Latest News

Tuesday, December 13, 2016

ရခိုင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ သတင္းထုတ္ျပန္

ရခိုင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ သတင္းထုတ္ျပန္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ကာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ေနရာမ်ား ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဒသအတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ားအား စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေခါင္းေဆာင္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ ၁ - ၁၂ - ၂၀၁၆ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၈၉/၂၀၁၆ ျဖင့္ ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ကာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ေနရာမ်ား ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဒသအတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ားအား စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ ငါးခူရ နယ္ျခားေစာင့္ရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕ခြဲနယ္ေျမ႐ံုးသို႔ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ငါးခူရေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၎ရြာတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ၎တို႔၏ ေနေရး၊ ထိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ယခု ျဖစ္ပြားသည့္ကိစၥသည္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ကိစၥ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ရြာရွိေစ်းသည္ ရြာသားမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေနၿပီး မွီတင္းေနရသည့္ ေစ်းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းသည္ မိမိတို႔ ရြာသားမ်ား၏ ေတြ႕ထိဆံုစည္းရာေနရာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနအရ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမရွိဘဲ ေစ်းမဖြင့္ႏုိင္သျဖင့္ မိမိတို႔ရြာႏွင့္ ေဒသအတြင္းရွိ ရြာမ်ားအတြက္ စား၀တ္ေနေရး ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပၾကပါသည္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးကို ေျပလည္ေစေရး၊ ၎တို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

၃။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖန္႔ေ၀ ေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိသျဖင့္ ရသင့္ရထိုက္သူမ်ား ရရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းပါေၾကာင္း ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားရာ ရြာသူရြာသားမ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာရရွိပါေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ထပ္မံရရွိလိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားၾကပါသည္။

၄။ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု သံသယရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလ်က္ရွိရာ မသက္ဆိုင္သူမ်ားကို ျပန္လည္လႊတ္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၄၈ ဦး လႊတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္တြင္ ၎တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံေနရမႈမ်ား ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ အျပစ္မရွိပါက လႊတ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံၾကပါသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာ စစ္ေဆးမႈမ်ား မၾကန္႔ၾကာေစေရးအတြက္ ေဆာလ်င္စြာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ညႇိႏႈိင္းေပးပါသည္။

၅။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလ၌ The Guardiain သတင္းစာ၊ South China Moring Post Website တြင္ ၁၁ - ၁၂ - ၂၀၁၆ ရက္စြဲျဖင့္ တင္ခဲ့သည့္ သတင္းတစ္ရပ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသူ Noor Ayesha ဆိုသူ အမ်ဳိးသမီးက ၎သည္ သမီးငယ္ Dilnawaz Begum တို႔ႏွင့္အတူ ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ ၾကက္႐ိုးျပင္ရြာမွ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ကို အဓမၼျပဳက်င့္ခံရေၾကာင္း၊ ၎၏ သမီး ႏွစ္ေယာက္ကို အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီးေနာက္ အသတ္ခံရေၾကာင္း၊ ၎၏ ခင္ပြန္းလည္း အသတ္ခံရေၾကာင္း၊ ၾကက္႐ိုးျပင္ရြာသို႔ တပ္မေတာ္မွ ၀င္ေရာက္စဥ္ အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း အဓမၼျပဳက်င့္ခံရေၾကာင္း၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားစြာလည္း ရွိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိရာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ ၾကက္႐ိုးျပင္ရြာသို႔ သြားေရာက္၍ အသက္အရြယ္ ႀကီး၊ လတ္၊ ငယ္ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အခ်ိန္ယူ၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေမးျမန္းရာ The Guardiain Website တြင္ပါရွိသည့္ Noor Ayesha ၏ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈ မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအမ်ဳိးသမီးကိုလည္း ၎တို႔ရြာ၌ မေတြ႕ရွိဘူးပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားၾကပါသည္။ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎ေဒသ၌ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ တာ၀န္ရွိအရာရွိမ်ားအားလည္း ေမးျမန္းရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ျဖစ္စဥ္ မရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ တပ္မေတာ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျဖၾကားပါသည္။

၆။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔ အထိ ေမာင္ေတာေဒသ၌ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သူမ်ားအား ဥပေဒအေၾကာင္းရ အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ၊ မီး႐ႈိ႕မႈမ်ား မရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သို႔ုျဖစ္ရာ ေဒသခံမ်ားအတြင္း စိုးရိမ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈအရိပ္အေရာင္မ်ား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္ကို သိရၿပီး အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားက စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေပးေရး၊ ဆရာဆရာမမ်ား ေစလႊတ္ေပးေရး ေမတၱာရပ္ခံၾကပါသည္။ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိလာၿပီျဖစ္၍ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေပးခဲ့ပါသည္။

၇။ ထို႔အျပင္ ေကာ္မရွင္သည္ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းကို သာမက ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး၊ ေဒသခံမ်ား၏ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ လည္ပတ္ၿပီး စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပေရးႏွင့္ အျခားေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားပါ အဆင္ေျပေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္က ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

SOURCES ; Eleven Media Group Co., Ltd

No comments:

Post a Comment