Latest News

Sunday, February 12, 2017

"ၿပည္ေထာင္စုေန႔သတ္မွတ္ပံု ( ပင္လံုစာခ်ဳပ္ သမိုင္း )"

"ၿပည္ေထာင္စုေန႔သတ္မွတ္ပံု ( ပင္လံုစာခ်ဳပ္ သမိုင္း )"


ဒီေန႔ဟာ ေတာင္တန္းႏွင့္ ျပည္မ ပူးေပါင္းျပီး ``ပင္လံု
စာခ်ဳပ္´´ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ျပည့္တဲ့ေန႔  ၿပည္ေထာင္စုေန႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္တို႔က ကိုလိုနီတို႔ရဲ႕ထံုးစံအတုိင္းပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (Divide and Rule) နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္
သည္။ ေနာက္ဆံုးမျဖစ္မေန လြတ္လပ္ေရးေပးရမည့္ အေျခအေနေရာက္သည့္အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေတာင္တန္း၊ ျပည္မခြဲျခားၿပီး ျပည္မကိုသာလြတ္လပ္ေရး
ေပးခ်င္သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သာ မရွိခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ႏိုင္ငံသည္ ေတာင္တန္းႏွင့္ျပည္မဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းကြဲသြားမည္
ျဖစ္သည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဘာလို႔လိုအပ္တာလဲ
****************************
ဒုတိယကမၻာစစ္မျဖစ္မီက အဂၤလိပ္အစုိးရက ျပည္မကို ၁၉၃၅-ခုႏွစ္ ဗမာႏိုင္ငံအစိုးရအက္ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေတာင္တန္းေဒသကိုေတာ့ ဘုရင္ခံကတုိက္ရိုက္
အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ စစ္ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္၏ စကၠဴျဖဴစာတမ္း (Burma Statement
of Policy by H.M.G, 1945) အရ ေတာင္တန္းေဒသ
ကို စစ္မျဖစ္မီကအတိုင္း ဘုရင္ခံ၏လက္ေအာက္ ခံ
အျဖစ္ထားရွိကာ ေတာင္တန္းေဒသက ျပည္မႏွင့္ပူးေပါင္း
လိုသည္ဟု ေတာင္းဆိုသည့္အခ်ိန္အထိ ဘုရင္ခံကသာ
အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုအခါ ျပည္မႏွင့္ေတာင္တန္း
ေဒသ တစ္ၿပိဳင္နက္လြတ္လပ္ေရးရယူဖို႔အတြက္ ပင္လံု
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။

ပထမပင္လံုအစည္းအေဝး
*************************
ပထမ ပင္လံုအစည္းအေဝး ပထမပင္လံု အစည္းအေ၀း
ကို ၁၉၄၆ ခုႏႇစ္ မတ္လ ၁ မႇ ၁၂ အထိက်င္းပခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရခိုင္ဖက္တြင္အေရးကိစၥရွိေန၍
ဖဆပလ ကိုယ္စားလႇယ္အျဖစ္ သခင္ႏု၊ ဦးဘဂ်မ္းႏႇင့္
မန္းဘခိုင္တို႔က တက္ေရာက္သည္။သို႔ေသာ္ ထုိညီလာခံ
တြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ် မခ်ႏိုင္ခဲ့ဘဲ ေဆြးေႏြးရံု အျမင္ခ်င္းဖယ္လွယ္ရံုသာရွိခဲ့သည္။ ထိုပထမ
ပင္လံု အစည္းအေဝးသည္ေဆြးေႏြးပြဲသက္သက္သာ
ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဘာေၾကာင့္ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ရတာလဲ
********************************
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး
အတြက္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာျပည္
ကို လြတ္လပ္ေရးေပးလွ်င္ ရွမ္းျပည္နယ္အပါအဝင္ ေတာင္တန္းေဒသေတြကိုပါ လြတ္လပ္ေရးေပးဖို႔ေတာင္းဆို
သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားက မိုင္းရယ္တြင္ စည္းေဝးၿပီး အဂၤလိပ္အစိုးရထံ ေၾကးနန္းပို႔လိုက္သည္။ “ေအာင္ဆန္းဟာ ငါတို႔ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္။ ရွမ္းျပည္
အတြက္ ဘာမွေျပာခြင့္မရွိ၊ ရွမ္းျပည္ကိစၥေဆြးေႏြး
လိုလွ်င္ ငါတုိ႔ကိုဖိတ္ပါ။” ဟူ၍ ေၾကးနန္းပို႔လုိက္သည္။
သုိ႔ေသာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုေထာက္ခံေသာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္
မ်ား ေတာင္ႀကီးနွင့္တကြ နီးစပ္ရာလက္လွမ္းမီရာ ျမိဳ႕
အခ်ိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပၾကၿပီး ေထာက္ခံေၾကာင္းေၾကးနန္း
ျပန္႔ပို႔သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံသူႏွင့္
ကန္႔ကြက္သူဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးေပၚလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်နန္ရင္းဝန္ အက္တလီ က “မၾကာမီက်င္းပမည့္ ပင္လံုအစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေတာင္တန္း
ေဒသကုိယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးၾကပါ။ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆြေႏြးညွိႏိႈင္း၍ ရရွိလာေသာသေဘာတူညီခ်က္ကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရက လက္ခံပါမည္” ဟုသေဘာတူလုိက္
သည္။

