Latest News

Tuesday, January 31, 2017

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ပ်ားရည္ကဲ့သုိ႔အစဥ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ပ်ားရည္ကဲ့သုိ႔အစဥ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ပ်ားရည္ကဲ့သုိ႔ အစဥ္ xxx တမာပင္ သရက္ပင္  xxx ဘယ္အပင္မွာဆြဲဆြဲ xxx ခ်ဳိၿမဲအရသာ xxx မစြန္႔သည္သာပင္ (ၿမိဳ႕မၿငိမ္း)

က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္း၍ ဘန္ေကာက္ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ေဆးကုသၿပီး မႏၲေလး ျပန္ေရာက္သည္။ (၂၁-၂၂) ရက္တြင္ ရန္ကုန္၌ ဟန္ဆုိင္ဒယ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက စီစဥ္ထားသည့္ Federalism workshop ၌ျပည္တြင္းပညာရွင္ (Local Expert) အျဖစ္ပါ ၀င္ရန္စီစဥ္ထားခဲ့သည္။ စီစဥ္သူ ကိုေအာင္စိုးမင္းႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ၁၉၉၇ က မႏၲေလး အုိးဘုိေထာင္တြင္ ဆံုစည္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိစဥ္က ဤလူငယ္ေလး၏ အသက္ ၂၀ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေထာင္ဒဏ္က အသက္ ၃ ဆေက်ာ္ ရွိေနသည္။ ယခုစီစဥ္သည့္ပြဲတြင္ "Federlism in the Name of Peace" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပါ၀င္ရန္ စီစဥ္ထားသျဖင့္ မပ်က္ကြက္လို။ သုိ႔ျဖင့္ က်န္းမာေရး မေကာင္းေသာ္လည္း Power Point အကူအညီျဖင့္ (၂၂.၁.၂၀၁၇)၊ ရန္ကုန္အင္လ်ားကန္ ဟိုတယ္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယင္းစာတမ္း အက်ဥ္းကို တင္ျပပါသည္။        

ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Federalism in the Name of Peace I. ဖက္ဒရယ္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္၏ ရင္းျမစ္ (Federalism, 1947 Panlong Conference; The Root Cause of civil war)

၁၉၄၇ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေျခခံမုခ္ဦး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းစစ္ ျမစ္ဖ်ားခံရာလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ၁၉၄၇ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆုိမီ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ၄ မ်ဳိးႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေဒသ အစိတ္အပိုင္းႀကီး ၄ ခုရွိေနသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ -

(၁) ၁၈၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ "Kachin Hills Tribes Regulation" အရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ

(၂) ၁၈၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ "Chin Hills Regulation" အရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသ

(၃) ၁၈၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ "Shan States Act" ကို ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ "Fededral Shan States Act" ျဖင့္ျပင္ဆင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ "Federated Shan States" ျပည္ေထာင္စု ရွမ္းျပည္

(၄) ၁၉၃၅ Burma Act အရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဗမာျပည္ (Burma Proper) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဗမာျပည္ (Burma Proper) တြင္ မြန္၊ ကရင္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ အုပ္စိုးေဒသမ်ား ပါ၀င္သည္။

ဤကိုလုိနီ အစိတ္ပိုင္းႀကီး ၄ ခုကို အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔သမားက သီးျခားစီ တုိက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ ကြၽန္ျပဳခဲ့သည္။ သီးျခားခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤကိုလုိနီေဒသႀကီး ၄ ခုက လြတ္လပ္ေရး သီးျခားရယူၿပီး သီးျခားႏုိင္ငံ ထူေထာင္ရန္ အခြင့္အေရး ရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤကိုလုိနီေဒသႀကီး ၄ ခုက လြတ္လပ္ေရး သီးျခားရယူၿပီး သီးျခားႏုိင္ငံ ထူေထာင္ရန္ အခြင့္အေရး ရွိခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ိုးေျဖာင့္ တည္ၾကည္မႈႏွင့္ ကတိကို အေလးထားၿပီး ၿဗိတိသွ် ကိုလုိနီ အစိတ္အပိုင္းႀကီး ၄ ခုစလံုးက “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ” (Fedral Burma) အျဖစ္ တစုတစည္းတည္း လြတ္လပ္ေရး ရယူရန္ ဆံုးျဖတ္၍ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္း တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ၁၉၄၆ မတ္လႏွင့္ ၁၉၄၇ ေဖေဖာ္၀ါရီတုိ႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္၊ ေန႔လယ္ ၂ နာရီတြင္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေအာက္ပါအခ်က္ ၅ ခ်က္ကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္၊ ေန႔လယ္ ၂ နာရီတြင္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္တုိ႔သည္ ျမန္မာတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးကို ပိုမုိေဆာလ်င္စြာ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ေကာ္မတီက ထင္ျမင္ယူဆသည္။ ယင္းသို႔ ထင္ျမင္ယူဆသည့္ အေလ်ာက္ အကူးအေျပာင္း ကာလအတြင္းတြင္ ျမန္မာျပည္ အစုိးရအမႈေဆာင္ ေကာင္စီတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိး အသီးသီး၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ပို႔လႊတ္မည္။

(၁) ျမန္မာတုိ႔ႏွင့္ အဆင့္အတန္းတူ၊ အခြင့္အလမ္းတူ၊ ရပိုင္ခြင့္တူ ဒီမုိကေရစီ က်က်ခံ စားခြင့္ရွိရမည္။

(၂) အမႈေဆာင္ ေကာင္စီတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ရွမ္းကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိး အသီးသီး၏ ျပည္တြင္းေရးရာ အားလံုးအတြက္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ကာကြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ မီရထား၊ အေကာက္ေတာ္ အစရွိေသာ အားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ အားလံုးစုေပါင္း တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။

(၃) ကခ်င္တုိ႔က သီးျခား ကခ်င္ျပည္နယ္ အလိုရွိေၾကာင္း ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ဤေကာ္မတီက ေထာက္ခံသည္။

(၄) ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘုရင္ဧကရာဇ္ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ရွမ္း၊ ကခ်င္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း မ႐ွိေစရ။ (ေအာင္ဆန္း အက္တလီစာခ်ဳပ္ကို ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္သည္။)

(၅) လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာ “ျပည္ေထာင္စု” မွ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ခြဲထြက္လိုလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ သေဘာက်သည့္ အခ်ိန္တြင္ “ခြဲထြက္ႏုိင္ခြင့္” ရွိေစမည္။

ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေနာက္တစ္ေန႔ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ ထပ္မံေရာက္ ရိွလာေသာ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ နယ္စပ္ေဒသ ကိုယ္စားလွယ္ စံုညီအစည္းအေ၀းမွ ေအာက္ပါအတုိင္း ထပ္မံအတည္ျပဳသည္ -

(၁) ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပသည့္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိ႔ကို ဖတ္ၾကား ရွင္းလင္းျပရာ၊ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ ေထာက္ခံၾကသျဖင့္ အားလံုး သေဘာတူ လက္ခံၾကေလသည္။

(က) ဗဟိုအခြန္ေတာ္ေငြႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွမ္းတုိ႔ ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ အားလံုးတုိ႔အတုိင္း ခ်င္းႏွင့္ ကခ်င္တုိ႔ကလည္း လူဦးေရအလိုက္ ခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။

(ခ) ခ်င္းတုိ႕ေဒသတြင္ ဘ႑ာေရး မလံုေလာက္ရွိခဲ့ေသာ္ ျမန္မာျပည္ အခြန္ေတာ္ေငြမ်ားမွ ျဖည့္တင္း သံုးစဲြရမည္။

(ဂ) ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ ဦးစီးအမႈေဆာင္ ေကာင္စီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ရမည္။

၎အမႈေဆာင္ ေကာင္စီ၌ ေတာင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ အစိုးရတုိ႔ အၾကားတြင္ ေပၚေပါက္သမွ် ေပၚလစီဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္အားလံုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏုိင္ေသာ အာဏာအျပည့္အစံု ရွိရမည္။

အထက္ပါ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္မ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ ျပ႒ာန္းသည့္အတုိင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ဆပ္ေကာ္မတီသုိ႔ တာ၀န္လႊဲအပ္လိုက္သည္။

(၁) ဦးၾကာပု (ရွမ္း)

(၂) မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး (ရွမ္း)

(၃) ဆမားဒူး၀ါးဆင္၀ါးေနာင္ (ကခ်င္)

(၄) ဒူ၀ါးေဇာ္လြန္း (ကခ်င္)

(၅) ဦးလႊရ္မႈန္း (ခ်င္း)

(၆) ဦးေသာင္ဇာခပ္ (ခ်င္း)

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ေရွ႕ေျပးပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ပင္လံုသုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမွဴးျပဳေသာ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္အတူ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာေဘာ္တြန္ေလတုိ႔ ေရာက္ရွိလာရာ ျပည္ပႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ ပူးေပါင္းေရး အထူးေဆြးေႏြးရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ အၿပီးသတ္ ေဆြးေႏြးကာ ၁၂ ရက္တြင္ ပင္လံံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္ မူရင္းမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ ျမန္မာျပန္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္

ျမန္မာျပည္ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ ေကာင္စီမွ အဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ စပ္ဖမ်ား အားလံုးတုိ႔အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား ကခ်င္ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္း ေဒသတုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတုိ႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းႀကီး တစ္ရပ္တြင္-

ၾကားျဖတ္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းတုိ႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကို ပိုမုိ၍ လ်င္ျမန္စြာ ရရွိလိမ့္မည္ဟု အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သူ အဖြဲ႕၀င္တုိ႔သည္ ကန္႔ကြက္သူမရွိဘဲ ေအာက္ပါအတုိင္း သေဘာတူညီၾကေလသည္။

(၁) ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ (တ-စ-ည-ဖ) ၏ႀကိဳးကိုင္အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံခ်က္အရ ေတာင္တန္းသားမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ဘုရင္ခံက ေရြးခ်ယ္၍ နယ္စပ္ေဒသကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဘုရင္ခံ၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။

(၂) ဤအတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကို ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ ေကာင္စီတြင္ ဌာနလက္ကိုင္မရွိ ေကာင္စီ၀င္ တဦးအျဖစ္ ခန္႔ထား၍ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္ပကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထံုးနည္းဥပေဒအရ အမႈေဆာင္ေကာင္စီ၏ အာဏာ လက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္နည္းတူ နယ္စပ္ေဒသ ကိစၥမ်ားကိုလည္း အမႈေဆာင္ေကာင္စီ၏ အာဏာေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေစရမည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း နယ္စပ္ေဒသဆုိင္ရာ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အာဏာကို ေပးအပ္ရမည္။

(၃) အဆုိပါ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ၄င္းႏွင့္ လူမ်ဳိးခ်င္း မတူေသာ ဒုတိယအတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးက ကူညီေစရမည္။ ေ႐ွးဦးစြာ ဒုတိယ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးတုိ႔သည္ ၎တုိ႔ အသီးသီး သက္ဆုိင္သည့္ နယ္ေျမမ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္၍ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွာ အျခားနယ္စပ္ေဒသ အားလံုးတုိ႔၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ထံုးနည္းဥပေဒအရ မူအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။

(၄) အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ အမႈေဆာင္ ေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႕၀င္လူႀကီး အေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုတိယ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(၅) အထက္တြင္ သေဘာတူညီသည့္အတုိင္း ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီကို တုိးခ်ဲ႔မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခုခံစားေနရေသာ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို မည္သည့္ နည္းႏွင့္မဆုိ တစ္စံုတစ္ရာ လက္လႊတ္ေစရန္ အဆုိပါ ေကာင္စီက ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေစရ။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ ရွိေစရမည္ဟူေသာမူကို သေဘာတူညီၾကသည္။

(၆) ပူးေပါင္းထားၿပီးသည့္ ျမန္မာျပည္အတြင္း သီးသန္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခု နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္၍ တည္ေထာင္ရန္ ျပႆနာမွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ သီးျခားျပည္နယ္တစ္ခု ထား႐ွိသင့္ေၾကာင္းကို သေဘာတူညီၾကသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ အထေျမာက္ရန္ အလို႔ငွာ ပထမေျခလွမ္း အေနျဖင့္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ စာရင္းပါအတုိင္း ၂ ေဒသမ်ားကဲ့သုိ႔ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ နယ္စပ္ေဒသ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဒုတိယ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔အား ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ရမည္။

(၇) နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ နယ္သူနယ္သားတုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားတုိ႔ကို ခံစားႏုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(၈) ဤစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူညီၾကသည့္ အစီအစဥ္မွာ ပေဒသရာဇ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမစုတြင္ ယခုအပ္ႏွင္းထားၿပီးေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိခုိက္ျခင္းမရွိေစရ။

(၉) ဤစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူညီၾကသည့္ အစီအစဥ္တုိ႔မွာ ျမန္မာျပည္ အခြန္ေတာ္ေငြမ်ားမွ ကခ်င္ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္း နယ္မ်ားက ရသင့္ရထုိက္ေသာ ဘ႑ာေရး အကူအညီကို ထိခိုက္ျခင္း မရွိေစရ။ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမစု၏ ဘ႑ာေရး အစီအစဥ္မ်ားက့ဲသုိ႔ ကခ်င္ေတာင္တန္းႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားအတြက္ အလားတူ အစီအစဥ္မ်ားကို ထားရွိက်င့္သံုးရန္ ျဖစ္ႏိုင္မည္/မျဖစ္ႏုိင္မည္ကို ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီက နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဒုတိယ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ႏွင့္အတူ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရမည္။

ရွမ္းေကာ္မတီ

(ပံု) ခြန္ပန္းစိန္၊ ေတာင္ပိုင္စပ္ဖလံု

(ပံု) စ၀္ေရႊသိုက္၊ ေညာင္ေရႊစ၀္ဖလံု

(ပံု) စ၀္ဟုမ္ဖ၊ ေျမာက္သိႏၷီစ၀္ဖလံု

(ပံု) စ၀္ႏြံ၊ လဲခ်ားစ၀္ဖလံု

(ပံု) စ၀္စံထြန္း၊ မုိင္းပြန္စ၀္ဖလံု

(ပံု) စ၀္ထြန္းဧ၊ သာမုိင္းခမ္းစ၀္ဖလံု

(ပံု) ဦးျဖဴ၊ သထံုစ၀္ဖလံု ကိုယ္စားလွယ္

(ပံု) ခြန္ဖံုး (ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေျမာက္သီႏၷီ)

(ပံု) ဦးတင္ဧ

(ပံု) ဦးထြန္းျမင့္

(ပံု) ဦးၾကာပု

(ပံု) ခြန္ေစာ

(ပံု) စ၀္ရစ္ဖ

(ပံု) ခြန္ထီး ကခ်င္ေကာ္မတီ

(ပံု) ဆင္၀ါးေနာင္၊ ျမစ္ႀကီးနား

(ပံု) ေဇာ္ရစ္၊ ျမစ္ႀကီးနား

(ပံု) ဒိန္ရတန္၊ ျမစ္ႀကီးနား

(ပံု) ေဇာ္လ၊ ဗန္းေမာ္

(ပံု) ေဇာ္လြန္း၊ ဗန္းေမာ္

(ပံု) လဗန္ဂေရာင္၊ ဗန္းေမာ္ ခ်င္းေကာ္မတီ

(ပံု) ဦးလႊရ္မႈန္း (ေအတီအမ္၊ အုိင္ဒီအက္စ္အမ္၊ ဘီအီးအမ္၊ ဖလမ္း)

(ပံု) ဦးေသာင္ဇာခပ္ (ေအတီအမ္၊ တီးတိန္)

(ပံု) ဦးကီယိုမန္း (ေအတီအမ္၊ ဟားခါး) ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ  

(ပံု) ေအာင္ဆန္း ၁၂/၂/၄၇

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

Writer:
ဦးသိန္းသန္းဦး (ျမန္မာႏုိင္ငံ ေ႐ွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္)

===========

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment