Latest News

Wednesday, February 8, 2017

"သက္ငယ္မုဒိမ္းျပစ္ဒဏ္"

"သက္ငယ္မုဒိမ္းျပစ္ဒဏ္"

သက္ငယ္မုဒိမ္းအေၾကာင္းေျပာျပပါဆရာ
ယူတီေက ။ ။ ယခုတစ္ေလာမွာလႊတ္ေတာ္နဲ႔မီဒီယာေတြမွာ ဒီအေၾကာင္းေရးသားေျပာဆိုေနၾကတယ္။ ဗဟုသုတအျဖစ္တင္ျပပါမယ္။
မုဒိမ္းမႈ
လူေယာက္်ားက လူမိန္းမကိုစပ္ယွက္ (အိပ္)တယ္။ လူသားေတြေပါက္ဖြားလာတယ္။ ေက်ာက္ေခတ္မွာေတာ့ လူမိန္းမသေဘာတူတူမတူတူလူေယာက္်ားဟာအတင္းအဓမၼ အိပ္စက္တယ္။ ျပစ္မႈေဗဒအလုိအရလူသတ္မႈနဲ႕ မုဒိမ္းမႈဟာ ေရွးအက်ဆံုးရာဇ၀တ္မႈ ေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီးယေန႔တိုင္ ႏုိင္ငံတိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္းမွာဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခခံ အက်ဆံုးရာဇ၀တ္မႈ (Basic Crimes)ေတြျဖစ္တယ္။ လူသားဟာယဥ္ေက်းလာတဲ့အခါ မိမိအဖြဲ႕၊ အုပ္စုသေဘာတူထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအရလူမိန္းမနဲ႕ အိပ္စက္လာတယ္။ ကမ္းလွမ္းေျပာဆိုျခင္း၊ ေစ့စပ္ျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ လူေယာက္်ားကလူမိန္းမနဲ႔အတူအိပ္စက္ခြင့္ရလာတယ္။ လက္မထပ္ရင္လည္းလူမိန္းမရဲ႕(သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္၊သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိမွသာအတူအိပ္စက္ခြင့္ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္။ ေဒသ၊ လူအုပ္စု၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာေပၚအေျခခံၿပီးခ်မွတ္ၾကတဲ့ စည္းကမ္းေတြျဖစ္လုိ႔ ေနရာေဒသ ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာကြဲျပားရင္ ကြဲျပားသလုိေပါင္းသင္းျခင္း/အတူအိပ္စက္ျခင္း စည္းကမ္းမ်ားလည္းကြဲျပားတယ္။
ဒီစည္းကမ္းေတြကိုေနရာေဒသ၊ ႏုိင္ငံ၊ လူမ်ိဳးစုုအလုိက္ ဥပေဒအျဖစ္ ျပဌာန္းၾကတယ္။ ''ဘယ္အျပဳအမူကိုမျပဳလုပ္ရဘူး''ဆိုတဲ့ (ေရွာင္က်ဥ္ရန္စည္းကမ္း) သတ္မွတ္ၾကတယ္။ (DON'T)ဒီဥပေဒ(စည္းကမ္း) ကိုခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ရင္ ဒီလုိမ်ိဳးျပစ္ဒဏ္ (PUNISHMENT)ေပးမယ္လုိတစ္ပါတည္းေရးသားၾကတယ္။
စာေရးသူတို႔ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ဒီကာမဆိုင္ရာျပစ္မႈ (Sexual Offence)ေျမာက္ေစတဲ့
(က) ျပဳလုပ္မွဳ ACTION
(ခ) ျပဳစဥ္အေျခအေန CONDITIONS
(ဂ) အျပဳခံရသူမိန္းကေလးရဲ႕အသက္ AGE OF FEMALE
(ဃ) ကင္းလြတ္ခ်က္ EXCEPTION
(င) ျပစ္ဒဏ္ PUNISHMENT
ေတြအေၾကာင္းတင္ျပပါတယ္။
(က)ျပဳလုပ္မွဳ
''လူေယာက္်ားဟာလူမိန္းမကိုကာမစပ္ယွက္ျခင္း''တဲ့။ (Sexual Intercourse) ဒီျပဳလုပ္မႈကိုလူသားတိုင္းကမၻာဦးကအစကေန႔အထိ ျပဳလုပ္ေနၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥျပဳတုိင္း ျပစ္မႈ႕ ေျမာက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ဥပေဒကသတ္မွတ္ တားျမစ္ထားတဲ့ အေျခအေန(၅)ရပ္မွာလူေယာက္်ားဟာ လူမိန္းမကိုမစပ္ယွက္ရဘူးတဲ့။
(ခ) တားျမစ္ထားတဲ့ အေျခအေန(၅)ရပ္(CONDITIONS)
၁။ မိန္းမကအလုိမတူျခင္း against her will
၂။ မိန္းမကခြင့္မျပဳျခင္း။ without her consent
၃။ မိန္းမကခြင့္ျပဳရတာဟာသူကိုေသမွာ၊ နာမွာေၾကာက္ေအာင္(ၿခိမ္းေျခာက္)ျပဳလုိ႔ခြင့္ျပဳလုိက္ ရတာျဖစ္ျခင္း။
၄။ မိန္းမကခြင့္ျပဳလုိက္တာဟာ သူ႔ေယာက္်ားထင္လုိ႔ ခြင့္ျပဳတာျဖစ္ျခင္း။
၅။ ခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစမိန္းကေလးရဲ႕အသက္(၁၆)ႏွစ္ ေအာက္ျဖစ္ေနျခင္းတဲ့။
(ဂ) အျပဳခံရသူကေလးရဲ႕အသက္ (AGE OF WOMAN)
၁။ အသက္(၁၆)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးတဲ့မိန္းမျဖစ္ရင္ ထုိမိန္းမကသေဘာတူညီမွ/ခြင့္ျပဳမွသာအတူအိပ္စက္လုိ႔ရတယ္။ ခြင့္မျပဳရင္ မုဒိမ္းမႈပဲ။
` ၂။ (ေသမယ္၊နာမယ္)ေၾကာက္ေအာင္ျပဳခံရလုိ႔ မိန္းမကခြင့္ျပဳရတာဆိုရင္လည္း သေဘာတူ၊ ခြင့္ျပဳရာမေရာက္ဘူး။ (ၿခိမ္းေျခာက္၊ ဓါးနဲ႕ေထာက္ထားလုိ႔ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း)
၃။ ခြင့္ျပဳလိုက္တာဟာမွားယြင္းၿပီး မိမိလင္မွတ္လုိ႔ခြင့္ျပဳရင္လည္းသေဘာတူခြင့္ျပဳရာ မေရာက္ဘူး။ (အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ မိန္းမကိုသူ႔လင္လိုလို ပံုမွားရိုက္ၿပီး ၀င္အိပ္သြားတာမ်ိဳး)
၄။ မိန္းမရဲ႕အသက္ဟာ(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ေနရင္ သူရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ဟာသေဘာတူရာမေရာက္ဘူးတဲ့ ။ ဒါေၾကာင့္(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ မိန္းမကို (မိန္းမကခြင့္ျပဳျပဳ/မျပဳျပဳ)အိပ္စက္ခြင့္မရွိဘူး၊ မုဒိမ္းမႈေျမာက္တယ္တဲ့ ဘယ္အသက္အရြယ္ရွိသူျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမကခြင့္မျပဳရင္ ျဖစ္ေစ၊ ေၾကာက္လုိ႔၊ မွားယြင္းလုိ႔ခြင့္ျပဳရင္ျဖစ္ေစမုဒိမ္းမႈ ျဖစ္တယ္။ (၁၆)ႏွစ္ေအာက္ မိန္းမကိုေတာ့ လံုး၀သြားၿပီး အိပ္လုိ႔မရဘူးဆိုတာေတြရတယ္။မိ္န္းကေလးရဲ႕ အသက္ကိုယခင္(၁၄)ႏွစ္ကယခု(၁၆)ႏွစ္ အျဖစ္ျပင္ဆင္ခဲ့၏။ (၇.၁.၂၀၁၆)ေန႔မွာ ``ရာဇသတ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒ´´ ထုတ္ျပန္လုိက္တယ္။ ရာဇသတ္ႀကီးကို (၁.၅.၁၈၆၁)ေန႔မွာအဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ ျပဌာန္းသြားခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္(၆/၂၀၁၈)နဲ႕ရာဇသတ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာလည္းအဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ေရးသားျပင္ဆင္ရတယ္။ ျမန္မာဘာသာစကားတစ္လံုးမွ မပါရဘူး။ ျပင္ဆင္ခ်က္မွာပုဒ္မ(၃၁)ခုကို ျပင္ဆင္ခ့ဲတယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္
(၁) အေခၚအေ၀ၚေတြျပင္ဆင္တယ္။
(၂) တစ္သက္တစ္ကၽြန္းပို႔ဒဏ္ကိုပယ္ဖ်က္တယ္။(မပို႔ေတာ့ဘူး) တစ္သက္တစ္ကၽြန္းျပစ္ဒဏ္အစား အႏွစ္(၂၀)ေထာင္ဒဏ္ သတ္မွတ္တယ္။
(၃) ေငြဒဏ္ျပင္ဆင္တယ္။ (၁၈၈၁)ခုႏွစ္ကေငြတန္ဖိုး ျဖစ္တဲ့ေရႊတစ္က်ပ္သား(၁၀ိ)ျဖစ္လုိ႔ ေငြဒဏ္ကို(၁၀ိ+ ၂၀ိ၊ ၁၀၀၊ ၁၀၀၀ိ၊ ၂၀၀၀ိ) သတ္မွတ္ခဲ့တယ္။ အျမင့္ဆံုးေငြဒဏ္(၂၀၀၀ိ)ဟာေရႊ(၂)ပိသာရွိခဲ့တယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစၿပီးေရႊတန္ဖုိးေတြတက္၊ ေငြတန္ဖိုးကက်ဆင္းလာတယ္။ ကေန႔ဒဏ္ေငြ(၁၀၀၀ိ)ဟာရယ္စရာျဖစ္ေနလို႔ ျပင္လုိက္တယ္။ ယခင္ဒဏ္ေငြကိုအဆ(၁၀၀)သို႔မဟုတ္ ၁၀၀၀၀%တိုးျမွင့္လုိက္တယ္။ ယခင္ဒဏ္ေငြ(၁၀၀၀)ဟာကေန႔ က်ပ္(၁၀၀၀၀၀)တစ္သိန္းျဖစ္သြားတယ္။
(၄) အခန္းေခါင္းစဥ္ေတြျပင္တယ္။
(၅) လိမ္လည္မႈ (ပုဒ္မ ၄၁၇)ျပစ္ဒဏ္ကိုယခင္တစ္ႏွစ္အစား(၃)ႏွစ္ထိတိုးျမင့္လုိက္တယ္။
(၆) လူခိုးမႈ(ပုဒ္မ-၃၆၁)နဲ႔ မုဒိမ္းမႈ(ပုဒ္မ-၃၇၅)မွာပါတဲ့ မိန္းမအသက္ကိုျပင္လုိက္တယ္။
ပုဒ္မ-၃၆၁မွာ မိန္းမအသက္(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ကို (၁၈)ႏွစ္ေအာက္လုိ႔ျပင္တယ္။
ပုဒ္မ-၃၇၅ (မုဒိမ္းမႈ)မွာမိန္းမအသက္(၁၄)ႏွစ္ေအာက္အစား (၁၆)ႏွစ္ေအာက္ မိန္းမအသက္လုိ႔ျပင္တယ္။
(င)ကင္းလြတ္ခ်က္ ။ ။ ယခင္ကင္းလြတ္ခ်က္မွာ(၁၃)ႏွစ္ေအာက္မဟုတ္တဲ့/(၁၃)ႏွစ္ အထက္ မိမိမယားနဲ႕အိပ္ရင္မုဒိမ္းမႈမေျမာက္ဘူး။ အခုျပင္လုိက္ေတာ့ မိမိမယားျဖစ္ေသာ္လည္း(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ ဆိုရင္မုဒိမ္းမႈတဲ့။ လင္ကမိမိမယားအသက္(၁၅)ႏွစ္ေက်ာ္မွ အိပ္ခြင့္ရွိတယ္တဲ့ ။ (၁၅)ႏွစ္ေအာက္မိန္းကေလးကိုလင္ေပးစားလုိ႔မရေတာ့ဘူး။ လင္နဲ႔ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားျပစ္မႈေျမာက္မယ္။ သတိထားရမယ္္။
(စ)ျပစ္ဒဏ္
ပုဒ္မ ၃၇၆မွာ မုဒိမ္းမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ ျပဌာန္းထားတယ္။ (ဘယ္အသက္အရြယ္ရွိရွိ)မိန္းမအေပၚ က်ဴးလြန္ရင္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဒဏ္(ယခုေထာင္ဒဏ္အႏွစ္-၂၀)ျဖစ္ေစ၊ (၁၀)ႏွစ္ထိေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမယ့္အျပင္ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏုိင္သည္တဲ့။
တည္ဆဲျပစ္ဒဏ္ ျပဌာန္းခ်က္အရေတာ့ အသက္အရြယ္(၅ႏွစ္၊ ၁၀ႏွစ္)မိန္းကေလးငယ္ကစၿပီးအသက္(၈၀၊ ၉၀)အဖြားႀကီးအထိဘယ္အရြယ္ရွိရွိမိ္န္းမအေပၚက်ဴးလြန္ရင္ ေထာင္ဒဏ္ (အႏွစ္၂၀/၁၀)က်ႏုိင္တယ္။
``သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ´´ဆိုၿပီးကေန႔ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ျပည္သူၾကားမွာ ျပစ္ဒဏ္တိုးျမင့္ဖုိ႔ ေျပာဆိုေနၾကတာေတြ႕ ရတယ္။ အဆိုျပဳၾကတာက (၁၆)ႏွစ္အထက္ မိန္းမအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကိုေတာ့ ယခင္အတုိင္းထားတယ္။ အသက္(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ မိန္းမေပၚက်ဴးလြန္လွ်င္(သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ)ျဖစ္တယ္။ က်ဴးလြန္သူကိုေသဒဏ္/တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဒဏ္ ခ်မွတ္ဖို႔ အဆိုျပဳလာၾကတယ္။
ဒီ(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးကိုလူႏွစ္ဦးႏွင့္အထက္က ၀ိုင္းဖြဲ႕ၿပီး က်ဴးလြန္ရင္ အားလံုးကို (ေသဒဏ္) အထိတိုးျမင့္ျပစ္ဒဏ္ ခ်သင့္ေၾကာင္းေျပာဆိုလာၾကတယ္။
ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္လုိရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္နုိင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နဲ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔မွာ ``ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ´´ဆိုၿပီး (ဥၾကမ္းေကာ္)ဖြဲ႕ထားပါတယ္။ ဒီ(ဥၾကမ္းေကာ္) က (၇.၁.၂၀၁၆)ေန႔ကရာဇသတ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္းကိုအဂၤလိပ္လုိေရးဆြဲၿပီးတင္ျပလုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ျပင္ဆင္ခဲ့ပါၿပီ။ (မူရင္းကဘုိလုိေရးထားရင္ ဘုိလုိပဲေရးၿပီးျပင္ရတယ္တဲ့)အခုလည္း (၁၆)ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးအေပၚ
က်ဴးလြန္တဲ့မုဒိမ္းမႈကို (ေသဒဏ္)လုိ႔ အဂၤလိပ္လုိ(လြယ္လြယ္ေလး)ေရးၿပီး အစားထုိးျပင္ဆင္လုိက္ရုံပါပဲ။ ျမန္မာလုိေရးၿပီး ျပင္ခုိင္းေနရင္ေတာ့(နည္လမ္း) procedure မမွန္ဘူးဆိုၿပီး ျပင္ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဂၤလိပ္လုိ ျပန္တင္ပါ။(ေသဒဏ္)ကို(Death) လုိ႔ျပင္ေရးလိုက္ (လြယ္လြန္လြန္းလုိ႔)။

ယူတီေက(စိတ္၊ လိပ္၊ ဥ၊ တု)
Lawyer U Tun Kyi

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post