ဒုတိယ ပင္လံုအစည္းအေဝး
**************************
ဒုတိယပင္လံုအစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပါဝင္ေသာ
ျပည္မမွအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသအသီးသီးမွ ေစာ္ဘြား
ႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား အျပန္ျပန္အလွန္လွန္
ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး စပ္ေရႊသုိက္
ကအခ်က္သံုးခ်က္က္ို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေတာင္းဆိုသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၍မရ၊ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရပ္လုိက္ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ရန္ကုန္ကိုျပန္ရန္အတြက္ ေလယာဥ္ကိုပင္
စီစဥ္ခိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ပင္လံုရြာကေလးလည္း လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားသည္။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္ဆံုး
မွာေတာ့ အားလံုးညိွႏႈိင္းလို႔ရသြားၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္
ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာေန႔ကို ျပည္ေထာင္စုေန႔
အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္မွတရားဝင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၁၉၄၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပင္လံုသေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ ၂၂ ဦး လက္မႇတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ပင္လံု
စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မႇတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္(၂၃)
ဦးမႇာ-

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (ျမန္မာျပည္ေခါင္းေဆာင္)
စ၀္ခြန္ပန္းစိန္ (ေတာင္ပိုင္းေစာ္ဘြား)
စ၀္ေရႊသိုက္ (ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား)
စ၀္ဟုန္ဖ (ေျမာက္ပိုင္းသိႏၷီေစာ္ဘြား)
စ၀္ႏြံ (လဲခ်ားေစာ္ဘြား)
စ၀္စံထြန္း (မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား)
ခြန္ဖုန္း (ေျမာက္ပိုင္းသိႏၷီ လူထုကိုယ္စားလႇယ္)
စ၀္ထြန္းေအး (သာမိုင္းခမ္းေစာ္ဘြား)
ဦးတင္ေအး (ေတာင္ႀကီးလူထုကိုယ္စားလႇယ္)
ဦးၾကာပု (သီေပါလူထုကိုယ္စားလႇယ္)
စ၀္ယိင္ဖ (သီေပါလူထုကိုယ္စားလႇယ္)
ဆမားဒူ၀ါဆင္၀ါေနာင္ (ျမစ္ႀကီးနားကခ်င္ကိုယ္စား လႇယ္)
ဒူ၀ါေဇာ္ရစ္ (ျမစ္ႀကီးနားကခ်င္ကိုယ္စားလႇယ္)
ဦးခြန္ထီး (ပင္လံုလူထုကိုယ္စားလႇယ္)
ဦးထြန္းျမင္႕ (ေမာက္မယ္လူထုကိုယ္စားလႇယ္)
ဦးခြန္ေစာ (ပင္းတယလူထုကိုယ္စားလႇယ္)
ဦးျဖဴ (ဆီဆိုင္ေစာ္ဘြားကိုယ္စားလႇယ္)
ဦးဒိန္ရတန္ (ဗန္းေမာ္ကခ်င္ကိုယ္စားလႇယ္)
ဒူ၀ါးေဇာ္လြန္း (ဗန္းေမာ္ကခ်င္ကိုယ္စားလႇယ္)
ဦးလဘန္းဂေရာင္ (ဗန္းေမာ္ကခ်င္ကိုယ္စားလႇယ္)
ဦးလူမုန္း (ဖလမ္းခ်င္းကိုယ္စားလႇယ္)
ဦးေသာင္ဇာခုတ္ (တီးတိန္ခ်င္းကိုယ္စားလႇယ္)
ဦးကီယိုမာန္ (ဟားခါးခ်င္းကိုယ္စားလႇယ္) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
-
ကိုးကား။ ငါတို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ(ဦးပုေလး)၊ ပင္လံုစစ္တမ္း(ဦးအုန္းေဖ)၊ ကိုယ္ေတြ႔ပင္လံု (ဦးေဖခင္)

မင္းသုခ (အခရာ)
AMM
Credit

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post