Latest News

Wednesday, May 31, 2017

" ျပည္ သူ နဲ႔ လက္ နက္ ကိုင္ ဘယ္ သူ အ ဓိ က လဲ "

" ျပည္ သူ နဲ႔ လက္ နက္ ကိုင္ ဘယ္ သူ အ ဓိ က လဲ "

ညီ လာ ခံ ႀကီး ဒု တိ ယ အ ႀကိမ္ ၿပီး သြား ခဲ့ ပါ ၿပီ ။

သ ေဘာ တူ ညီ ခ်က္ ေတာ္ ေတာ္ ရ ရွွိ လိုက္ ၿပီး အ ႀကိတ္ အ နယ္ လည္း ေဆြး ေႏြး လိုက္ ရ တယ္ လို႔ ဆို တယ္ ။ ဒါ ေပ မယ့္ အ စ က တည္း က ထင္ ထား တဲ့ အ တိုင္း ခြဲ ထြက္ ခြင့္ ဆို တဲ့ ကိ စၥ မ ေျပ လည္ ခဲ့ ၾက ပါ ဘူး ။

တိုင္း ရင္း သား ေတြ ဖက္ က မည္ သည့္ အ စိတ္ အ ပိုင္း မွ် မည္ သည့္ အ ခါ မွ ခြဲ ထြက္ ျခင္း မ ျပဳ ဆို တဲ့ ကိ စၥ ကို လက္ မ ခံ သ လို သ ေဘာ သက္ ေရာက္ ခဲ့ လို႔ အဲ့ ဒီ ကိ စၥ ရယ္ သူ နဲ႔ ဆက္ စပ္ တဲ့ ကိ စၥ ေတြ ရယ္ တစ္ ခ်ိဳ႕ ခ်န္ ခဲ့ ၾက ရ တယ္ ။ ဘာ ပဲ ေျပာ ေျပာ အ တိုင္း အ တာ တစ္ ခု အ ထိ ေတာ့ ေအာင္ ျမင္ တယ္ လို႔ ေျပာ လို႔ ရ ပါ တယ္ ။

တ ကယ့္ အ ေရး ႀကီး ဆံုး ျဖစ္ တဲ့ ကိုယ္ ပိုင္ ျပ ဌာန္း ခြင့္ ရ ရွိ ေရး ဆို တဲ့ ကိ စၥ ကို ဆက္ ေဆြး ေႏြး လို႔ မ ရ ၾက ေတာ့ သ လို ျဖစ္ ခဲ့ ရ တယ္ ။

တိုင္း ရင္း သား ေတြ က တန္း တူ မ ရ ရင္ ခြဲ ထြက္ ခ်င္ တဲ့ အ ေန အ ထား မ်ိဳး နဲ႔ ေဆြး ေႏြး ၾက ဟန္ ရွိ ပါ တယ္ ။

ဒီ ေန ရာ မွာ ျပ ႆ နာ က တန္း တူ ရ တယ္ မ ရ ဘူး ဆို တာ ဘာ နဲ႔ တိုင္း ထြာ မ လဲ ဆို တာ ပဲ ။

တိုင္း ရင္း သား ေတြ မ ၾကာ ခ ဏ ေျပာ တတ္ ၾက တဲ့ အ ထဲ မွာ ဗ မာ လူ မ်ိဳး ႀကီး ဝါ ဒ တို႔ ၊ တန္း တူ မ ရ ဘူး တို႔ ဆို တာ ေတြ ကို မ ၾကာ ခ ဏ ၾကား ရ တတ္ ပါ တယ္ ။ အဲ့ ဒီ လူ မ်ိဳး ႀကီး ဝါ ဒ ဆို တာ ဘယ္ လို လဲ ၊ တန္း တူ မ ျဖစ္ တာ ဘာ လဲ လို႔ ျပန္ ေမး ရင္ ရွင္း ရွင္း လင္း လင္း ျပန္ ေျဖ နိုင္ တဲ့ သူ သိပ္ မ ေတြ႕ ဘူး ။ ၿပီး ခဲ့ တဲ့ ကာ လ က ပ ညာ ရည္ နိမ့္ က် လို႔ ျဖစ္ ခဲ့ ရ တာ ေတြ ကို အ ေျခ ခံ ၿပီး ေျပာ ေန ၾက တာ မ်ား တာ ကို ေတြ႕ ရ တယ္ ။

