်ားကိုပင္ ႐ိုးရာအစားအေသာက္မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံျခင္း အစရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ စီးပြားေရး တြက္ေျခမကိုက္ေတာ့သည့္ စီမံကိန္းအမ်ားအျပားကို ရပ္ဆုိင္းပစ္ရန္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွလြဲ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ သံုးလႏွင့္ ေျခာက္လအတြင္း လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုၾကသည္။ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုျပ႒ာန္းရန္ႏွင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လိုအပ္သလို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္သာ လိုေၾကာင္း အစိုးရက စီးပြားေရး တကယ္လုပ္တတ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္အတူ နည္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မၾကာမီေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး မွ်တမွန္ကန္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးထားမည္ဟု ဆိုသည္။

သူက လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဓိက တာထြက္ရမည့္ ႏွစ္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုလုိက္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနၿပီး ျပ႒ာန္းၿပီးသည့္အခါ ကုမၸဏီမ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူလာၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာလာမည္ဟုပင္ ဆိုသည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရသည္
ယခင္အစိုးရက လ်ာထားခဲ့ေသာ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ႏွင့္အတူ လုပ္ရကိုင္ရခက္လွေသာ ဥပေဒမ်ား အေမြခံခဲ့ရသျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနရေၾကာင္း ေျပာဆိုထားရာ လိုအပ္သည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည့္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ညီ မညီကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ စီးပြားေရးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္တႀကီး ျဖစ္ေနၾကသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ျဖဳန္းခနဲေပၚထြက္လာစရာ အေျခအေနမ်ား ရွိမေနေသးေစကာမူ ႏိုင္ငံတကာက အေကာင္းျမင္သံုးသပ္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္သည့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးသည္ အာဆီယံအတြက္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္း အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာဆူရင္ပစ္ဆူ၀မ္က ေ၀ဖန္လိုက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိမိကုန္သြယ္ေရးစနစ္၏ တံခါးဖြင့္၀ါဒကို ဆက္လက္က်င့္သံုးၿပီး အျခားဆာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ၾသဇာလႊမ္းမိုးသင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းလိုက္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၅ ႏိုင္ငံပါ၀င္ေသာ ကမၻာ့ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားညႊန္းကိန္းတြင္ ယခင္ကထက္ျမင့္ေသာ အဆင့္ ၁၄၄ ၌ ရွိလာသည္။ ထိုသို႔သတ္မွတ္ရာတြင္ စီးပြားေရး အေျခအေနကိုလည္း ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း စီးပြားေရး အျမန္ဆံုးတိုးတက္လာမည့္ ႏိုင္ငံ ၁၃ ႏိုင္ငံ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုပါ ထည့္သြင္းထားသည္ ို ေတြ႕လာရသည္။

တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ တိုးတက္မႈမွာ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းလိုက္ၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္႐ံုမွ်ျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားက ပစ္ပယ္မရသည့္တိုင္ လံုးလံုးမ်က္စိမွိတ္ ယံုၾကည္ရသည္ဟုေတာ့ မဆိုႏိုင္ေပ။ အဓိကမွာ အစိုးရ၏ အေျမာ္အျမင္ တႀကီးႏွင့္ ပညာပါပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ပါလက္ပါ လိုက္လံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကလည္း လိုအပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္အတြက္ မူကား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လိုလိုလားလား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အစရွိသည္တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရဦးမည္ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment