Latest News

Saturday, January 14, 2017

ကုလကိုယ္စားလွယ္ အဝင္မခံခဲ့သည့္ ၁၉၉၆ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ စပ္မိစပ္ရာ

ကုလကိုယ္စားလွယ္ အဝင္မခံခဲ့သည့္ ၁၉၉၆ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ စပ္မိစပ္ရာ

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေသြးႏုသားႏု ကာလ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ သံခင္းတမန္ခင္း အဖုအထစ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ အခန္းက႑ကို အေလးမထား အေရးမေပးလိုသည့္ လကၡဏာ မ်ား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္သည္ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္း အရာရွိမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခြင့္ လံုးဝမျပဳခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ဟု မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၂၀ က ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ အခန္းက႑ကို မသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳခဲ့ေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔ထက္တုိင္ ႏုိင္ငံ ေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားက ျမင့္မားေနဆဲ၊ ထိေရာက္အလုပ္ျဖစ္ မည့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားက လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အခန္းက႑သည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါဆဲဟု ဆုိႏုိင္သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အၾကား ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အတန္အသင့္ ခရီးေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္ခဲ့ရသည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာအယ္လ္ဗာ႐ိုဒီဆိုတို (Mr. Alvaro de Soto)ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အခြင့့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးအစီ ရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥတာ႐ိုဇို႐ို ကာတာ (Mr. Yozo Yokata) တုိ႔ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မလာေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ႐ိုဇို႐ိုကာတာသည္ လုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ သျဖင့္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ ကုလသမဂၢထိပ္တန္း အရာရွိႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးလုိျခင္းကို အေၾကာင္း မ်ိဳးမ်ိဳးျပလ်က္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ကုလ သမဂၢႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ထိုင္း ႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အေမ ရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တို႔ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္း  စုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ေက်ာခိုင္း ခဲ့ျခင္းအေပၚ တပ္မေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ အေတာ္ဘဝင္က်ခဲ့ပံုမရေပ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သင့္သည္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ အဆိုျပဳခဲ့လင့္ကစား အစိုးရဘက္မွ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ရန္ ေရွာင္လႊဲခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ညီလာခံကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အစိုးရက အမ်ိဳးသားညီ လာခံသည္သာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေရးမ်က္ႏွာစာဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ဒီခ်ဳပ္အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္ အသိအမွတ္ျပဳ ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေရးကို ေတာင္းဆို တိုက္တြန္းခဲ့ ၾကသည္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဘူးထေရာ့စ္ဘူးထေရာ့စ္ဂါ လီ (Boutros Boutros-Ghali) သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလ သမဂၢအၿမဲတမ္း  ကိုယ္စားလွယ္ အား ေတြ႕ဆံု၍ ဒီဆိုတိုအေနျဖင့္ (၅၂)ႀကိမ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးမတုိင္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လို ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရက မအားလပ္သည့္အ တြက္ ဩဂုတ္လကုန္အထိ ဒီဆို တိုကို လက္ခံေတြ႕ဆံုႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ သည္။ ဘူးထေရာ့စ္ဂါလီအေန ျဖင့္ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စား လွယ္ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုညႇိ ႏိႈင္းၿပီးေနာက္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကိုယ္စား လွယ္ မစၥတာအယ္လ္ဗာ႐ိုဒီဆိုတို သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးအံုးေဂ်ာ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢဌာန ခ်ဳပ္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ မစၥ တာအယ္လ္ဗာ႐ိုဒီဆိုတုိ (Mr. Alvaro de Soto) သည္ ပီ႐ူးႏုိင္ငံ သား ဝါရင့္သမၻာရင့္ သံတမန္ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး  ဗဟိုအေမရိက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ နာမည္ေကာင္းရခဲ့သူျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဟာဗီးယားပဲရစ္ေဒေကြးလ်ား (Mr. Javier Perez de Cuellar) သည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒီဆုိတုိကို ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး၌ စတင္တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ဗဟို အေမရိကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဘူးထေရာ့စ္ဘူးထေရာ့စ္ ဂါလီ (Boutros Boutros-Ghali) ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အယ္လ္ ဆာေဗးဒိုးႏုိင္ငံ၊ ဂြါတီမာလာႏုိင္ငံႏွင့္ နီကာရာဂြါႏုိင္ငံတုိ႔၌ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား အဆံုးသတ္ေအာင္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢႏုိင္ငံေရးရာ လက္ ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္ လာခဲ့သည္။ ဒီဆိုတိုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ မ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈနည္း ပါးခဲ့သည္မွာ ဗဟိုအေမရိကအ ေရး ကိုင္တြယ္မႈႏွင့္ မတူကြဲျပား ျခားနားခဲ့သည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးတြင္ တင္းတင္းမာမာျဖစ္ လာခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရ ကလည္း ဒီခ်ဳပ္အမ်ိဳးသားညီလာ ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္တင္းမာမႈ ျမင့္တက္ခဲ့ သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရ စီ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ပြဲ ေျခာက္ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ ေသာအခါ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား သည္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ သူအမ်ားအျပားကို ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းခဲ့သည္။ အဆုိပါအေျခအေန မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဂဃဏနသိရွိ ႏုိင္ရန္ ဘူးထေရာ့စ္ဂါလီသည္ ကုလသမဂၢ၊ ႏုိင္ငံေရးရာဌာန၊ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Francese Vendrell ကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သြား ေရာက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရက Mr. Francese Vendrell ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ အ ေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ ျငင္းဆန္ခဲ့ သျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ရန္ ျပန္လည္အဆုိ ျပဳခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီး ဦးအံုးေဂ်ာ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၊ ႏုိင္ငံေရးရာဌာန အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Francese Vendrell တုိ႔သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဘူးထေရာ့စ္ဘူးထေရာ့စ္ ဂါလီ (Boutrous Boutrous- Ghali) သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအ ဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊထံ စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။ အ ဆိုပါစာတြင္ ကုလသမဂၢအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္အ ေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အလည္အ ပတ္လာေရာက္ကာ အစိုးရအ ႀကီးအကဲမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ဒီဆုိတိုအေန ျဖင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လို ေၾကာင္း ထပ္မံအဆိုျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢအေထြ ေထြညီလာခံကာလ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးအံုးေဂ်ာ္သည္ ဒီဆိုတိုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိ ပါေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျမန္္မာႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ျပဳလုပ္လို ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ အတြင္း ေရးမွဴး (၁) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔၏ သတင္းစကားကိုပါးခဲ့ သည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးက ျမန္မာအစိုးရအေန ျဖင့္ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္၏ ခရီးစဥ္မ်ားကို လက္ခံရန္ အသင့္ရွိေနေသာ္လည္း ကုလသမဂၢအ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးရန္ သတ္မွတ္သူတိုင္းႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္ အခက္အခဲရွိႏုိင္ေၾကာင္း ဒီဆိုတိုအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလ ကုလသမဂၢအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာကို အ ေထြေထြညီလာခံသို႔ မတင္သြင္းမီ ဒီဆိုတိုအား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ႏုိင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းအဆုိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈမရရွိ ခဲ့သျဖင့္ သြားေရာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရိွ ေပ။

ဒီဆိုတိုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးအံုးေဂ်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ညီလာခံမွ ထြက္ခြာျခင္းႏွင့္ ထုတ္ ပယ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပား မႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ ဝင္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ၅/၉၆ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္ ခြင့္မ်ားကန္႔သတ္ျခင္း၊ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားအေျခအေန၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခံ မ်ားအေျခအေန၊ အဓမၼ လုပ္အားခုိင္းေစမႈႏွင့္ေပၚတာေခၚယူျခင္း၊ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီအပါအဝင္ လူ မ်ိဳးစုမ်ားအေပၚစစ္ေရးတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားလာ ျခင္းတုိ႔ကို အက်ယ္တဝင့္ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးအံုးေဂ်ာ္က အမ်ိဳးသားညီလာခံ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူ ၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံရ မည့္ မူမ်ားအား ခ်မွတ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ကို ဆံုးျဖတ္ မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ိဳး သားညီလာခံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိ သည့္အျပင္ ဒီခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ဆက္မတက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ညီ လာခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ရပ္စဲခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ အမ်ိဳးသားညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ေျဖေလွ်ာ့ရန္ လံုးဝဆႏၵမရွိခဲ့သည့္အျပင္ ဒီခ်ဳပ္ အပါအဝင္ အျခားပါတီမ်ားမွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ သည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာ ခံကို ဆက္လက္က်င္းပရန္ ျပင္ ဆင္ထားသည့္သေဘာ ထင္ရွားခဲ့ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေရးသည္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ျပင္ပတြင္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ခုခံေျဖရွင္း ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ႏွင့္ သာမန္အက်ဥ္းသားမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိ သည့္အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒကို မလိုက္နာသျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေန ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားသာရွိ သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားကို လံုးလံုးလက္မခံႏုိင္ သည့္သေဘာျပသခဲ့ေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ (အုိင္စီအာရ္စီ)ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိေရးအတြက္ တံခါးဖြင့္ထားေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရ စီအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ ကုလသမဂၢ၏ ေျခလွမ္းမ်ား ကို ေလးလံတုံ႔ဆိုင္းခဲ့ေသာ ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀အလြန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳး သားညီလာခံကို အေျချပဳျဖစ္ တည္လာသည့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏႈတ္ဆိတ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ အားလံုးပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ ရပ္ရရွိႏုိင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရးတုိ႔ သည္ နီးလ်က္ႏွင့္ ေဝးေနဆဲျဖစ္ သည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲ တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားက လည္း ရာခ်ီက်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ သည္။ စစ္ပြဲမ်ားက အရွိန္ေကာင္း ေနဆဲျဖစ္ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡ သည္မ်ားအေရအတြက္က ျမင့္ တက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ပိုမိုအား ေကာင္းေမာင္းသန္ေသာ ျမန္္မာ့ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ ကုလသမဂၢအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ႀကီးအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးစပ္ ကူးမပ္ကူးကာလ ညီအစ္ကိုမသိ တသိကာလတြင္ ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဗ်ဴဟာေျမာက္တိုးခ်ဲ႕ ပါဝင္ႏုိင္ေရး သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ဆံုးျဖတ္သင့္ပါ ေၾကာင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳလိုက္ ရပါသည္။

မွီၿငိမ္းကိုးကား။  ။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ တင္သြင္း သည့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာ (၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္) သတင္းစာ မ်ား (၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)

Sources; 7 Day News Journal

No comments:

Post a Comment