ျပည္ မ မွာ လာ ေန တဲ့ တိုင္း ရင္း သား နဲ႔ ျပည္ နယ္ မွာ သြား ေန တဲ့ ျပည္ မ သား ေတြ ကို ယွဥ္ ၾကည့္ ရင္ ျပည္ မ မွာ လာ ေန တဲ့ တိုင္း ရင္း သား ေတြ သာ မန္ သာ မ က တစ္ ခ်ိဳ႕ သာ မန္ ထက္ ပို တဲ့ အ ေလး ေပး မႈ ေတြ နဲ႔ ေန ၾက ရ တယ္ ။ ျပည္ မ သား ေတြ ျပည္ နယ္ ေတြ မွာ အ ခက္ အ ခဲ ေတြ နဲ႔ ပို ၿပီး ရင္ ဆိုင္ ၾက ရ တတ္ ပါ တယ္ ။

ဒါ ျပည္ နယ္ ေတြ မွာ ေန ၾက တဲ့ ျပည္ မ သား ေတြ ေျပာ စ ကား ပါ ။

အ မွန္ ေတာ့ တိုင္း ရင္း သား ေတြ ေျပာ သ လို တန္း တူ မ ျဖစ္ ဘူး တို႔ ဗ မာ လူ မ်ိဳး ႀကီး ဝါ ဒ တို႔ ဆို တာ ဝါ ဒ ျဖန္႔ ခ်ဲ့ ကား ထား ၾက တာ ေတြ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ လြန္ ခဲ့ တဲ့ နွစ္ မ်ား စြာ က ျဖစ္ ခဲ့ ေကာင္း ျဖစ္ ခဲ့ နိုင္ ေပ မယ့္ လက္ ရွိ အ ခ်ိန္ အ ပါ အ ဝင္ ဒီ ဖက္ ေခတ္ ေတြ မွာ မ ရွိ ေတာ့ ပါ ဘူး ။ မ ၾကာ ခ ဏ ေရး ခဲ့ ဖူး သ လို အ ရင္ အာ ဏာ ရွင္ စ နစ္ တို႔ တစ္ ပါ တီ စ နစ္ တို႔ မွာ တိုင္း ရင္း သား ေတြ မွ ခြဲ ျခား ဆက္ ဆံ ခံ ခဲ့ ရ တာ မ ဟုတ္ ဘူး သူ တို႔ အ သိုင္း အ ဝိုင္း က မ ဟုတ္ တဲ့ သူ အား လံုး ကို တစ္ ဆင့္ နိမ့္ အ ေန နဲ႔ ကို ျမင္ ခဲ့ ၾက တာ ။

ဒါ ေတြ ကို မ ေၾက နပ္ ၾက လို႔ လည္း တစ္ နိုင္ ငံ လံုး ဆ ႏၵ ျပ ၿပီး စ နစ္ ေတြ လူ ေတြ ကို ရ ေအာင္ ေျပာင္း ပစ္ ခဲ့ ၾက ၿပီး ၿပီ ဆို တဲ့ ပ က တိ အ ေျခ အ ေန ကို နား လည္ သိ ရွိ ဖို႔ လို ပါ တယ္ ။

လက္ ရွိ အ ေျခ အ ေန အ ရ ျပင္ စ ရာ ရွိ တာ ေတြ ကို ျပင္ ဖို႔ ေျပာင္း စ ရာ ရွိ တာ ေတြ ကို ေျပာင္း ဖို႔ စ နစ္ တ က် တစ္ ဆင့္ ျခင္း ေဆာင္ ႐ြက္ ေန ၾက ရ တဲ့ အ ခ်ိန္ မွာ အ မွန္ တ ကယ္ ျပင္ ခ်င္ ေျပာင္း ခ်င္ တယ္ ဆို ရင္ ပူး ေပါင္း ပါ ဝင္ ဖို႔ သာ လို ပါ တယ္ ။ မ ယံု ၾကည္ ဖူး ဆို တာ မ ပူး ေပါင္း ခ်င္ လို႔ ၊ မ ျပင္ ခ်င္ မ ေျပာင္း ခ်င္ လို႔ ေျပာ ၾက တဲ့ စ ကား ေတြ ပဲ ။

စ နစ္ တ က် အ ဆင့္ ဆင့္ ဆို တာ ၁ ၿပီး ရင္ ၂ ၊ ၂ ၿပီး ရင္ ၃ ဆို ၿပီး အ စဥ္ အ တိုင္း သြား ရ တာ ကို ဆို လို တာ ပါ ။

၁ က ေန ၄ ကို ေက်ာ္ လုပ္ ၊ ၃ ၿပီး မွ ၂ လာ ဆို ရင္ ဘယ္ လို မွ စ နစ္ က် တဲ့ အ ေျခ အ ေန ကို မ ရ နိုင္ ဘူး ။

တိုင္း ရင္း သား ေတြ အ လို ရွိ တာ ကိုယ့္ ျပည္ နယ္ မွာ ကိုယ္ ပိုင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ခြင့္ ေတြ ၊ ကိုယ္ ပိုင္ ျပ ဌာန္း ခြင့္ ေတြ ၊ သ ယံ ဇာ တ စီ မံ ခန္႔ ခြဲ ပိုင္ ခြင့္ ေတြ အ စ ရွိ တဲ့ လြတ္ လပ္ တဲ့ ျပည္ နယ္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး မ်ိဳး လို ခ်င္ ၾက တယ္ ။ အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ က ဖက္ ဒ ရယ္ စ နစ္ လို ေပါ့ ။

ဒါ ဆို အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ကို ၾကည့္ ၿပီး လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ အ ေန အ ထား ဘယ္ လို ရွိ လည္း လို႔ က စ ရ ေအာင္ ေပါ့ ။ ဒါ ေၾကာင့္ အ စ လုပ္ ရ မယ့္ လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ယူ ၊ နိုင္ ငံ ခြဲ မ ထြက္ ရ ဆို တာ နဲ႔ စ ေန တာ ။ ဒါ ကို ေတာင္ မွ စ မ လုပ္ ပဲ နဲ႔ ဘယ္ လို႔ လုပ္ ၿပီး ေနာက္ တစ္ ဆင့္ ကို တက္ ၾက မွာ ပါ လဲ ။

အ ခု ညီ လာ ခံ မွာ သ ေဘာ တူ ညီ ခ်က္ တစ္ ခ်ိဳ႕ လက္ မွတ္ ထိုး တယ္ လို႔ ေၾက ျငာ ေတာ့ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး လက္ မွတ္ မ ထိုး ထား တဲ့ အ ဖြဲ႕ က ေခါင္း ေဆာင္ တစ္ ေယာက္ က ျပည္ သူ ေတြ ေ႐ြး ခ်ယ္ ထား တဲ့ ကိုယ္ စား လွယ္ မ ဟုတ္ ပဲ ဘယ္ လို လုပ္ ၿပီး နိုင္ ငံ ေတာ္ ကိ စၥ ေတြ ကို ဆံုး ျဖတ္ ေန တာ လဲ ဆို တဲ့ သ ေဘာ မ်ိဳး ေရး လာ တယ္ ။

ေျပာ ရ မယ္ ဆို ရင္ မွန္ တဲ့ ကိ စၥ ပဲ ။ အ ခု ညီ လာ ခံ ကို အ မွန္ ဆို သာ မန္ ေအာက္ ေျခ တိုင္း ရင္း သား ေတြ ကို ကိုယ္ စား ျပဳ တဲ့ ကိုယ္ စား လွယ္ ေတြ တက္ ေရာက္ ၿပီး ေဆြး ေႏြး သင့္ တာ ။ အ နည္း ဆံုး လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္ စား လွယ္ မ ဟုတ္ ေတာင္ ေဒ သ က ေ႐ြး ခ်ယ္ ေပး လိုက္ တဲ့ ကိုယ္ စား လွယ္ ေတြ ပဲ ျဖစ္ သင့္ တယ္ ။ လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ စစ္ ျဖစ္ ရင္ ထြက္ ေျပး ရ တာ က အဲ့ ဒီ လူ ေတြ ပါ ။

* * အ ခု ခြဲ မ ထြက္ ရ ဆို တဲ့ အ ဆို ကို သာ မန္ ျပည္ သူ တိုင္း ရင္း သား ေတြ က စ ေတာင္း ဆို ခဲ့ တာ ။

" ျပည္ ေထာင္ စု က ခြဲ မ ထြက္ ရ ဆို တဲ့ စာ သား က တပ္ မ ေတာ္ က တင္ သြင္း လာ တဲ့ စာ သား ထဲ မွာ မ ပါ ဘူး ။ အ မ်ိဳး သား အ ဆင့္ နိုင္ ငံ ေရး ေဆြး ေႏြး ပြဲ ကို ေျခာက္ ေန ရာ မွာ လုပ္ တာ ေလး ေန ရာ က အဲ့ ဒီ အ ခ်က္ ပါ လာ တယ္ ။ ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ အ ေန နဲ႔ ခ်န္ ထား လို႔ မ ရ ဘူး မ ႀကိဳက္ ေသာ္ လည္း အ မွန္ တ ရား ကို သ တၱိ ရွိ ရွိ ရင္ ဆိုင္ ၿပီး ေတာ့ ဒါ ကို တင္ လာ တာ ျဖစ္ တယ္ " လို႔ ေဒါက္ တာ ဆ လိုင္း လ်န္ မႈန္း က ေျပာ ခဲ့ တယ္ ။

ပ အိုဝ္း ၊ ရွမ္း ၊ တ န သၤာ ရီ နဲ႔ ပဲ ခူး တို႔ ေလး ေန ရာ က တင္ ျပ လာ တာ ။

ဒါ ကို တစ္ ခ်ိဳ႕ ေတြ က ဘယ္ သူ က မွ အ ခြင့္ မ ေပး ပဲ ျပည္ နယ္ သား ေတြ ကိုယ္ စား ေဆြး ေႏြး ဆံုး ျဖတ္ ေန ၾက တယ္ ။ စစ္ ျဖစ္ ရင္ ထြက္ ေျပး ေန ရ တဲ့ ၊ မိုင္း နင္း မိ ရင္ ေျခ ျပတ္ လက္ ျပတ္ ျဖစ္ ရ တဲ့ ၊ နယ္ ေက်ာ္ မိ ရင္ အ နွိပ္ စက္ ခံ ရ တဲ့ ျပည္ နယ္ သား ေတြ လက္ ခံ ၾက ပါ လို႔ လား လို႔ ေမး ၾကည့္ ခ်င္ တယ္ ။

တစ္ ခ်ိဳ႕ လက္ နက္ ကိုင္ အ ဖြဲ႕ ေတြ က စိတ္ ဆိုး တယ္ မ တက္ ဘူး ဆို တာ ေတာင္ လုပ္ ၾက ေသး တယ္ ။

တ ကယ္ ေတာ့ လက္ နက္ ကိုင္ ထား လို႔ ေခါင္း ေဆာင္ ေန ရာ ယူ ထား ၾက သ လို ျဖစ္ ေန ပါ တယ္ ။ ဒီ လို အ ေျခ အ ေန က အ ရင္ စစ္ အ စိုး ရ လက္ ထက္ မွာ သင့္ ေလ်ာ္ ေပ မယ့္ အ ခု ဒီ မို က ေရ စီ အ စိုး ရ လက္ ထက္ မွာ မ သင့္ ေတာ့ ဘူး ။

သာ မန္ ျပည္ သူ ေတြ က ၿငိမ္း ခ်မ္း ခ်င္ လွ ၿပီ ။ ခြဲ မ ထြက္ ခ်င္ ၾက ဘူး ။ တစ္ ေန ရာ နဲ႔ တစ္ ေန ရာ ကို ေအး ေအး လူ လူ သြား လာ ၿပီး စီး ပြား ရွာ ခ်င္ ေန ၾက တယ္ ။ ဒါ ေပ မဲ့ လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ ေၾကာင့္ နယ္ မ ေက်ာ္ ရဲ ၾက တာ နဲ႔ ၊ ည မ ထြက္ ရဲ ၾက တာ နဲ႔ အ ခြင့္ အ ေရး ေတြ ဆံုး ရံႈး ေန ၾက ရ ပါ တယ္ ။

လက္ နက္ ကိုင္ မ ဟုတ္ တဲ့ သာ မန္ ေအး ခ်မ္း ခ်င္ တဲ့ ျပည္ သူ ကိုယ္ စား လွယ္ ေတြ သာ ဆို ရင္ ခြဲ မ ထြက္ ပါ နဲ႔ ဆို တဲ့ ကိ စၥ ကို မ ထြက္ ပါ ဘူး ေျပာ မ လား ၊ မ ေဆြး ေႏြး ပါ နဲ႔ ေျပာ မ လား လို႔ သိ ခ်င္ လွ တယ္ ။ ေအး ခ်မ္း လို႔ ေဒ သ ဖြံ႕ ၿဖိဳး ေရး လုပ္ ေန မွာ နဲ႔ စစ္ ေျပး ရ ၿပီး ဆက္ ေၾကး ေပး ရ မယ့္ ကိ စၥ ဘယ္ အ ရာ ကို ေ႐ြး မွာ လဲ သိ ခ်င္ မိ တယ္ ။

အ ခု အဲ့ ဒီ ကိ စၥ တစ္ ခု မ ေဆြး ေႏြး ျဖစ္ ပဲ ရပ္ သြား ေတာ့ ေနာက္ ဆက္ ေဆြး ေႏြး ရ မယ့္ ကိုယ္ ပိုင္ ျပ ဌာန္း ပိုင္ ခြင့္ တို႔ ဆို တဲ့ အ ဆင့္ ကို မ ေရာက္ လာ ရ ေတာ့ ဘူး ေပါ့ ။

ဘယ္ သူ ေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္ ရ သ လဲ ဆို တာ ကို ျမင္ နိုင္ ပါ တယ္ ။

( ဆက္ ပါ အံုး မယ္ )

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၃၀ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၇

                                              မိုး တင့္ ေဆြ
                                            ၃၁ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၇
                                                 ဗု ဒၶ ဟူး ။
Photo in google

No comments:

Post a Comment