Latest News

Wednesday, February 8, 2017

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ၏ ပထမဆံုးဘတ္ဂ်က္

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ၏ ပထမဆံုးဘတ္ဂ်က္


ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ ယခင္ကထက္ပိုမ်ားလာ

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုး အရပ္သားအစိုးရကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲထားေသာ ဘတ္ဂ်က္သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။


လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းထား သည့္ လာမည့္ႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ ၂၀၁၇-၁၈ တြင္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသက္ တမ္း ဒုတိယႏွစ္အတြင္း သံုးစြဲမည့္ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားပါဝင္ၿပီး ယခင္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခား နားမႈမ်ားရွိသည္။

လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ ေတာ္သုိ႔ မတင္ျပမီ သမၼတေခါင္း ေဆာင္ေသာ ဘ႑ာေရးေကာ္မ ရွင္အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို အစိုး ရအဖြဲ႕က ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သမၼတဦးထင္ ေက်ာ္က ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြ မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲသုံးစြဲ ၾကရာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံျခားသုံးေငြျဖစ္ေစ ေလလြင့္ ယုိဖိတ္မႈမရွိေစရန္ သတိျပဳေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

သုံးစြဲေငြမ်ားကို ဥပေဒစည္း မ်ည္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ရန္ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာျဖင့္ သုံးစြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈမ်ား ကို သုံးလပတ္အလုိက္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု
အစည္းအေ၀းတြင္သမၼတက ေျပာ သည္။

ထုိ႔အျပင္ လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ တြင္ ယခုႏွစ္အတုိင္း ႏုိင္ငံစီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ အစုိးရအဖြဲ႕အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဓိကရေငြတစ္ခု
ျဖစ္သည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တင္ပုိ႔မႈမွရေငြ သည္ ကမၻာ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေစ်း ႏႈန္းအေျခအေနေၾကာင့္ က်ဆင္း ျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္မႈတင္ပုိ႔မႈကို ေလ်ာ့ခ်သည့္အတြက္ ရေငြက် ဆင္းျခင္း၊ သတၱဳက႑လုပ္ကြက္ မ်ားကို
ျပန္လည္စိစစ္ခြင့္ျပဳသြား ရန္ စိစစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရေငြက် ဆင္းျခင္းတုိ႔ကို စိတ္ေခၚမႈမ်ားအ ျဖစ္ ဥပမာေပးခဲ့သည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ တြင္ နိမ့္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံ၏ပညာ ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑မ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ပိုက္ဆံပိုသံုးထား သည္။

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑ႏွစ္ခုတို႔၌ သံုးစြဲမည့္ပမာဏ သည္ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုလံုး အသံုး စရိတ္၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး  ယင္းပမာဏသည္ ယခင္ကာလ မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အျမင့္ဆံုး သံုးစြဲျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘လာမယ့္ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားအရ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝေပးမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑၊ ပညာ ေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑အ သံုးစရိတ္မ်ားကို ဦးစားေပး
ထားပါတယ္’’ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္အစ တြင္ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ႏွစ္ခုေပါင္းသည္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ စတင္ရွိခဲ့ရာမွ တျဖည္းျဖည္း တိုးျမႇင့္သံုးစြဲလာခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အစိုးရေရးဆြဲေသာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပညာေရး အတြက္ ၈ ဒသမ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားအ တြက္ ၅ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း သံုးစြဲရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းထားသည္။

အစိုးရက ပညာေရးႏွင့္က်န္း မာေရးက႑တို႔တြင္ ပိုက္ဆံပိုသံုး လာျခင္းသည္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔လိုအပ္ေန ေသာ စာသင္ေဆာင္မ်ား၊ ေဆး႐ံု မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္အတြင္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္ လုပ္ေရး အတြက္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ တင္ျပေတာင္းခံထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကား သည္။

‘‘ဥပဓိ႐ုပ္မေကာင္းေတာ့လို႔ ျပင္ဆင္ရမယ့္ စာသင္ေက်ာင္း ေတြက ရွိေနၾကတယ္။ အဲဒါေတြ ျပင္ဖို႔ရယ္၊ ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေကာင္းေကာင္းမ ရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေဆး႐ံုေတြ ေဆာက္ေပးဖို႔ ရွိတယ္။
ေဝးလံေခါင္ဖ်ားက ေနေရးထုိင္ေရးအဆင္မေျပတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအ တြက္ အိမ္ရာေတြ ေဆာက္ေပးဖို႔ ရွိတယ္’’ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာသည္။

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အတြက္ ေငြပိုသံုးလာသည္ဆို ေသာ္လည္း အဆိုပါဌာနႏွစ္ခု သည္ ဘတ္ဂ်က္အမ်ားဆံုးသံုးစြဲ သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနစာရင္းတြင္မူ မပါဝင္ေသးေပ။

ဝန္ႀကီးဌာန ၂၀ ေက်ာ္ရွိ သည့္အနက္ ဘတ္ဂ်က္အမ်ားဆံုး သံုးစြဲသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ေနာက္တြင္ တတိယအမ်ားဆံုးအျဖစ္
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရွိေနသည္။

‘‘ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ကေတာ့ တိုးလာပါ တယ္။ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ ကေတာ့ ယခင္ႏွစ္ေတြကထက္ နည္းနည္းေလ်ာ့လာတယ္။ ဒါက ဒီဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ထူးျခားခ်က္တစ္ခု ပဲ’’ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက ဆို သည္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အသံုးစရိတ္သည္ လာမည့္ ဘတ္ ဂ်က္တစ္ခုလံုးအသံုးစရိတ္၏ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းပမာဏ သည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားက႑ႏွစ္ရပ္ အသံုးစ ရိတ္စုစုေပါင္းပမာဏႏွင့္ ညီမွ်ေန သည္။

သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဘတ္ဂ်က္တင္ျပစဥ္က ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ ႏြယ္က အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ယ ခင္ႏွစ္ထက္ ေလွ်ာ့ခ်ေတာင္းခံ ထားျခင္းျဖစ္သည္
ဟုဆိုသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာန အသံုးစရိတ္သည္ ဘတ္ ဂ်က္တစ္ခုလံုးအသံုးစရိတ္၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ ရွိကာ ယင္းအစိုးရက ေရးဆြဲေပးခဲ့ ေသာ အစိုးရသစ္ ပထမႏွစ္ဘတ္ ဂ်က္ ၂၀၁၆-၁၇ တြင္ ၁၄ ဒသမ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ ႀကီးဌာနသည္ အသံုးစရိတ္ ၀ ဒသ မ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္အ နည္းဆံုးသံုးစြဲသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ၿပီး ယင္းဌာန၏ေရွ႕တြင္ တုိင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ၀ ဒသမ ၀၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ ဒုတိယအနည္းဆံုးအျဖစ္ရွိေန သည္။ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအႏုိင္ရလာၿပီး ေနာက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကူးလူး ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ လာရသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏အသံုးစရိတ္သည္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္
တစ္ခုလံုး၏ ၀ ဒသမ ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိလာသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက အသံုးစရိတ္ မ်ား ပိုမိုသံုးစြဲလာခဲ့ေသာ္လည္း ဝင္ေငြသည္ ထူးထူးျခားျခားတိုးမ လာ၍ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကဲ့ သို႔ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ ရွိေနဆဲျဖစ္ ကာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ဘီလီယံ ေလးေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

လာမည့္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုလံုးစုစုေပါင္းအ သံုးစရိတ္သည္ က်ပ္၂၀,၈၉၆ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ရေငြသည္ က်ပ္ ၁၆,၇၆၈ ဘီလီယံ ျဖစ္ကာ လိုေငြ သည္ က်ပ္ ၄,၁၂၈ ဘီလီယံ ရွိမည္ ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြပမာဏသည္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ေနာက္ပိုင္း အ မ်ားဆံုးပမာဏျဖစ္သည္။

‘‘အဓိက စဥ္းစားရမွာက ေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီလိုေငြပမာ ဏကို ဘယ္လို ျပန္ျဖည့္ေပးမလဲ ေပါ့။ လႊတ္ေတာ္က ဒါကို ေမးခြန္း ထုတ္ၾကလိမ့္မယ္’’ဟု ဦးေအာင္ မင္းက ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕က အစိုးရ၏ရေငြေလွ်ာ့နည္း လာျခင္းသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔ရာ၌ ကမၻာ႔သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေနျခင္းႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့ခ် လုိက္၍ ဝင္ေငြထိခုိက္ေနသည့္ အ ေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း တို႔ပါဝင္ေၾကာင္း သံုးသပ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း ျပည္ပပုိ႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံႏွင့္ ႏုိင္ငံအ တြင္း တင္သြင္းမည့္ သြင္းကုန္တန္ ဖိုးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံခန္႔မွန္းထားသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြ
ပမာဏ သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီ လီယံသာရွိမည္ျဖစ္ကာ ႏွစ္စဥ္ျပသေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြ ပမာဏကို သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ် လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္ ဒုတိယႏွစ္သက္ တမ္းအတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္ ႏႈန္းကို ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေပၚရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ပ်မ္းမွ်ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကိုလည္း ၇ ဒသမ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းေၾကာင့္ ယင္းပမာဏသည္ ယခုႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းထားေသာ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၈ ဒသမ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့ နည္းျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘လာမယ့္ႏွစ္က စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္နဲ႔ တည္ၿငိမ္ ေအာင္ အစိုးရက လုပ္သြားမယ္ ဆိုတာ ဒီကိန္းဂဏန္းေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္တယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းလည္း ဒီႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့သြားႏိုင္တယ္’’ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မ တီဥကၠ႒ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ေျပာ ၾကားသည္။

အစိုးရသစ္သက္တမ္း ပထမ ႏွစ္ျဖစ္ေသာ ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံသာမက ကမၻာတစ္ဝန္း စီးပြားေရးထိုင္းမိႈင္းေနၿပီး ေငြလဲ လွယ္မႈႏႈန္းထား မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြႏွင့္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ထား ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေန မ်ိဳး ထပ္မံႀကံဳေတြ႕ရလာပါက ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ သည္။

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို အေလ အလြင့္မရွိေအာင္ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းအ ခ်က္မ်ား ညီ၊ မညီ လႊတ္ေတာ္က အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ကာ အစိုးရသစ္ ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ကို စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ သည္။

‘‘ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ မ်ားေန တာ ဘာေၾကာင့္လဲရယ္၊ ပိုက္ဆံ ေတြကို တကယ္ ထိထိေရာက္ ေရာက္သံုးရဲ႕လားဆိုတာကို စိစစ္ ၾကမွာ။ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပရမွာေပါ့’’ဟု ဦးေအာင္မင္းက ဆိုသည္။

‘ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ’ ဆို ေသာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးေႂကြး ေၾကာ္သံျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရလာခဲ့ေသာ ဒီခ်ဳပ္အရပ္ သားအစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္ တိုင္ေရးဆြဲထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းရေငြႏွင့္ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္တြင္ ပါ၀င္မႈအခ်ိဳးအစား (စာရင္းခ်ဳပ္)
7Day News Journal

No comments:

Post a Comment