Latest News

Thursday, February 16, 2017

ေနတိုးက ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္မ်ား မတိုးျမႇင့္လွ်င္ ေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု အေမရိကန္ သတိေပး

ေနတိုးက ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္မ်ား မတိုးျမႇင့္လွ်င္ ေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု အေမရိကန္ သတိေပးအတၱလႏိၲတ္ျဖတ္ေက်ာ္ မဟာမိတ္အဖဲြ႕ (ေနတိုး) အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎င္းတို႔ ၏ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္မ်ား တုိးျမႇင့္ ရန္ ကတိက၀တ္မ်ားအား မျပည့္မီပါက အ ေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔အစုိးရသည္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဂ်ိမ္းစ္မား တစ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ တဲ့တိုး သတိေပးခဲ့သည္။ ေနတိုးအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ႏုိင္ငံ ဂ်ီဒီပီ၏ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းထက္မနည္း သံုးစဲြ သင့္ေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္က ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ တုိက္ တြန္းလာခဲ့ၿပီးေနာက္ မားတစ္က ယင္းကဲ့သို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတင္းစကား ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေရွ႕ဥေရာပတြင္ ႐ုရွား၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို စိုးရိမ္ေနရၿပီးျဖစ္ေသာ ေနတိုးအဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားအား အေမရိကန္၏ ကူညီမႈသည္ ၎တို႔က ကာကြယ္ေရးအတြက္ မည္မွ်သံုးစဲြ ခဲ့မႈအေပၚ မူတည္ေနေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ယင္းကဲ့သုိ႔ ဖိအား ထပ္မံ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေနတိုးအႀကီးအကဲ ယန္းစေတာ့တင္ဘာ့ဂ္က မားတစ္၏စကားမ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မေျမာက္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးအား မွ်တစြာ ဆက္ခံမႈ ၏အေရးပါမႈကို ေဖာ္ျပသည့္ ျပတ္သားေသာ သတင္းစကားတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေနတိုး မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ထည့္၀င္ရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္းလည္း စေတာ့တင္ဘာ့ဂ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လတ္တေလာတြင္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ အက္စ္တိုးနီးယား၊ ဂရိႏွင့္ ပုိလန္တို႔သည္သာ ဂ်ီဒီပီ၏ႏွစ္ရာခိုင္ႏ႕န္းထက္မနည္း သံုးစဲြရမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီ သို႔မဟုတ္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ႐ိုင္းမီးယားအား ႐ုရွားက သိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနတိုးအဖဲြ႕သည္ စစ္ေအးေခတ္ေနာက္ပိုင္း အႀကီးမားဆံုး အင္အားတုိးခ်ဲ႕မႈအျဖစ္ ဥေရာပအေရွ႕ ပုိင္းတစ္လႊားတြင္ အင္အားခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကစဥ္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ တုိးျမႇင့္ထည့္၀င္ၾကရန္ အေမရိကန္က သတိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနတိုး အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္စုစုေပါင္းသည္ ေဒၚလာ ၈၉၂ ဘီလ်ံ (ယူ႐ို ၈၄၂ ဘီလ်ံ) ရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၏ ကာကြယ္ေရး အသံုးစ ရိတ္သည္ ေဒၚလာ ၆၄၁ ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္။ ႐ုရွား၏ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၆၆ ဘီလ်ံအထိ တုိးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း စေတာ့ဟုမ္းရွိ SIPRI အင္စတီက်ဴ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

႐ုရွားသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈအေၾကာင္းကို ရာထူး မထမ္းေဆာင္မီ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ ထရန္႔အစိုးရ၏ လံုျခံဳေရးအၾကံေပး မုိက္ကယ္ဖလင္း ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့ရသည့္ ကိစၥသည္ ေနတိုးမဟာမိတ္အဖဲြ႕အတြက္ စိုးရိမ္စရာ တစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း မားတစ္ႏွင့္ စေတာ့တင္ဘာ့ဂ္က အခိုင္အမာေျပာၾကားခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ထရန္႔၏မဲဆြယ္အဖဲြ႕မွတာ ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေမာ္စကိုတို႔အၾကား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင့္ ေနတုိးအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဘာရက္အိုဘားမား အစုိးရလက္ထက္တြင္ ေနတိုးသည္ ပိုလန္ႏွင့္ ေဘာ္လ္တစ္ႏိုင္ငံသံုးႏုိင္ငံတို႔သုိ႔  ႏုိင္ငံစံု တပ္ရင္းေလးရင္း ေစလႊတ္သြားရန္ သေဘာတူထားသည္။ ထို႔ျပင္ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားကဲ့သို႔ ပဋိပကၡၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေထာက္လွမ္းေရး အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အီတလီႏုိင္ငံ ေနပယ္ၿမိဳ႕တြင္ ၀န္ထမ္း ၁၀၀ ရွိမည့္ ေနတိုး ပူးတဲြ ကြပ္ကဲတပ္ကို မၾကာမီ ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စေတာ့တင္ဘာ့ဂ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


Ref: AFPEleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Blog Archive