Latest News

Tuesday, May 16, 2017

ေကာလာဟလဒဏ္ မၾကာခဏ ပစ္မွတ္ထားခံရေသာ ဘဏ္မ်ား

ေကာလာဟလဒဏ္ မၾကာခဏ ပစ္မွတ္ထားခံရေသာ ဘဏ္မ်ား

ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေကာလာဟလျဖန္႔ေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္သာမက အျခားေသာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ပူးေပါင္းထိန္း ခ်ဳပ္ေပးရန္လိုသည္ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းအႀကံေပး ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

 ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ပဲ့ကိုင္ေနသည့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကို အခက္အခဲျဖစ္ေစရန္ ႏွစ္စဥ္ေကာလာဟလသတင္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္္ေလ့ရွိသည္။ စစ္အစိုးရ၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၊ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရလက္ထက္အထိ ဘဏ္မ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေစရန္ ေကာလာဟလမ်ားကို မၾကာခဏ ထုတ္လႊင့္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၀၃ က ဆိုးရြားသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာလာဟလထြက္ လာလွ်င္ ခဲမွန္ခဲ့ဖူးေသာစာကဲ့သုိ႔ ျပည္သူမ်ားက ပို၍စိုးရိမ္တတ္သည္။

 ေကာလာဟလသတင္း တစ္ခုထြက္လာလွ်င္ လူအမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈက ဘဏ္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီး ျဖစ္လာသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးတြင္ အဓိကအခန္းက႑၌ ပါ၀င္ေနၿပီး ဘဏ္တစ္ဘဏ္ၿပိဳလဲပါက အျခားေသာ ဘဏ္မ်ားကိုပါ ဆက္စပ္ၿပီး အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစၿပီး ႏုိင္ငံစီးပြားေရးကိုလည္း ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္သျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္သူအခ်ဳိ႕က ေကာလာဟလသတင္းမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။

 ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာလာဟလသတင္းမ်ား လူမႈကြန္ရက္တြင္ စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ ေမလ ၃ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကလည္း သူ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ‘‘မည္သည့္ဘဏ္တြင္မဆို အပ္ႏွံထားေသာ ေငြမ်ားဆံုး႐ႈံးရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ဗဟိုဘဏ္မွ တာ၀န္ယူစိစစ္ၾကပ္မတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စိတ္ေမာလူေမာျဖစ္ၿပီး ဒီလ အတိုးမရဖို႔သာ အဖတ္တင္မည္ျဖစ္၍ စိတ္ခ်လက္ခ် အိမ္မွာသာေနလိုက္ပါဟု အသိေပးအပ္ပါသည္’’ဟု အာမခံခ်က္ကို ေဖာ္ျပသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရဘဏ္ငါးခု၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂၄ ခု၊ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၁,၄၈၂ ခု၊ ပုဂၢလိကေငြေရးေၾကးေရးကုမၸဏီ ၁၆ ခု၊ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ ၁၃ ခု၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ုံး ၄၅ ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေရးေၾကးေရးကုမၸဏီ ႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ ေသးငယ္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကလည္းနည္းပါးျခင္း ေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ အစိုးရက ၾကား၀င္ထိန္းႏိုင္သည့္ ေျခႏိုင္လက္ႏိုင္အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။ ‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘဏ္ေတြက အလြယ္တကူနဲ႔ မၿပိဳလဲႏိုင္ပါဘူး။ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းမႈေတြနဲ႔ အာမခံခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါ တယ္’’ဟု အၿငိမ္းစားျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသည္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ၊ ဘဏ္အေဆာက္အအံုတို႔ကဲ့သို႔ မ်က္ျမင္ခိုင္မာမႈမ်ားအျပင္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခိုင္မာမႈ၊ ဗဟိုဘဏ္၏ ေစာင့္ၾကည့္ေနမႈႏွင့္ ဘဏ္မ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ အေလးထားမႈစေသာ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ခိုင္မာမႈမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း အထက္ ပါပုဂၢိဳလ္က ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္ကိုင္လိုသူသည္ အနည္းဆံုးမတည္ရင္းႏွီးေငြက်ပ္ ၂၀ ဘီလီယံရွိမွသာ ဗဟိုဘဏ္က ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ခ်ထားေပးသည္။ အဆိုပါ မ,တည္ရင္းႏွီးေငြသည္ ဘဏ္လုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအပ္ႏွံေငြမ်ားထည့္ေပါင္း၍ မရေၾကာင္း ဦးရဲမင္းဦးက ရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ ဘဏ္အေဆာက္အအံု၀ယ္ယူငွားရမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မတည္ရင္းႏွီးေငြမွသာ ထုတ္ယူသံုးစြဲရၿပီး အမ်ားျပည္သူအပ္ေငြမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္က အသံုးျပဳခြင့္မေပးထားေၾကာင္း၊ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသည္ အ ေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ငွားရမ္းမႈထက္ အပိုင္၀ယ္ယူျခင္းသာ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ ေန ရာအေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျပဳလုပ္ မရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ေန ရာအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ဘဏ္ ႏွင့္ ေငြေၾကးအပ္ႏွံထားသူမ်ားအ ၾကား ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့သြားႏိုင္ သည္ကို ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း ေၾကာင့္ ဘဏ္အေဆာက္အအံုကို အပိုင္၀ယ္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘဏ္တစ္ဘဏ္၏ မ်က္ျမင္ခိုင္မာမႈသည္ မ,တည္ရင္းႏွီးေငြေၾကး၊ ဘဏ္အေဆာက္အအံု တန္ဖိုးစသည္တို႔ ျဖစ္သည္ဟု ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတိက်ေသခ်ာဆံုးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈကလည္း ေန႔စဥ္ရွိေနေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ပုဂၢလိ ကဘဏ္မ်ားသည္ ယခင္က တစ္ေန႔တာေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္စာရင္းကို ညေနဘဏ္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ ေန႔စဥ္တင္ျပရသည္။ ယခုအခါ ထိုအခ်က္ကို အနည္း ငယ္ေျဖေလွ်ာ့လိုက္ေသာ္လည္း တစ္ေန႔တာေငြစာရင္းကို ေနာက္တစ္ရက္နံနက္တြင္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ တင္ျပရသည္။

ဘဏ္မ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ခိုင္မာေစရန္ သီးသန္႔ေငြသားအခ်ဳိး၊ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈအခ်ဳိး၊ ေခ်းေငြႏွင့္အပ္ေငြအခ်ဳိး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ေန႔စဥ္ေငြေၾကးစာရင္းမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္ကရယူ ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခု၏ ေငြသြင္းေငြထုတ္ယူမႈအေျခအေနကို အေသးစိတ္သိရွိေနရၿပီး အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ခုျဖစ္လာပါက အလြယ္တကူ၀င္ေရာက္ကူညီေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၀၃ က ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ဘဏ္အက်ပ္အတည္း သင္ခန္းစာေၾကာင့္ ယခုေနာက္ပိုင္းအစိုးရမ်ားသည္ ဘဏ္မ်ား အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာႀကံဳေတြ႕ပါက ကူညီထိန္းေပးရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ၎တို႔က သံုးသပ္သည္။ ၂၀၀၃ က ဘဏ္မဟုတ္သည့္ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားစြာေပးၿပီး စုေငြလက္ခံေသာ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား ၿပိဳလဲမႈမွစတင္ခဲ့၍ ထိုအက်ပ္အတည္းက ဘဏ္မ်ားအထိ ႐ိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး ဘဏ္အခ်ဳိ႕ ၿပိဳလဲမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၃ ဘဏ္မ်ားအက်ပ္အတည္းႀကံဳေတြ႕ခ်ိန္က ဗဟိုဘဏ္က စီမံခန္႔ခြဲမႈကို လႊဲေျပာင္းယူၿပီးေနာက္ အရစ္က်ေငြထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေငြျပန္လည္ထုတ္ေပးရန္အတြက္လည္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုအက်ပ္အတည္းမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုဘဏ္က စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တင္းက်ပ္ခဲ့ သည္။ လက္ရွိဘဏ္အက်ပ္အ တည္းမ်ားႀကံဳေတြ႕ပါကလည္း ဗဟိုဘဏ္က ၾကား၀င္ထိန္းၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ ကြၽမ္း က်င္ပညာရွင္မ်ားက အက်ပ္အ တည္းေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ ဘဏ္ ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုလႊဲယူ၍ ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္သည္ဟု ဦးရဲမင္းဦးက ရွင္းျပသည္။

ဘဏ္တစ္ခုၿပိဳလဲပါက အ ျခားဘဏ္မ်ားတြင္လည္း အခက္ အခဲမ်ားစြာျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံစီးပြား ေရးကိုမ်ားစြာ က်ဆင္းမႈ အခက္အခဲရွိသည္ကို အစိုးရသိရွိေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ား က ေျပာသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက အပ္ ေငြ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဗဟိုဘဏ္သို႔ ေပးထားရသည္။ ထို႔အျပင္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒအရ ဘဏ္တစ္ခုသည္ ႏွစ္စဥ္အသားတင္အျမတ္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အေထြေထြ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြအျဖစ္ထားရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ ပမာဏတူညီသည္အထိထားရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အိမ္ၿခံေျမမ်ားအေပါင္ထား၍ ေငြေခ်းရာတြင္လည္း ဘဏ္မ်ားက Forece Sale Value အတင္းအက်ပ္ေရာင္းေစ်း အတင္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာထုတ္ေခ်းရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေခ်းရာတြင္လည္း လက္ရွိေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းကို ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်သည္။ ထိုေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ တန္ဖိုးေပၚမွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာထုတ္ေခ်းျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္ (သို႔မဟုတ္) ၿခံေျမကို ဘဏ္တြင္ အေပါင္ထားမည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာဘဏ္မွ တန္ဖိုးျဖတ္သူ (ရာျဖတ္)က အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမလက္ရွိေပါက္ေစ်း၏ တစ္၀က္ေအာက္ကို တန္ဖိုးသတ္မွတ္သည္။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္သည္ မူလတန္ဖိုးထက္ တစ္၀က္ေအာက္နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အတင္းအက်ပ္ေရာင္းေစ်း (Force Sale Value)ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက သတ္မွတ္ၾကသည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမတို႔ကို မူလေပါက္ေစ်းထက္ တစ္၀က္ေအာက္ေလွ်ာ့၍ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ရျခင္းသည္ ေခ်းေငြရယူသူျပန္လည္မ ဆပ္ႏုိင္ပါက ေလလံတင္ၿပီး အလြယ္တကူေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုမွ ဦးေဆာင္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိ ကဘဏ္မ်ား၏ ခိုင္မာမႈသည္ အာမခံႏိုင္သည့္အဆင့္တြင္ရွိေနသည္ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။

‘‘ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြက ေသးေပမယ့္ ဗဟိုဘဏ္ေအာက္မွာဆိုေတာ့ သိပ္ၿပီးစိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး။ စိတ္ခ်ရတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာလာဟလသတင္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္တိုက္ခိုက္ေနသည္။ အစိုးရအဆက္ဆက္တိုက္ခိုက္မႈက စီးပြားေရးအခက္အခဲျဖစ္ေစရန္ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment