Latest News

Friday, January 13, 2017

ပည္ - အေကာက္ေတာင္ ဘုရားသမုိင္းေၾကာင္း

ျပည္ - အေကာက္ေတာင္ ဘုရားသမုိင္းေၾကာင္း

သမုိင္းေၾကာင္းအစ…
အေကာက္ေတာင္ သမုိင္းအဆုိအရ အေကာက္ေတာင္ကုိ ေရွးအခါက “ရတနာပုဥၥေတာင္ေတာ္ျမတ္”ဟုေခၚဆုိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အေကာက္ေတာင္သမုိင္းအေၾကာင္းကုိ ရွာေဖြေလ႕လာမူမ်ားအရ လြန္ခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ေပါင္း၂၀၀၀ေက်ာ္က ထုံးဘုိျမိဳ႕တည္ရွိရာ ဧရာ၀တီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခတြင္သီရိဘဂၤလြန္အမည္ရွိေသာ ျမိဳ႕ႀကီးတစ္ျမိဳ႕ရွိခဲ႔ပါတယ္။ ထုိျမိဳ႕တြင္ သီရိဘဂၤလြန္မင္းႀကီး ထီးနန္းစုိးစံခဲ႔သည္ဟု သိရွိရပါတယ္။ သီရိဘဂၤလြန္မင္းႀကီး ၏ ေတာ္နန္းစံမိဖုရားမွ သားေတာ္(၃)ပါး ထြန္းကားခဲ႔ပါတယ္။ သားေတာ္ႀကီးမွာ “မဟာပုဥၥမင္းသား” ၊ သားေတာ္လတ္မွာ “စူဠပုဥၥမင္းသား” ႏွင့္ သားေတာ္ငယ္မွာ “သံပုဥၥမင္းသား”ဟူ၍ သိရွိရပါတယ္။ မင္းႀကီးသည္ သားေတာ္ႀကီး “မဟာပုဥၥမင္းသား”ကုိ အိမ္ေရွ႕မင္းသားရားထူးေပးသနားျပီး သိဒၶၶ၀နျမင္းကုိ ေပးေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီယဓါတ္ေတာ္(၃)ဆူကုိ သိရီဘဂၤလြန္မင္းႀကီး ကုိးကြယ္ရန္ဟူ၍ ထူဆန္းစြာ ဆက္သေရာက္ရွိလာေသာအခါတြင္ သားေတာ္(၃)ပါးတုိ႔ကုိ တစ္ဆူစီေပးအပ္၍ အေကာက္ေတာင္ေပၚတြင္ ေစတီသုံးဆူ တည္ေစတယ္။ ထုိအခါ ေတာင္ေတာ္ေၚတြင္ရွိေနေသာ ၀ိဇၨာ ၊ ေဇာ္ဂ်ီ ၊ တပသီတုိ႔သည္ မင္းသား(၃)ပါးဘုရားတည္ရန္ လုိအပ္ေသာ ေရႊေငြရတနာမ်ားကုိ ျပည့္စုံလု့ေလာက္ေအာင္ ျပဳျပင္စီမံ ဖန္တီးေပးၾကပါတယ္။ သားေတာ္ႀကီး “မဟာပုဥၥ” မင္းသားသည္ ေရႊ ၊ေငြ ၊ ရတနာတုိ႔ကုိ “သိဒၨၶၶ၀”နတ္ျမင္းႏွင့္ တင္၍ ရတနာမ်ားကုိ ဌာပနာကာ ေတာင္စြန္းတြင္ ေစတီတည္ထားေသာေၾကာင့္ “ရတနာပုဥၥေစတီ” ဟု ဘြဲ႕ေတာ္ခ်ီခဲ႔ပါတယ္။ ရတနာပစၥည္းမ်ားကုိ သိဒၶ၀နတ္ျမင္းျဖင့္ တင္ေဆာင္ယူခဲ႔ျပီး ဌာပနာသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေရႊျမင္းတင္ေစတီေတာ္ဟုလည္း ေခၚဆုိၾကပါတယ္။
သားေတာ္လတ္ “စူဠပဥၥမင္းသား” သည္ “ရတနာပုဥၥေစတီ” မွ ေတာင္ဘက္တစ္ဖာလုံခန္႔အကြာ ေတာင္စြန္းေပၚတြင္ ဌာပနာပစၥည္းမ်ားကုိ ရထားႏွင့္ သယ္ေဆာင္ယူကာ ေစတီတည္ထားသျဖင့္ “ရထာပုဥၥေစတီ” ဟူေသာ ဘြဲ႕ေတာ္ခ်ီခဲ႔သည္။ သားေတာ္အငယ္ဆုံး “သံပုဥၥမင္းသား” သည္ “ရတနာပုဥၥေစတီ” မွ ေျမာက္ဘက္တစ္ဖာလုံခန္႔အကြာ ေတာင္စြန္းေပၚတြင္ ဌာပနာပစၥည္းမ်ားကုိ လွည္းျဖင့္ တင္ေဆာင္ယူကာ ေစတီတည္ထားသျဖင့္ “သကၠဋာပုဥၥေစတီ”ဟု ဘြဲ႔ေတာ္ခ်ီသည္၊၊ ယခုအခါ ေရႊလွည္းတင္ေစတီဟု ေခၚဆုိၾကပါတယ္။ ယခင္က ေစတီေတာ္ (၃) ဆူလုံးမွာ သပၸါယ္စြာ စံပယ္ခဲ႔ၾကေသာ္လည္း ညီေတာ္ႏွစ္ပါး၏ ေစတီႏွစ္ဆူကုိ မသူေတာ္သုိက္ဆရာမ်ား သုိက္တူးယူျခင္းေၾကာင့္ ျပိဳက်ပ်က္စီးခဲ႔ရပါတယ္။ ျပီးေတာ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္လာခဲ႔ေသာ ေနာင္ေတာ္ႀကီး၏ ေရႊျမင္းတင္ေစတီေတာ္သာ က်န္ရွိေနပါေတာ႔တယ္။
တဖန္ “အေကာက္ေတာင္” ဟူေသာ အမည္ေပးထားရျခင္းမွာ စာတမ္းရွင္ ေလ႔လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ အေၾကာင္းအရာ (၂)ရပ္ရွိပါတယ္ ။ပထမအေၾကာင္းအရင္းမွာကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပုိင္းကာလတြင္ မင္းတုန္မင္းတရားႀကီးလက္ထက္တြင္ ျမိဳ႕၀န္ “ဦးေကာက္ရ” အား “ရတနာပုဥၥေတာင္ေျခ” ကုိ အေျချပဳ၍ ေရလမ္းခရီး ၊ အစုန္ ၊အဆန္ သမၺာန္၊ သေဘာၤမ်ားကုိ အခြန္ေကာက္ခံ၍ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ဆက္သရန္ အမိန္႔ေတာ္မွတ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ျမိဳ႕၀န္ “ဦးေကာက္ရ”သည္ ေတာင္စြန္းအေျခမွ အေကာက္ရုံးေဆာက္လုပ္၍ အခြန္ေကာက္ခံသည္မွစ၍ “ရတနာပုဥၥေတာင္ကုိ “အေကာက္ေတာင္” ဟု ေခၚစမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ျမတ္စြာဘုရားက်ီးမင္း ျဖစ္စဥ္အခါက ၄င္းေတာင္ေပၚရွိ သစ္သီးသစ္ဥမ်ား ၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားသည္ ခ်ိဳျမိန္လွေသာေၾကာင့္ က်ီးေတာင္ထိပ္မွ ပ်ံသန္းျပီး ၊ အစာေကာက္ယူေသာေၾကာင့္ အစာေကာက္ေတာင္(သုိ႔) အေကာက္ေတာင္ ဟု ေခၚစမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေလ႔လာေတြ႕ရွိရပါတယ္ ။
ေနာက္ဆုံး “အေကာက္ေတာင္” သမုိင္းေၾကာင္း၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အေကာက္ေတာင္မွာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားလဲ ရွိပါတယ္။ အေကာက္ေတာင္ရွိ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ေပါင္း (၃၇၀)ခန္႔ကုိ ဖူးေမွ်ာ္ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဆင္းတုေတာ္အားလုံးဟာ ေက်ာက္သားနံရံေပၚတြင္ ထြင္းထုထားေသာ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းတုေတာ္မ်ားတြင္ ထုိင္ေတာ္မူဆင္းတု (၂၄၆)ဆူ၊ ရပ္ေတာ္မူဆင္းတု (၁၀၉)ဆူႏွင့္ ေလ်ာင္းေတာ္မူဆင္းတု(၁၅) ဆူခန္႔ကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္ ။
…………………………အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္လွ်က္ ….
Eastern Princess……(Myint Myat)
Credit

No comments:

Post a Comment